Webbprogrammering 180 hp

Anmälan öppnar 2019-03-15

Välkommen till en specialiserad utbildning inom programmering med webbteknologier. Utbildningen ger dig både spets och bredd – bredden av traditionell utbildning inom programvaruteknik samt spetsen av utveckling med webbteknologier. Utbildningen leder till de flesta yrken inom professionell mjukvaruutveckling såsom programmerare, systemutvecklare, användargränssnitt, databaser, lösningsarkitekt, konsult, projektledare och chef.

Under utbildningen lär du dig utveckla och kvalitetssäkra små som stora programvarusystem. Det handlar om mindre webbplatser och bloggverktyg liksom större system av e-handel och transaktionsintensiva system med stora mängder data och höga krav på skalbarhet och driftsäkerhet i molnet.

Målet med utbildningen är att förbereda dig för en bransch där populära tekniker snabbt växlar och där arbetsuppgifter skiftar mellan användargränssnitt (user experience, frontend), programmering och databaser (backend) samt driftsättning, test och kvalitetssäkring (devops). Du jobbar både enskilt och i projektgrupper. En stor del av utbildningen genomförs i skarpa projekt med företag. Det erbjuder goda möjligheter att varva praktik med teori och hjälper dig att etablera ett kontaktnät.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en kandidatexamen i programvaruteknik, inriktning webbprogrammering. En termin av utbildningen kan utföras som utlandsstudier.

Programinnehåll

Om du vill bli expert på frontend och UX, alltså det som är användarens upplevelse så kan du det med denna utbildning. Vill du hellre satsa på backend, ramverk och databaser så är det också möjligt. Ditt eget intresse styr var du vill lägga betoningen någonstans.

Första året får du grundläggande kunskaper i programvaruutveckling. Du läser kurser i programmering och problemlösning, algoritmer och datastrukturer, operativsystem och databaser. Detta läses parallellt med kurser i webbteknologier där du utför projekt i webbläsare och på mobila plattformar. Du använder tekniker både för frontend och backend.

Under andra året använder du teknikerna tillsammans i större projekt och fortsätter med kurser i nätverk, tester och utveckling med ramverk, samt driftsättning av webbtjänster i molnet, och lär dig om devops.

Under tredje året fortsätter fördjupningen inom traditionell programvaruutveckling tillsammans med spetstekniker inom webbteknologier och slutligen gör du både ett avslutningsprojekt i grupp och ett individuellt examensarbete.

Du får kunskaper med dig som gör att du kan arbeta brett inom IT-branschen. Några teknologier som används är Git, GitHub, Linux/Mac/Windows, Python, JavaScript, Node.js, PHP samt ramverk med JavaScript/Python/PHP. Du lär dig även SQL/NoSQL databaser, virtualisering med Docker, UX med HTML5/CSS3 och 3D- visualisering.

Vårt självklara fokus är också att du ska bli duktig på problemlösning och självständigt arbete. Det är avgörande när man ska arbeta i näringslivet. BTH satsar på att jobba i samverkan med näringslivet, och en stor del av din utbildning ger dig möjlighet att knyta kontakter med företag i olika projekt. I projektarbeten lär du dig kommunikation, kundkontakter, planering och teamarbete – sådant som inte kan läras ut i föreläsningssalen.

Exempel på studentprojekt som genomförts, redan under första året, är appar med olika funktioner – till exempel resultat och aktuell ställning för olika fotbollsligor i Europa. Ett annat exempel är en app som visar restauranger och vädret i närheten av ett visst evenemang.

Det finns ett stort behov av dig på arbetsmarknaden. Våra studenter har lätt att få jobb efter avslutad utbildning. Våra tidigare studenter arbetar numera på så vitt skilda ställen som Oracle, Pensionsmyndigheten, Webbhallen, Prisjakt, Försäkringskassan, Telia, Telenor, Ericsson och så vidare. Utbildningen ger också en bra grund för att bli egenföretagare.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt tidigare studenter knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studentprojekt

Intervju med Daniel Lindgren (3 min)

Daniel läser utbildningen Webbprogrammering vid BTH. Han berättar om ett studentprojekt som görs i samarbete med Ericsson.

Intervju med Emma Thorén (2 min)

Emma berättar om sitt studentprojekt och fördelarna med att samarbeta med andra utbildningsprogram och riktiga företag.

Studentprojekt

Webbprogrammering studentprojekt Dirble

Dirble skapades 2011 och släpptes 2012 som en gratis tjänst av Håkan Nylén under en öppen api-projektgrupp, kallad Devality som just nu bara har Dirble under sig. Dirble började som ett hobbyprojekt och har nu vuxit sig till att bli en professionell tjänst för att ta hand om radiostationers information och erbjuda den informationen fritt för alla.

Studentprojekt Webb mApp

I ett grupprojekt i tvåan byggde Bobba, Kenneth, Yeti och Robin plugins till plugins till mobilapplikationsramverken PhoneGap och Appcelerator. Kunden var företaget Malvacom som utvecklat en egen produkt mAppBridge för att underlätta kommunikation i mobila system.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-86966
 • Period: 2019 vecka 35 till 2022 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2019-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Programvaruteknik
Inriktning: Webbprogrammering
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Software Engineering
Specialization: Web Programming

(Du kan inom ramen för programmet, eller efter programmet, själv välja att läsa minst två kurser i matematik för att uppnå en teknologie kandidatexamen med benämningen teknologie kandidatexamen.)

Lärandemål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • ha förvärvat en grundlig förståelse för de faktorer som styr utvecklingen och användandet av teknik och lösningar inom webbprogrammering samt kunna använda denna kunskap och förståelse för att göra resonemang och slutsatser om framtida vägval, t.ex. att välja rätt teknik i rätt sammanhang
 • i detalj förstå de för programvarukonstruktion viktigaste utvecklingsmetoderna och dess tillämpningar samt praktiskt kunna tillämpa dem
 • ha förvärvat grundläggande kunskaper om de organisatoriska aspekter som påverkar programvarukonstruktionen samt praktiskt kunna tillämpa denna kunskap i en projektgrupp som är geografiskt spridd.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att självständigt söka kunskap och på egen hand tillägna sig nya färdigheter i det snabbt föränderliga teknik området som programmet omspänner
 • förstå och praktiskt kunna tillämpa teknologier för analys, design, konstruktion och test av programvara
 • behärska storskalig produktion av programvara av hög kvalitet för såväl administrativa som tekniska tillämpningsområden, med fokus på webb- och internetteknologier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmågan att vidareutveckla sin kompetens då behov föreligger
 • visa förmågan att göra analyser och bedömningar ur ett programvarutekniskt perspektiv.

Jobbprofiler

Dina jobb finns främst inom webb- och programutvecklingsbranschen. Variationen på bolag är stor, det finns allt från små, medelstora till stora internationella företag, du kan jobba som anställd, egen företagare, frilansare eller på ett konsultbolag där du blir uthyrd till slutkunden.Det finns alltså ett stort utbud av möjliga arbetsplatser och behovet av duktiga webbprogrammerare ökar. På de internationella företagen brukar det ofta finnas möjlighet till att jobba perioder i andra länder. Duktiga webbprogrammerare eftersöks också över gränserna så du hamnar i en internationell arbetsmarknad.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Mikael Roos

Studievägledning