Digital bildproduktion

Digital ljudproduktion 180 hp

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta med ljuddesign och ljudberättande i digitala medier. Ditt framtida yrke finns inom alla branscher där man producerar ljud. Där behövs specialistkompetens hur man genom ljud skapar, förstärker och underbygger innehållet i en digital medieproduktion. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som ljuddesigner på ett spelföretag, inom filmindustrin eller som ljudproducent inom mediebranschen.

Under utbildningen kommer du att undersöka olika berättartekniker och gestaltningsformer med ljud som grundsten, samt hantverket kring ljudberättande. Våra ljudstudior är utrustade med den senaste tekniken, där du får möjlighet att använda din kreativitet och experimentera.

Utbildningen ger dig en stabil grund inför den väntande arbetsmarknaden men också för dig som vill fortsätta dina studier på master- och magisternivå.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i medieteknik.

Programinnehåll

Digital ljudproduktion är en del av medieteknik, som handlar om att undersöka nätverken mellan människor och teknik för att skapa handlingsutrymme i växande deltagarkulturer som vi bland annat ser spel. Du tar en aktiv roll som verklighetsproducerande ljudproducent där du skapar och förmedlar berättelser. Under utbildningen samarbetar du med studenterna på de andra medieteknikprogrammen.

Du börjar dina studier med en introducerande kurs som är gemensam för alla programmen i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan gestaltar med ljudkoncept och tekniker relevanta för ljudproduktion. Här tar du dina första steg i det undersökande arbetssätt som genomsyrar hela utbildningen. I medietekniska undersökningar finns utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men också innehåller lekfullhet och lust.

Efter den introducerande kursen går du vidare till en grundkurs i digital ljudproduktion. Du utvecklar din förståelse för ljud ur olika tillämpningsperspektiv: ljudberättande, ljudteknik och ljuddesignteorier. Tillsammans med andra och enskilt testar du ljuddesignkoncept med särskilt fokus på berättande. Kursen syftar till att du ska skaffa dig grundläggande kunskaper och färdigheter i ljudteknik och ljuddesign så att du fortsättningsvis kan undersöka med hjälp av dessa kunskaper.

Vårterminen i årskurs ett börjar med modulär ljuddesign och akustik för ljud- och musikproduktion. I modulär ljuddesign undersöker du olika ljudfenomen genom att skapa dina egna interaktiva ljudapplikationer. Akustikkursen behandlar grundbegrepp inom akustiken, ljudets egenskaper och praktisk rumsakustik. Terminen avslutas med en gemensam kurs i projekt- och designmetodik, där du tillsammans i team praktiskt genomför ett projekt. Du tar del av teori om projekt- och designmetodik som du sedan integrerar genom att göra ett projektarbete.

Andra året inleds med en kurs i tillämpad ljuddesign. I kursen undersöker du ljuddesign och ljudberättande för att utveckla din förståelse för din roll som ljuddesigner i medietekniska gestaltningar. Du arbetar med begrepp som: ”worldizing”, det audiovisuella kontraktet och artificiella efterklanger. Du väljer själv i vilken medieform som du gestaltar dina undersökningar. Höstterminen fortsätter med en kurs där du ska undersöka gränslandet mellan det digitala och analoga. Du bygger en eller flera medietekniska prototyper som undersöker hur digitala tekniker kan användas i en fysisk miljö eller hur ett fysiskt objekt påverkar och interagerar med digitala skapelser.

Under vårterminen i årskurs två läser du först en kurs om flerkanalsljud och ljudproduktion för VR. I kursen prövar och undersöker du tekniker för surroundljud i egen vald medieform till exempel film, spel eller audiovisuella installationer. Terminen avslutas med kurs som heter Fördjupning i produktion där du väljer ett av flera problem och utmaningar som presenteras av externa deltagare i kursen och undersöker det i en produktion.

Ditt tredje och sista år börjar med en kurs som förbereder dig inför vårterminens examensarbete. Kursen heter Forskningsmetodik för medieteknik och består av två delar. Första halvan är en introduktion i metoder och metodologier. Under den andra halvan ska du tillämpa någon eller några av metodologierna i en medieteknisk undersökning. Under hela sista terminen arbetar du med ditt examensarbete. Examensarbetet utgår från en frågeställning som du med stöd av forskningslitteratur arbetar med. Examensarbetet består av en textdel och din egen gestaltning, där relevanta metodologier och metoder krävs.

En student berättar

Intervju med Paul Lindberg  (3 min)

Paul berättar varför han valde att läsa utbildningen Digital ljudproduktion. Han berättar även att de samarbetar mycket mellan programmen, vilket möjliggör stora projekt.

