Webbprogrammering 180 hp

Tillfället är stängt för anmälan

Vill du jobba med de senaste teknikerna inom webbutveckling, webbprogrammering och programmering? På BTH skaffar du dig kunskaperna som allt fler företag efterfrågar, både i Sverige och internationellt. Du får en gedigen grund i traditionell programvaruutveckling och din specialitet blir programmering i webbmiljö. Efter din utbildning kan du exempelvis arbeta som webbutvecklare, konsult, programmerare, testare, projekt-/teamledare eller chef inom webb- och programutvecklingsbranschen.

Utbildningen börjar med programmering i Python parallellt med webbprogrammering i HTML, CSS, JavaScript, PHP och databaser med SQL i Unixmiljö. Efterhand skriver du kod för mer avancerade webbplatser, webbtjänster och mobila webbapplikationer. Du sätter dig in i hur webbaserade ramverk fungerar, både på klient- och serversidan, samtidigt som du lär dig om öppen källkod och utvecklingsverktyg. En viktig del av utbildningen är kunskap i hur olika tekniker fungerar och hänger ihop, så att du kan lära dig nya verktyg i takt med att gamla utvecklas och byts ut.

En webbprogrammerare behöver förstå användarnas behov och kunna kommunicera med både kunder och projektmedlemmar. Därför läser du projektbaserade kurser i samarbete med företag där du tränas i att projektleda och testa samt att göra tidsplaner och budget. Utbildningens kurser samkörs med dem på den tvååriga distansvarianten, varför dina studentkollegor finns både på campus och på distans. Detta ger dig goda möjligheter att bekanta dig med utvecklingsmiljöer för team som jobbar på distans.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i programvaruteknik, inriktning webbprogrammering.

Programinnehåll

Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba med de senaste teknikerna inom webbutveckling, webbprogrammering och programmering. Du får en gedigen grund i traditionell programvaruutveckling och din specialitet blir utveckling i webbmiljö.

Det handlar om grundläggande webbplatser, avancerade webbapplikationer över nätet, lagring och tjänster i molnet samt i mobiler och läsplattor som ersätter vårt traditionella sätt att jobba och leva. Enkla webbplatser blandas med avancerade ramverk för webbutveckling och mobila lösningar.

Utbildningen har fokus på öppen källkod samt Unix- och Linuxbaserade servermiljöer. Detta styr valet av de tekniker och programmeringsverktyg som du jobbar med. Det viktiga är att du lär dig hur teknikerna fungerar och hänger ihop. I slutet av din utbildning har du lärt dig konsten att lära själv och du vet hur du ska ta dig an nya tekniker och verktyg. Det kommer bli en av dina viktigaste lärdomar från utbildningen och det är något som är oerhört viktigt med tanke på hur fort tekniken utvecklas och byts ut.

Webbprogrammering är en treårig teknikvetenskaplig utbildning vars innehåll kan delas in i fem huvuddelar.

Webbprogrammering – Här får du en fördjupad kunskap inom området. Detta blir din specialitet och omfattar teknikområden som HTML, CSS, JavaScript, PHP och SQL med databaser och Unix samt öppen källkod och fria verktyg.

Programmering – Här får du en gedigen grund i klassisk programmering via olika programmeringsparadigmer, aktuella programspråk, design och modellering, algoritmer och datastrukturer.

Övrig datavetenskap/programvaruteknik – Du läser blandade kurser i datakommunikation, testmetodiker, databasmodellering, operativsystem och grunder i statistik och databearbetning. Detta gör att du får en bra bas att stå på och en bra bredd på kunskaperna inom datavetenskap och programvaruteknik.

Projektkurser – Dessa kurser knyter ihop dina kunskaper och valda inriktningar. Här fokuserar du på ett professionellt beteende och förhållningssätt. Tillsammans med dina kursare arbetar du mot riktiga och externa kunder för att utveckla programvaror mot specifikationer. I denna miljö tränar du för arbetslivet, praktiserar ditt kunnande och får möjligheten att visa upp dina samlade kunskaper.

Fördjupning och examensarbete – Avslutningsvis gör du fördjupningskurser och ett examensarbete där du får möjligheten att göra en djupdykning i ett område du är intresserad av. Här kan du hitta och förstärka en egen nisch och profil på din utbildning.

