Civilingenjör i maskinteknik 300 hp

Anmälan öppnar 2019-03-15

Vill du satsa på en gedigen teknisk utbildning med både bredd och hållbarhetsfokus ska du studera till civilingenjör i maskinteknik. Civilingenjörer i maskinteknik är efterfrågade på arbetsmarknaden. Efter examen kan du exempelvis arbeta som produktutvecklare, konstruktör, strategisk projektledare, expert inom till exempel energiförsörjning, inom rymdindustri, förpackningsföretag, offshoreindustri och medieföretag. 

De flesta civilingenjörer har utåtriktade arbeten ofta i internationella sammanhang och efter några års erfarenhet är det vanligt med jobb på chefsnivå eller som expert i utvecklingsprojekt.

De tre första åren läser du teknikinriktade kurser som mekanik, materiallära och hållfasthetslära, liksom kompletterande ämnen som ledarskap, projektorganisation, industriell ekonomi och miljögrunder. År fyra och fem väljer du att fördjupa dig inom en av inriktningarna innovativ och hållbar produktutveckling eller tillämpad mekanik. Utbildningen avslutas med ett projekt, ofta tillsammans med ett företag.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i maskinteknik.

Programinnehåll

Civilingenjör i maskinteknik är en utbildning med framtidsfokus som genomsyras av hållbarhetstänkande. Som civilingenjör i maskinteknik kan du arbeta i en global miljö både i Sverige och internationellt. Utbildningen ger en stark bas av kunskaper inom naturvetenskap och maskinteknik för att sedan byggas på med en specifik inriktning.

Utbildningen är i princip uppbyggd kring ett basblock på tre år och därpå följande inriktningsblock på två år. De tre första åren läser du teknikinriktade kurser som mekanik, materiallära och hållfasthetslära samt matematik, fysik och kompletterande ämnen som ledarskap, projektorganisation, industriell ekonomi och hållbarhetsgrunder. Du läser även ett par projektkurser där du utvecklar din förmåga att lösa problem i grupp med bland annat mekatroniska tillämpningar där programmering och design ingår.

År fyra och fem fördjupar du dig inom en av inriktningarna innovativ och hållbar produktutveckling eller tillämpad mekanik. Genom valbara kurser så har du möjlighet att skapa din egen profil på utbildningen. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete, ofta tillsammans med ett företag.

Som civilingenjör i maskinteknik har du möjlighet att med innovationer forma framtidens tekniska produkter som bidrar till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Inriktningen innovativ och hållbar produktutveckling ger dig processer, metoder och verktyg för att ta fram innovativa produkter och tjänster. En produkt- och tjänsteorienterad syn på innovation medför en unik möjlighet att stödja och påskynda utvecklingen till ett hållbart samhälle. Positiva och negativa konsekvenser under en produkts hela livscykel bestäms till stor del genom de beslut som fattas redan under tidiga faser i innovationsprocessen.

Du arbetar empiriskt med ingenjörsuppgifter enligt designmetoder. Det vill säga att utifrån behov realisera innovativa erbjudanden genom en praktisk och prototypdriven process, för att definiera och analysera problem, hitta kreativa lösningar och därefter utveckla dessa till hållbara produkttjänstesystem. Allt fler företag efterfrågar kompetens för hållbar produkt- och tjänsteinnovation där utvecklarna klarar av att integrera kunskaper och förmågor att matcha människors behov och önskemål med vad som är tekniskt realiserbart i ett livskraftigt affärserbjudande för att stärka sin konkurrensförmåga på en global marknad.

Inriktningen tillämpad mekanik innebär att på ett effektivt sätt kunna bedöma om en lösning är möjlig, utforska hur bra den kan bli, samt förklara dess funktion. Detta är typiska arbetsuppgifter för en ingenjör med analys i fokus. För att säkerställa ett resurssnålt utnyttjande av naturens resurser så måste produkter vara optimerade för sin användning. Det kan till exempel innebära att utforma produkten så stark som möjligt i förhållande till sin vikt för att minska på materialåtgång och energiförbrukning.

Omfattande och avancerade beräkningar behövs ofta som stöd för beslut vid utformning av effektiva produkter. En ingenjör behöver även, genom mätningar av verkliga egenskaper, kunna verifiera att den färdiga produkten fungerar på det sätt som är beräknat. Du får kunskap om teorier, metoder och hjälpmedel för att planera, utföra och utvärdera modeller, beräkningar, experiment och simuleringar av produktegenskaper. Genom tillämpningar utvecklar du din egen förmåga att förutsäga och verifiera produkters funktion.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete på 30 hp.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studenter berättar

Intervju med Dekan Aco (2 min)

Dekan läser till civilingenjör i maskinteknik. Han berättar varför han valde just den utbildningen och vad skillnaden är mellan en civilingenjör och en högskoleingenjör.

