spelillustration DIGITALA SPEL

Digitala spel 180 hp

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Som framtidens spelutvecklare tar du digitala upplevelser till nya nivåer. Under din utbildning kommer du att få arbeta med utmanade undersökningar som kombinerar teorier med skapandet av spel.

Utbildningen rustar dig för att arbeta som spelutvecklare eller entreprenör inom spelindustrin. Med dina erfarenheter av att bryta ny mark genom digitala medier och med din förmåga att jobba i team är du också förberedd för fortsatta studier och är eftertraktad inom andra mediebranscher.

Du utbildar dig för framtiden, där dina kunskaper kommer att vara eftertraktade inom många olika områden där spel, virtual reality, augumented reality och spelupplevelser utvecklas och tillämpas.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i medieteknik.

Programupplägg

Första året

Du börjar dina studier med en introducerande kurs som är gemensam för alla programmen i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan gestaltar med hjälp av spel.

Efter den första kursen går du vidare till grundkursen i digitala spel. Kursen går ut på att du ska undersöka spel som form och uttryck. Grundkunskaperna är viktiga för att skapa förståelse och kunskap för hur spelmekaniker fungerar samt att du utvecklar en vidgad syn av spelfältet.

Under termin två skaffar du dig grundläggande kunskaper i dramatiskt berättande och tillämpade berättartekniska perspektiv. Kursen lägger fokus på spelutveckling i 3D och VR. Resten av terminen ägnar du åt problembaserad projekt- och designmetodik i egna projekt.

Andra året

Du börjar din andra hösttermin med en kurs i visuell estetik tillsammans med studenter i digital bildproduktion. Du kommer att undersöka visuell estetik från historia till nutid. Undersökningen behandlar historiska konstepoker och -ismer. Du kommer att analysera och diskutera samtida visuella och kulturella uttryck för att pröva dessa i de spel du utvecklar. Under terminens senare del fortsätter fördjupningen genom att du undersöker och implementerar medietekniska prototyper i gränslandet mellan digitala och fysiska världar.

Under vårterminen i årskurs två läser du först en kurs i artificiell intelligens (AI) där du undersöker artificiella beteenden kopplade till mekaniker i digitala spel. Den efterföljande kursen handlar om leveldesign där du till exempel använder den fysiska platsen som metod och inspiration för dina spel. Det andra året avslutas med en produktionskurs i samverkan med externa aktörer. Kursen är dock valbar och kan bytas ut mot en annan kurs.

Tredje året

Termin fem ägnar du åt att skapa avancerade medietekniska prototyper med stöd av valda designperspektiv och -metoder. Under terminens senare del arbetar du med forskningsmetodik genom orientering inom vetenskapshistoria och kunskapsteoretiska perspektiv. Med stöd av medietekniska forsknings- och professionsperspektiv samt relevanta metoder och tekniker skapar du sedan spel. Termin sex ägnas åt kandidatarbetet som knyter samman de kunskaper och färdigheter du arbetat med under utbildningen.

Det undersökande arbetssättet genomsyrar hela utbildningen, I undersökningar finns utrymme för din egen nyfikenhet, experimenterande, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men också innehåller lekfullhet och lust.

Tidigare studenter berättar

 

 

Intervju med tidigare student Robin Hjelte (1 min)

Robin berättar mer om företaget Forgottenkey samt sin tid som student på utbildningen Digitala spel.

Studentprojekt

Epigenesis (2 min)

Epigenesis är ett spel utvecklat av studenter från digitala spel. Studenterna kallar sig Dead Shark Triplepunch och deltar som finalister med spelet i den internationella tävlingen Make Something Unreal. Du kan också kolla in deras sida på Facebook.

Digitalaspel studentprojekt - Gift

GIFT
GIFT är ett spel utvecklat av studenter från programmet Digitala spel. Studenterna, som kallar sig Floating Island, har deltagit med sitt spel i den nationella speltävlingen Swedish Game Awards. GIFT bygger på idén att använda spel för att påminna om att inte ta något för givet och istället leva livet fullt ut. Läs mer om spelet här.

Digitala spel - studentprojekt Noble

Project Noble
Project Noble är ett spel utvecklat av studenter från Digitala spel. Studenterna kallar sig Bleeding Pixels och har deltagit med sitt spel i den nationella speltävlingen Swedish Game Awards. Läs mer om Bleeding Pixels.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-86940
 • Period: 2018 vecka 36 till 2021 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlshamn
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c eller Matematik B.