Arbetena finns främst inom webb- och programutvecklingsbranschen. Din specialitet som webbprogrammerare lämpar sig för renodlade webbutvecklingsföretag eller som konsult inom webbutveckling. Inom programmeringsbranschen bjuds det på en varierande arbetsmiljö med bland annat internationella möjligheter. Kanske blir din titel programmerare, testare, projektledare, teamledare eller chef.

Studentprojekt

Intervju med Daniel Lindgren (3 min)

Daniel läser utbildningen Webbprogrammering vid BTH. Han berättar om ett studentprojekt som görs i samarbete med Ericsson.

Intervju med Emma Thorén (2 min)

Emma berättar om sitt studentprojekt och fördelarna med att samarbeta med andra utbildningsprogram och riktiga företag.

Studentprojekt

Webbprogrammering studentprojekt Dirble

Dirble skapades 2011 och släpptes 2012 som en gratis tjänst av Håkan Nylén under en öppen api-projektgrupp, kallad Devality som just nu bara har Dirble under sig. Dirble började som ett hobbyprojekt och har nu vuxit sig till att bli en professionell tjänst för att ta hand om radiostationers information och erbjuda den informationen fritt för alla.

Studentprojekt Webb mApp

I ett grupprojekt i tvåan byggde Bobba, Kenneth, Yeti och Robin plugins till plugins till mobilapplikationsramverken PhoneGap och Appcelerator. Kunden var företaget Malvacom som utvecklat en egen produkt mAppBridge för att underlätta kommunikation i mobila system.

Tidigare studenter

NAMN: Sebastian
ORT: Göteborg, Sverige
UTBILDNING: Webbprogrammering
YRKE: Backend-/systemutvecklare, Inteleon
ARBETSUPPGIFTER: Arbetar i team med att koda på backend av system som ligger till grund för populära tjänster. Arbetar med allt, från kravställning till drift och underhåll av systemet när det väl är i produktion.
NAMN: Johannes
ORT: London, Storbritannien
UTBILDNING: Webbprogrammering
YRKE: Principal Application Engineer, Oracle UK
ARBETSUPPGIFTER: Beslutar om de viktigaste teknikvalen som måste göras för en produkt.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2018 vecka 35 till 2021 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie Kandidatexamen
Huvudområde: Programvaruteknik
Inriktning: Webbprogrammering
Engelsk översättning av examen:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Software Engineering
Specialization: Web Programming
(Du kan inom ramen för programmet, eller efter programmet, själv välja att läsa minst två kurser i matematik för att uppnå en teknologie kandidatexamen med benämningen teknologie kandidatexamen.)

Lärandemål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • ha förvärvat en grundlig förståelse för de faktorer som styr utvecklingen och användandet av teknik och lösningar inom webbprogrammering samt kunna använda denna kunskap och förståelse för att göra resonemang och slutsatser om framtida vägval, t.ex. att välja rätt teknik i rätt sammanhang
 • i detalj förstå de för programvarukonstruktion viktigaste utvecklingsmetoderna och dess tillämpningar samt praktiskt kunna tillämpa dem
 • ha förvärvat grundläggande kunskaper om de organisatoriska aspekter som påverkar programvarukonstruktionen samt praktiskt kunna tillämpa denna kunskap i en projektgrupp som är geografiskt spridd.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att självständigt söka kunskap och på egen hand tillägna sig nya färdigheter i det snabbt föränderliga teknik området som programmet omspänner
 • förstå och praktiskt kunna tillämpa teknologier för analys, design, konstruktion och test av programvara
 • behärska storskalig produktion av programvara av hög kvalitet för såväl administrativa som tekniska tillämpningsområden, med fokus på webb- och internetteknologier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmågan att vidareutveckla sin kompetens då behov föreligger
 • visa förmågan att göra analyser och bedömningar ur ett programvarutekniskt perspektiv.

Jobbprofiler

Dina jobb finns främst inom webb- och programutvecklingsbranschen. Variationen på bolag är stor, det finns allt från små, medelstora till stora internationella företag, du kan jobba som anställd, egen företagare, frilansare eller på ett konsultbolag där du blir uthyrd till slutkunden.Det finns alltså ett stort utbud av möjliga arbetsplatser och behovet av duktiga webbprogrammerare ökar. På de internationella företagen brukar det ofta finnas möjlighet till att jobba perioder i andra länder. Duktiga webbprogrammerare eftersöks också över gränserna så du hamnar i en internationell arbetsmarknad.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Mikael Roos

Studievägledning