Intervju med Oskar Sundh (2 min)

Oskar läser till civilingenjör i maskinteknik vid BTH. Han berättar varför han valde den utbildningen och vad han tar med sig från studietiden.

Studentprojekt

Intervju med Hillevi Hallberg (2 min, på engelska)

Hillevi berättar om ett studentprojekt ihop med Standford University. Projektet görs tillsammans med Volvo Construction Equipment.

Presentation av innovativa produkter (2 min)

Studenter från civilingenjörsprogrammet i maskinteknik presenterar sitt projekt.

Studenter presenterar projekt (2 min)

Studenter från civilingenjörsprogrammet i maskinteknik har byggt en robot i lego. De pratar om projektet och demonstrerar hur roboten kan ta sig igenom en hinderbana.

Studentintervju med Frans Johansson (1 min)

Frans läser till civilingenjör i maskinteknik. Han berättar om sitt intresse för att bygga saker och visar upp en portabel högtalare.

 

 

Tidigare studenter

JOHANNES

Ort: Göteborg, Sverige
Yrke: Projektledare på Exteriör Volvo Cars
Arbetsuppgifter: Leder utvecklingsprocessen av exteriöra delar för framtidens Volvobilar. Är länken mellan design, konstruktion, tillverkning och leverantörer. Arbetet är kreativt och sker i en internationell miljö.

PROSHA

Ort: Göteborg, Sverige
Yrke: Mekanikkonstruktör på Ericsson AB
Arbetsuppgifter: Utvecklar och ansvarar för mekanikdesignen i Ericssons marknadsledande mikrovågsprodukter för mobila transportnät.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-86959
 • Period: 2019 vecka 35 till 2024 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2019-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot innovativ och hållbar produktutveckling
eller
Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot tillämpad mekanik
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Master of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Innovative and Sustainable Product Development
eller
Degree of Master of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Applied Mechanics

Lärandemål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa brett tekniskt kunnande och kunna anta en yrkesverksam roll inom det maskintekniska området,
 • visa god förståelse för matematikens och naturvetenskapens relevans och betydelse för det ingenjörsmässiga arbetssättet,
 • visa förståelse för hur maskintekniska kunskaper kan omsättas och användas i det moderna yrkeslivet,
 • visa kunskap inom valt fördjupningsområde, Tillämpad mekanik eller Innovativ och hållbar produktutveckling.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa färdighet och förmåga att inom det maskintekniska området lösa avancerade tekniska uppgifter såväl självständigt som i grupp,
 • visa färdighet och förmåga att inom det maskintekniska området redogöra för och tillämpa vetenskapligt förankrade metoder för att applicera på maskintekniska system,
 • visa färdighet och förmåga att inom det maskintekniska området självständigt kunna analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, såväl muntligt som skriftligt,
 • visa förmåga att delta i och driva forsknings- och utvecklingsprojekt inom valt fördjupningsområde,
 • visa förmåga att analysera vilken påverkan en ingenjörs arbete, i form av produkter och processer, har på det omgivande samhället, utifrån en social, ekonomisk och ekologisk synvinkel.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete inom området maskinteknik,
 • visa insikt i maskintekniska möjligheter och begränsningar samt förmåga att redogöra för maskinteknikens betydelse i samhället, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.

Jobbprofiler

Du som har en examen från programmet kan arbeta inom många olika tillämpningsområden och inte bara inom rent maskintekniska branscher. Verksamheter såsom energiförsörjning, rymdindustri, förpackningsföretag, off-shore industri, konsultbolag och medieföretag är några exempel på verksamheter där det arbetar civilingenjörer inom maskinteknik. Beroende på vald inriktning kan fokus läggas antingen främst på framtagning av nya konstruktionslösningar i kombination med strategisk ledning av produkt- och tjänsteinnovation för ett hållbart samhälle, eller på teoretisk och experimentell teknisk analys för bedömning av produktfunktionalitet och prestanda t ex speciellt med avseende på strukturvibrationer.
Beroende på dina egna intressen kan en karriär leda till uppgifter som teknisk expert eller projektledare och andra chefsroller. Möjligheterna till utlandsstudier är mycket goda. Genom att ta möjligheten att förlägga en del av din studietid utomlands är du bra förberedd på en internationell karriär efter examen.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Christian Johansson Askling

Studievägledning