Technical artist i spel 180 hp

Anmälan öppnar 2019-03-15

Har du ett intresse för både grafik och programmering? Då är technical artist i spel utbildningen för dig. Du kan arbeta både som grafiker, programmerare samt fungera som den viktiga länken mellan de båda rollerna.

 För att skapa framtidens spel och upplevelser behöver spelföretag och övrig industri kunna kombinera programmering och grafik på ett effektivt sätt. Som technical artist har du kompetensen som för samman programmerare och grafiker och du kan samtidigt bidra inom båda områdena. Du kan till exempel arbeta inom spelutveckling, visualisering, reklam eller inom annan grafik- och mjukvaruproduktion. Här lär du dig grunderna både i programmering och grafik, såväl 2D- grafik som 3D-grafik.

För att bli en god technical artist krävs kunskaper inom både programmering och grafik i lika stor utsträckning. Yrkesrollen kräver att man behärskar, och är intresserad av, båda områdena. Technical artist i spel innehåller både grundläggande och avancerade kurser inom båda dessa fält. Under kurserna får du möjlighet att lära dig de praktiska och teoretiska momenten med stort fokus på de tekniska aspekterna.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i utveckling av digitala spel.

Programinnehåll

För att skapa framtidens spel och upplevelser behöver spelföretag och övrig industri kunna kombinera programmering och grafik på ett effektivt sätt. I rollen som technical artist fungerar du som länken mellan grafiker och programmerare. Du ska exempelvis kunna säkerställa att grafik går att implementera i ett spel utan att offra den artistiska visionen, samtidigt som de tekniska gränserna för plattformen inte överskrids. För att kunna göra detta behöver du både vara skicklig i användandet av 3D-grafikprogramvara och behärska olika programmeringsspråk som används i skapandet av spel.

Utbildningen börjar med att lära dig grunderna både i programmering och grafik, såväl 2D-grafik som 3D-grafik. Här kommer du lära dig både de praktiska och teoretiska momenten med stort fokus på de tekniska aspekterna. Under utbildningens gång byggs detta på med mer avancerade kurser inom båda områdena. Exempel på detta är kurser inom 3D-programmering, animationstekniker, pluginverktyg samt att du får göra ett eget nivåverktyg som är specialanpassat för egengjord spelmotor.

Undervisningen är en blandning mellan traditionella föreläsningar, akademiskt skrivande och laborationer i speciellt avsedda datorsalar tillsammans med handledare och lärare. Dessutom kommer du att arbeta i projektform med andra studenter för att ta fram både prototyper och spel. Här kommer du få öva på att hitta kreativa lösningar på tekniska utmaningar och begränsningar. Vissa projekt genomförs med studenter från andra utbildningar vilket ger en möjlighet att både arbeta självständigt och som en del av ett team.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som knyter samman och fördjupar de kunskaper och färdigheter du tillägnat dig under utbildningen.

Efter utbildningen kommer du att ha en stark teoretisk och praktisk kunskapsbas som du inte bara kan tillämpa i rollen som technical artist utan även inom andra områden i spelindustrin, så som grafiker eller programmerare. Andra tänkbara branscher kan vara inom reklam, visualisering, eller annan mjukvaruproduktion. Programmets karaktär gör dig attraktiv, men ditt eget intresse och motivation spelar en betydande roll och är avgörande för val av bransch. Oavsett vilket intresse du har så ger utbildningen en bred och gedigen grund inför ditt kommande yrkesliv.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studentprojekt

Exempel på spelprojekt (utan ljud) (2 min).

Exempel på spelprojekt – first person shooter (2 min).

Exempel på spel som studenter gjort – en sammanställning av många olika projekt (5 min).

Tidigare studenter

NAMN: Martin
ORT: London, Storbritannien
UTBILDNING: Technical artist i spel
YRKE: QA ingenjör, Foundry
ARBETSUPPGIFTER: Testar och förbättrar funktioner i CAD-programmet Modo vilket bland annat innebär modellering, animering, och rendering.
NAMN: John
ORT: Uppsala, Sverige
UTBILDNING: Technical artist i spel
YRKE: Technical artist, TD, Technical Animator
ARBETSUPPGIFTER: Jobbar med att förbättra pipelines för rigging, animation och modellering.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-86969
 • Period: 2019 vecka 35 till 2020 vecka 03
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Utveckling av digitala spel
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2019-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Utveckling av digitala spel
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Digital Game Development

Lärandemål

Kunska och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa grundläggande förståelse för 3D-modellering, 3D-grafik, spelprogrammering och verktygsutveckling
 • visa förståelse för problemen med att koppla 3D-modellering och implementation av 3D-grafikprogrammering
 • visa förståelse för hela processen inom spelutveckling och alla moment som finns inom dennavisa kunskap om vilka andra roller som finns i ett spelutvecklingsprojekt samt hur kunskapsutbytet mellan dem sker och kan utvecklas.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna realisera och implementera verktyg och metoder för koppling mellan 3D-modellering och implementation av 3D-grafikprogrammering
 • självständigt kunna söka kunskap och på egen hand tillägna sig färdigheter inom snabbt föränderliga område som spelutveckling
 • kunna beskriva en arbetsprocess för andra både visuellt, muntligt och skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna värdera och jämföra den vetenskapliga utvecklingen inom utveckling av digitala spel i allmänhet, i synnerhet spelprogrammering och 3D-modellering
 • värdera och jämföra hur olika val står i relation till samhälleliga och etiska aspekter.

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta som grafiker eller programmerare inom följande branscher: Spelutveckling, reklam, visualisering, utbildning eller annan mjukvaruproduktion.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Martin Lillqvist

Studievägledning