Civilingenjör i industriell ekonomi 300 hp

Anmälan öppnar 2019-03-15

Kombinationen av kunskaper i ekonomi, god insikt i teknikens möjligheter och begränsningar samt samarbetsförmåga skapar många möjligheter efter denna civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi. Efter examen kan du till exempel arbeta som affärsutvecklare, analytiker, projektledare eller konsult och i ledande positioner inom produkt- och tjänsteutveckling.

Behovet av ingenjörer som med utgångspunkt i kunskaper om moderna teknologier och tekniska lösningar kan utveckla affärsverksamhet, identifiera nya marknader och dessutom utveckla produkt- och tjänsteportföljer är stort, både i Sverige och utomlands.

Under utbildningen tränar du dig på att lösa tekniska utmaningar och samtidigt analysera och identifiera teknologins möjligheter och konsekvenser för samhället. Redan under det första året ingår ett skarpt projektarbete tillsammans med näringslivet. En bit in i utbildningen väljer du en av inriktningarna maskinteknik och hållbar produktinnovation eller industriell mjukvaruutveckling.

Du kommer att bli förberedd för arbete i internationella miljöer och vi uppmuntrar våra studenter att studera en termin utomlands vid något av de många partner universitet som BTH har studentutbytesavtal med.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi.

Programinnehåll

Programmet innebär fem års heltidsstudier, det vill säga 300 högskolepoäng. Teknik och fysik utgör 76 poäng, och matematik 53 poäng. Under första årets projektarbete tittar vi på inriktningsspecifika utmaningar utifrån ett ekonomiskt perspektiv med fokus på aspekter som strategi och konkurrensvillkor, innovation och affärsutveckling.

Du kommer att utveckla din förmåga att arbeta i team i olika miljöer liksom att bedriva självständigt arbete. De första två åren studerar du grundläggande kurser i matematik, fysik, teknik, samhälle och kommunikation samt ekonomi och management. Därefter väljer du teknisk inriktning. Under år tre, fyra och fem erbjuds flera valbara kurser inom området industriell ekonomi och respektive vald inriktning.

Det finns två tekniska inriktningar: maskinteknik och hållbar produktinnovation samt industriell mjukvaruutveckling. Båda inriktningarna innehåller en fortsättning av grundläggande matematik och fysik samt en kombination av teknik och ekonomi, där ekonomidelen är gemensam för inriktningarna. Ekonomidelen fokuserar på strategi och konkurrensvillkor, affärsutveckling och innovation.

Inom inriktningen maskinteknik och hållbar produktinnovation, breddas kunskaperna i de maskintekniska ämnena samtidigt som kunskaperna inom innovationsmetodik, produktutveckling och värdeinnovation fördjupas för att förbereda för en yrkesroll som civilingenjör i produkt- och tjänsteutvecklande företag. Du kommer att arbeta med projekt i nära och direkt samverkan med företag för att skapa en koppling mellan teori och praktik samt att ge dig en förståelse för din framtida yrkesroll som civilingenjör i industriell ekonomi med maskintekniska kunskaper.

Inom inriktningen Industriell mjukvaruutveckling breddas kunskaperna inom områdena programvarusystem och datavetenskap. Kunskaper inom systemutveckling och projektledning fördjupas. Det förekommer teori och praktik inom programmering, systemutveckling och projektmetodik, såväl som management för utveckling av mjukvaruintensiva produkter och system. Kunskaper inom systemutveckling och projektledning fördjupas på såväl ett teoretiskt som praktiskt plan i nära samverkan med industrin. Kurserna förbereder dig för en framtida yrkesroll som civilingenjör med djupa kunskaper inom industriell ekonomi kombinerat med god förståelse och kunskap om mjukvaruutveckling och projektledning.

Under år fyra och fem erbjuds 15 hp som valbara inom området industriell ekonomi och 15 hp inom respektive vald teknikinriktning. Under år tre inom inriktningen Maskinteknik och hållbar produktinnovation erbjuds även 6 hp som valbara inom inriktningen.