Studentprojekt

Studentpresentation (1 min)

Lucas och Marcus från två av utbildningarna på Campus Karlshamn berättar om ett av sina studentprojekt.

Studentpresentation (1 min)

Anton och Viktor läser Digital ljudproduktion och berättar om ett av deras studentprojekt.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-86939
 • Period: 2018 vecka 36 till 2021 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlshamn
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c eller Matematik B.

Digital ljudproduktion är en del av medieteknik, som handlar om att undersöka nätverken mellan människor och teknik för att skapa handlingsutrymme i växande deltagarkulturer som vi bland annat ser spel. Du tar en aktiv roll som verklighetsproducerande ljudproducent där du skapar och förmedlar berättelser. Under utbildningen samarbetar du med studenterna på de andra medieteknikprogrammen.

Du börjar dina studier med en introducerande kurs som är gemensam för alla programmen i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan gestaltar med ljudkoncept och tekniker relevanta för ljudproduktion. Här tar du dina första steg i det undersökande arbetssätt som genomsyrar hela utbildningen. I medietekniska undersökningar finns utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men också innehåller lekfullhet och lust.

Efter den introducerande kursen går du vidare till en grundkurs i digital ljudproduktion. Du utvecklar din förståelse för ljud ur olika tillämpningsperspektiv: ljudberättande, ljudteknik och ljuddesignteorier. Tillsammans med andra och enskilt testar du ljuddesignkoncept med särskilt fokus på berättande. Kursen syftar till att du ska skaffa dig grundläggande kunskaper och färdigheter i ljudteknik och ljuddesign så att du fortsättningsvis kan undersöka med hjälp av dessa kunskaper.

Vårterminen i årskurs ett börjar med modulär ljuddesign och akustik för ljud- och musikproduktion. I modulär ljuddesign undersöker du olika ljudfenomen genom att skapa dina egna interaktiva ljudapplikationer. Akustikkursen behandlar grundbegrepp inom akustiken, ljudets egenskaper och praktisk rumsakustik. Terminen avslutas med en gemensam kurs i projekt- och designmetodik, där du tillsammans i team praktiskt genomför ett projekt. Du tar del av teori om projekt- och designmetodik som du sedan integrerar genom att göra ett projektarbete.

Andra året inleds med en kurs i tillämpad ljuddesign. I kursen undersöker du ljuddesign och ljudberättande för att utveckla din förståelse för din roll som ljuddesigner i medietekniska gestaltningar. Du arbetar med begrepp som: ”worldizing”, det audiovisuella kontraktet och artificiella efterklanger. Du väljer själv i vilken medieform som du gestaltar dina undersökningar. Höstterminen fortsätter med en kurs där du ska undersöka gränslandet mellan det digitala och analoga. Du bygger en eller flera medietekniska prototyper som undersöker hur digitala tekniker kan användas i en fysiskmiljö eller hur ett fysiskt objekt påverkar och interagerar med digitala skapelser.

Under vårterminen i årskurs två läser du först en kurs om flerkanalsljud och ljudproduktion för VR. I kursen prövar och undersöker du tekniker för surroundljud i egen vald medieform till exempel film, spel eller audiovisuella installationer. Terminen avslutas med kurs som heter Fördjupning i produktion där du väljer ett av flera problem och utmaningar som presenteras av externa deltagare i kursen och undersöker det i en produktion.

Ditt tredje och sista år börjar med en kurs som förbereder dig inför vårterminens examensarbete. Kursen heter Forskningsmetodik för medieteknik och består av två delar. Första halvan är en introduktion i metoder och metodologier. Under den andra halvan ska du tillämpa någon eller några av metodologierna i en medieteknisk undersökning. Under hela sista terminen arbetar du med ditt examensarbete. Examensarbetet utgår från en frågeställning som du med stöd av forskningslitteratur arbetar med. Examensarbetet består av en textdel och din egen gestaltning, där relevanta metodologier och metoder krävs.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A7/7.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik
Motsvarande benämning på engelska är Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Lärandemål

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor och visa fördjupad kunskap inom någon del av digital ljudproduktion och medieteknik
 • kunna redovisa breda kunskaper inom vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter
 • visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv
 • individuellt och i team kunna söka, samla, värdera, och kritiskt tolka genom att använda och redovisa sådana grundläggande kunskaper, färdigheter och förmåga som krävs för att kunna arbeta med gestaltande digitala medieproduktionerge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare. Därigenom ska studenten visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner
 • kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt profissionsrelaterade aspekter
 • kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera, bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar
 • visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner.

