Programorganisationen

Programutvecklingsarbetet sker huvudsakligen inom tre överlappande grupper:

  • Klassrepresentantsgruppen
  • Arbetsgruppen av lärarrepresentanter, programansvarig och programkoordinator
  • Programrådet

Klassrepresentantgruppen samlas minst en gång per termin för att diskutera programupplägget och aktuella kurser. Utöver minst en representant från varje klass, ingår även en representant från EKENs utbildningsutskott. I dagsläget är programansvarig sammankallande.

Arbetsgruppen består av programkoordinator Karin Finnmark och programansvarig Johanna Törnquist Krasemann samt representanter för de olika ämnena och teknikinriktningarna:

  • Martin Andersson och Anders Wrenne representerar Industriell Ekonomi där kopplingen till kurser i matematik, statistik och produktinnovation är central.
  • Martin Svensson representerar även Industriell Ekonomi men ansvarar framför allt för programmets ledarskapsstrimma.
  • Pia Lindahl representerar programmets hållbarhetsstrimma och är drivande i utvecklingen av inriktningen mot Maskinteknik och hållbar produktinnovation, tillsammans med Christian Johansson.
  • Michael Mattsson driver tillsammans med programansvarig utvecklingen av inriktningen mot Industriell Mjukvaruutveckling.
  • Ulrika Skagert och Stefan Sjödahl koordinerar och stödjer programmets CDIO-arbete.

Programrådet består av (1) representanter från programrelevanta organisationer såsom Svenskt Näringsliv, CIMON och Entreprenörskapsforum, (2) programstudentrepresentanter från EKEN och Ledarskapscaféet samt (3) alla medlemmar i arbetsgruppen. Programrådet följer och stödjer programmets utveckling samt diskuterar strategiska aktuella frågeställningar av relevans för programmets drift och utveckling.