Du kommer att genomföra projekt i nära och direkt samverkan med företag. Detta för att skapa en koppling mellan teori och praktik, samt att ge en förståelse för hur den framtida yrkesrollen för en industriell ekonom med maskintekniska kunskaper ser ut. Du förbereds på det viset för en yrkesroll där djupa kunskaper inom industriell ekonomi kombineras med god förståelse och kunskap inom programvaruutveckling. Förutom mer generella ekonomikurser kommer studenten att möta ett brett utbud av kurser som i både teori och praktik anknyter till BTH:s fokus på innovation och entreprenörskap. Vi strävar kontinuerligt mot att utveckla samarbetet med näringslivet så studenterna under sin utbildning skall få kontinuerlig kontakt med olika företag.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Intervju med tidigare student My Westerdahl (5 min)

My visste att hon ville jobba med ledarskap när hon sökte till utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi vid BTH. Idag jobbar hon som nationell utbildningschef på Alten i Göteborg.

INTERNATIONELLT STUDENTPROJEKT

Civilingenjörsstudenterna i industriell ekonomi och maskinteknik har ett innovationsprojekt med studenter vid Stanford University. Nedan finns två filmer där studenterna berättar om det internationella projektet; dels före avresan, dels om upplevelserna på plats i Stanford.

Inför avresan till Stanford University (1 min)

Hassan Safawizadeh och tre andra studenter vid BTH ingår i det internationella studentprojektet tillsammans med studenter från Standford University i USA. Vi träffar Hassan inför avresan till Standford.

Att arbeta i ett internationellt studentprojekt (4 min)

Louise, Kristian, Noor och Hassan delar med sig av sina erfarenheter med att arbeta i ett internationellt studentprojekt, bland annat måste tidsskillnaden mellan olika världsdelar beaktas.

Industriell ekonomi vid BTH - en nyckel till framtidens näringsliv

Industriell ekonomi vid BTHUtbildning och forskning inom industriell ekonomi på BTH fokuserar på teknologins ekonomiska potential och konsekvenser. Professor Martin Andersson berättar:

– Forskning som bedrivs på BTH inom industriell ekonomi har bland annat studerat uppköp av nya små och teknikintensiva företag.  Samspelet mellan nya teknikbaserade företag och etablerade bolag är av växande betydelse och påverkas av teknologins utveckling, till exempel digitala plattformar. Kunskaper om denna dynamik och hur den påverkas av teknologins utveckling är centralt för att framgångsrikt arbeta i ledande positioner i det moderna kunskapsintensiva näringslivet.

Johanna Törnqvist Krasemann, programansvarig för Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi:

– Det ställs höga krav på dagens ingenjörer. Teknikutvecklingen är snabb och företagen efterfrågar personer med hög analytisk förmåga kombinerat med gedigen teknisk kompetens. Enkelt uttryckt söker näringslivet i ökande utsträckning personer med kompetens att förstå och realisera teknologins affärsmässiga potential. Våra studenter står väl rustade för denna utmaning.

Emil Numminen, prefekt och universitetslektor vid institutionen för industriell ekonomi, har undervisat kursen ”Strategier för mjukvaruutvecklande företag”:

– Digitalisering präglar idag hela ekonomin, och skär över näringslivet i tid och rum. Mjukvaruutveckling har blivit en naturlig del av produkt- och tjänsteutvecklingen i många olika typer företag och branscher. I denna kurs får studenterna metoder och verktyg för att utveckla affärsstrategier för mjukvaruintensiva företag. Det är en krävande kurs, men jag är imponerad av studenternas analytiska förmåga och det ska bli intressant att följa deras framtida utveckling och karriär.

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi är på 300 hp och har två tekniska inriktningar, där BTH har erkänt internationell hög kompetens och etablerade näringslivssamarbeten.