Digitala spel är en del av medieteknik, som handlar om att undersöka nätverken mellan människor och teknik för att skapa handlingsutrymme i växande deltagarkulturer som vi bland annat ser i spel. Du tar en aktiv roll som verklighetsproducerande spelutvecklare där du skapar och förmedlar berättelser. Under utbildningen samarbetar du med studenterna på de andra inom medieteknikprogrammen.

Du börjar dina studier med en introducerande kurs som är gemensam för alla programmen i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan gestaltar med spel. Här tar du dina första steg i det undersökande arbetssätt som genomsyrar hela utbildningen. I medietekniska undersökningar ska du experimentera, ifrågasätta, utmana och pröva. Undersökningarna kräver lekfullhet och lust, men även ansvarstagande och allvarsamhet.

Efter den introducerande kursen går du vidare till grundkursen i digitala spel. Kursen går ut på att du ska undersöka spel som medieform och uttrycksmedel. Denna introduktion är viktig för att skapa förståelse och kunskap för hur speldesign och spelmekanik fungerar samt att vidga din syn av spelfältet. Kursen introducerar även de tekniker som krävs för att göra ett digitalt spel, vilket innebär att du kommer att lära dig grunderna inom programmering och att skapa visuellt innehåll.

Vårterminen i årskurs ett inleds med en kurs som där du undersöker dramatiskt berättande i spel och du kommer att pröva olika delar av dramatiskt berättande genom att göra spel i 3D. Du kommer att lära dig många av de tekniker som krävs för att utveckla ett spel i 3D, både tekniskt och visuellt. Terminen avslutas med en gemensam kurs i projekt- och designmetodik, där du tillsammans i team praktiskt genomför ett projekt. Du tar del av teori om projekt- och designmetodik som du sedan integrerar genom att göra ett projektarbete.

Som student i digitala spel börjar du din andra hösttermin med en kurs i visuell estetik tillsammans med studenter i digital bildproduktion. Du kommer att undersöka visuell estetik från historia till nutid. Undersökningen presenterar och diskuterar du genom överblick av historiska konstepoker och -ismer. Du kommer också analysera och diskutera samtida visuella och kulturella uttryck för att pröva dessa i de spel du utvecklar under kursen. Höstterminen fortsätter med en kurs där du ska undersöka gränslandet mellan det digitala och analoga. Du bygger en eller flera medietekniska prototyper som undersöker hur digitala tekniker kan användas i en fysisk miljö eller hur ett fysiskt objekt påverkar och interagerar med digitala skapelser.

Under vårterminen i årskurs två läser du först en kurs om artificiell intelligens (AI) där du undersöker artificiella beteenden kopplat till mekaniker i digitala spel. Den efterföljande kursen handlar om leveldesign där du till exempel använder den fysiska platsen som metod och inspiration för dina spel. Terminen avslutas med kursen Fördjupning i produktion där du väljer ett av flera problem och utmaningar som presenteras av externa deltagare i kursen och undersöker det i en produktion.

Ditt tredje och sista år börjar med en kurs som förbereder dig inför vårterminens examensarbete. Kursen heter Forskningsmetodik för medieteknik och består av två delar. Första halvan är en introduktion i metoder och metodologier. Under den andra halvan ska du tillämpa någon eller några av metodologierna i en medieteknisk undersökning. Under hela sista terminen arbetar du med ditt examensarbete. Examensarbetet utgår från en frågeställning som du med stöd av forskningslitteratur arbetar med. Examensarbetet består av en textdel och din egen gestaltning, där relevanta metodologier och metoder krävs.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A7/7.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik
Motsvarande benämning på engelska är Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Lärandemål

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor och visa fördjupad kunskap inom någon del av digital ljudproduktion och medieteknik
 • kunna redovisa breda kunskaper inom vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter
 • visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektivindividuellt och i team kunna söka, samla, värdera, och kritiskt tolka genom att använda och redovisa sådana grundläggande kunskaper, färdigheter och förmåga som krävs för att kunna arbeta med gestaltande digitala medieproduktioner
 • ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare. Därigenom ska studenten visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner
 • kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt profissionsrelaterade aspekter
 • kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera, bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar
 • visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner.