Jobbprofiler

Student med examen från digital ljudproduktion kan bl.a. arbeta som ljuddesigner och ljudprogrammerare inom upplevelseindustrin. Dina kunskaper och erfarenheter inom teamarbete, produktioner och projekt kommer också att kvalificera dig för arbete inom andra områden, såsom film- och tv-produktion.
Upplägg
Utbildningen utgår från en kunskapssyn som förenar digital teknik med gestaltning genom produktioner:
Vetande – att undersöka potentiell teknisk och estetisk kunskap.
Kunnande – att behärska tekniska och estetiska material och uttrycksmedel.
Omdöme – att ta ansvar för sitt lärande och sin kunskap. Studentens samlade kunskap är en sammanhängande helhet av vetande, kunnande och omdöme.
I utbildningen undersöker studenten enskilt eller i grupp frågeställningar som kan prövas i medietekniska produktioner. Studenten söker potentiell kunskap t ex i vetenskapliga och professionsrelaterade informationskällor och skärper och avgränsar frågeställningen iterativt med hjälp av bland annat föreläsningar och seminarier. Frågeställningarna och den potentiella kunskapen prövar studenten kontinuerligt i produktioner.
Kunskapssynen förutsätter att studenten utvecklar bredd och djup i generella förmågor – att kunna läsa och förstå vetenskapliga och professionsinriktade informationskällor och förhålla sig kritisk till källmaterial, förstå och förhålla sig till samhälleliga och etiska aspekter, utveckla idéer och arbeta i team, att skriva en god svenska samt att argumentera muntligt och skriftligt. Studenten behöver också utveckla en bredd och ett djup i specifika förmågor – att förstå och tillämpa teknologier samt arbets- och analysmetoder. Slutligen behöver studenten handledning, inflytande, feedback och motstånd på ett material samt tid, plats, teknik och förebilder.
Progressionen i utbildningen säkerställs genom att frågeställningarnas och produktionernas relevans och komplexitet höjs under utbildningstiden.
Du börjar dina studier med en introducerande kurs i medieteknik som är gemensam för alla programmen på campus. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan gestaltar med hjälp av ljudproduktion.
Efter den introducerande kursen går du vidare till en grundkurs i digital ljudproduktion. Du utvecklar din förståelse för ljud ur olika perspektiv: ljudberättande, ljudteknik och ljuddesignteorier. Kursen syftar till att du ska skaffa dig grundläggande kunskaper och färdigheter i ljudberättande och ljuddesign så att du fortsättningsvis kan göra undersökningar med hjälp av dessa kunskaper.
Vårterminen inleds med kurser i akustik och modulär ljuddesign. I akustikkursen introduceras du till grundbegrepp inom akustik samt tillämpad rumsakustik relaterat till ljudproduktion. Kursen modulär ljuddesign introducerar dig till ljudprogrammering, ljudsyntes, interaktion och fysiska gränssnitt. Terminen avslutas med en gemensam kurs där du tillsammans i team ägnar dig åt problembaserad projekt- och designmetodik.
Andra året inleds med en kurs i tillämpad ljuddesign. I kursen får du möjlighet att fördjupa dig inom ljudproduktion för digitala medier. Du undersöker begrepp som: worldizing, det audiovisuella kontraktet och artificiella efterklanger. Under terminens senare del fortsätter fördjupningen genom att du undersöker och implementerar medietekniska prototyper i gränslandet mellan digitala och fysiska världar.
Vårterminen i årskurs två läser du en kurs i surroundljud och ljudproduktion för VR. I kursen presenteras olika tekniker för flerkanalsljud och spatialiserat ljud. Du väljer själv vilken medieform som du undersöker teknikerna med, t.ex. digitala spel eller rörlig bild. Det andra året avslutas med en produktionskurs i samverkan med externa aktörer. Kursen är dock valbar och kan bytas ut mot en annan kurs.
Termin fem ägnar du åt att skapa avancerade medietekniska prototyper med stöd av valda designperspektiv och -metoder. Under terminens senare del arbetar du med forskningsmetodik genom orientering inom vetenskapshistoria och kunskapsteoretiska perspektiv. Med stöd av medietekniska forsknings- och professionsperspektiv samt relevanta metoder och tekniker skapar du sedan ljudupplevelsen i digitala medieproduktioner. Termin sex ägnas åt kandidatarbetet som knyter samman de kunskaper och färdigheter du arbetat med under utbildningen.
Det undersökande arbetssättet genomsyrar hela utbildningen, I undersökningar finns utrymme för din egen nyfikenhet, experimenterande, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men också innehåller lekfullhet och lust.
Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studier utomlands

Att spendera en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Studera utomlands

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Daniel Nilsson

Studievägledare: Studievägledning