Tidigare studenter

NAMN: David
ORT: Stockholm, Sverige
UTBILDNING: Civilingenjör i industriell ekonomi
YRKE: Nordic Sales Analyst, Bacardi AB
ARBETSUPPGIFTER: Ansvarar för sälj och marknadsanalyser inom Norden och för att konkretisera lång- och kortsiktiga strategier till säljmål
NAMN: Helen
ORT: Karlskrona, Sverige
UTBILDNING: Civilingenjör i industriell ekonomi
YRKE: Produktchef, Telenor Connexion
ARBETSUPPGIFTER: Arbetar med utveckling, implementering och underhåll av IoT-tjänster i linje med Telenor Connexions strategi och långsiktiga målsättning.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-86955
 • Period: 2019 vecka 35 till 2020 vecka 03
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2019-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.

Antagningsordning

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi
Motsvarande benämning på engelska är: Degree of Master of Science in Engineering: Industrial Management and Engineering

Lärandemål
Kunskap och förståelse:
 • visa fördjupad kunskap inom matematik och naturvetenskapliga ämnen,
 • visa god förståelse för matematikens och naturvetenskapens relevans och betydelse för det ingenjörsmässiga arbetssättet och ingenjörens förmåga att förstå, beskriva och hantera relevanta samhälleliga och affärsmässiga utmaningar,
 • visa fördjupad kunskap inom valt teknikområde, Maskinteknik och hållbar produktinnovation eller Industriell mjukvaruutveckling samt kunskap om vedertagna principer och vetenskapliga modeller och metoder för att hantera relevanta problemställningar,
 • visa fördjupad kunskap inom industriell ekonomi och vetenskapligt grundade metoder för att analysera alternativa tekniska lösningars möjligheter och begränsningar liksom de affärsmässiga förutsättningar som råder i olika, givna sammanhang.

Färdighet och förmåga:
 • visa förmåga att kombinera och tillämpa förvärvade kunskaper inom matematik och naturvetenskapliga ämnen för att, utifrån ett systemperspektiv, förstå, kritiskt granska och redogöra för samhälleliga och miljömässiga effekter av olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att kombinera och tillämpa förvärvade kunskaper inom matematik, fysik och programmering för att beskriva, analysera och lösa olika typer av relevanta samhälleliga och affärsmässiga problemställningar,
 • visa förmåga att kombinera och tillämpa förvärvade kunskaper inom tillämpad matematik och industriell ekonomi för att analysera och bedöma affärsmässiga förutsättningar för produkter och tjänster i nationella och internationella sammanhang inom valt teknikområde,
 • visa förmåga att utifrån givna problemställningar inom valt teknikområde reflektera över alternativa angreppssätt och redogöra för val av metod och tillvägagångssätt,
 • visa förmåga att aktivt delta i och bidra i innovationsprocesser samt förmåga att delta i och driva forsknings- och utvecklingsprojekt inom valt teknikområde,
 • visa förmåga till systematisk omvärldsbevakning genom att självständigt inhämta och kritiskt granska fakta för att följa teknikutvecklingen och dess konsekvenser samt att redogöra för sina reflektioner såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • visa förmåga att anta ett vetenskapligt förhållningssätt för att beakta samhälleliga, ekonomiska samt etiska perspektiv med hänsyn till de målkonflikter som kan förekomma,
 • visa insikt om betydelsen av ledarskap, yrkesetik och gruppdynamik i olika typer av organisationer och hur dessa faktorer påverkar möjligheten för organisationer att framgångsrikt driva och utveckla sin verksamhet,
 • visa medvetenhet om hur personliga värderingar och ställningstaganden påverkar teknikens förverkligande och dess effekter med hänsyn till etiska, sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Jobbprofiler
I Sverige och utomlands finns ett stort behov av civilingenjörer med ekonomisk bakgrund som kan utveckla affärsverksamheten inom tjänste- och produktutvecklande företag och organisationer. Utbildningens bredd ger dig mycket bra förutsättningar för arbete som till exempel projektledare, konsult, affärsutvecklare eller entreprenör.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Martin Svensson

Studievägledning