Jobbprofiler

Student med examen från digitala spel kan bl.a. arbeta som programmerare, designer, grafiker eller entreprenör inom upplevelseindustrin. Med dina breda kunskaper och erfarenheter av teamarbete, produktioner och projekt kommer du också att göra dig åtråvärd inom flertalet andra områden. Du kan också använda din kompetens för att starta företag, efter eller till och med under utbildningens gång.Som specialist på digital spelutveckling kan du bli oerhört eftertraktad på arbetsmarknaden.
Upplägg
Utbildningen utgår från en kunskapssyn som förenar digital teknik med gestaltning genom produktioner:
Vetande – att undersöka potentiell teknisk och estetisk kunskap.
Kunnande – att behärska tekniska och estetiska material och uttrycksmedel.
Omdöme – att ta ansvar för sitt lärande och sin kunskap. Studentens samlade kunskap är en sammanhängande helhet av vetande, kunnande och omdöme.
I utbildningen undersöker studenten enskilt eller i grupp frågeställningar som kan prövas i medietekniska produktioner. Studenten söker potentiell kunskap t ex i vetenskapliga och professionsrelaterade informationskällor och skärper och avgränsar frågeställningen iterativt med hjälp av bland annat föreläsningar och seminarier. Frågeställningarna och den potentiella kunskapen prövar studenten kontinuerligt i produktioner.
Kunskapssynen förutsätter att studenten utvecklar bredd och djup i generella förmågor – att kunna läsa och förstå vetenskapliga och professionsinriktade informationskällor och förhålla sig kritisk till källmaterial, förstå och förhålla sig till samhälleliga och etiska aspekter, utveckla idéer och arbeta i team, att skriva en god svenska samt att argumentera muntligt och skriftligt. Studenten behöver också utveckla en bredd och ett djup i specifika förmågor – att förstå och tillämpa teknologier samt arbets- och analysmetoder. Slutligen behöver studenten handledning, inflytande, feedback och motstånd på ett material samt tid, plats, teknik och förebilder.
Progressionen i utbildningen säkerställs genom att frågeställningarnas och produktionernas relevans och komplexitet höjs under utbildningstiden.
Du börjar dina studier med en introducerande kurs som är gemensam för alla programmen i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan gestaltar med hjälp av spel.
Efter den första kursen går du vidare till grundkursen i digitala spel. Kursen går ut på att du ska undersöka spel som form och uttryck. Grundkunskaperna är viktiga för att skapa förståelse och kunskap för hur spelmekaniker fungerar samt att du utvecklar en vidgad syn av spelfältet.
Under termin två skaffar du dig grundläggande kunskaper i dramatiskt berättande och tillämpade berättartekniska perspektiv. Kursen lägger fokus på spelutveckling i 3D och VR. Resten av terminen ägnar du åt problembaserad projekt- och designmetodik i egna projekt.
Du börjar din andra hösttermin med en kurs i visuell estetik tillsammans med studenter i digital bildproduktion. Du kommer att undersöka visuell estetik från historia till nutid. Undersökningen behandlar historiska konstepoker och -ismer. Du kommer att analysera och diskutera samtida visuella och kulturella uttryck för att pröva dessa i de spel du utvecklar. Under terminens senare del fortsätter fördjupningen genom att du undersöker och implementerar medietekniska prototyper i gränslandet mellan digitala och fysiska världar.
Under vårterminen i årskurs två läser du först en kurs i artificiell intelligens (AI) där du undersöker artificiella beteenden kopplade till mekaniker i digitala spel. Den efterföljande kursen handlar om leveldesign där du till exempel använder den fysiska platsen som metod och inspiration för dina spel. Det andra året avslutas med en produktionskurs i samverkan med externa aktörer. Kursen är dock valbar och kan bytas ut mot en annan kurs.
Termin fem ägnar du åt att skapa avancerade medietekniska prototyper med stöd av valda designperspektiv och -metoder. Under terminens senare del arbetar du med forskningsmetodik genom orientering inom vetenskapshistoria och kunskapsteoretiska perspektiv. Med stöd av medietekniska forsknings- och professionsperspektiv samt relevanta metoder och tekniker skapar du sedan spel. Termin sex ägnas åt kandidatarbetet som knyter samman de kunskaper och färdigheter du arbetat med under utbildningen.
Det undersökande arbetssättet genomsyrar hela utbildningen, I undersökningar finns utrymme för din egen nyfikenhet, experimenterande, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men också innehåller lekfullhet och lust.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studier utomlands

Att spendera en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Studera utomlands

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Fredrik Gullbrandson

Studievägledare: Studievägledning