Webbprogrammering 120 hp

Anmälan öppnar 2019-03-15

Vill du jobba med de senaste teknikerna inom webbutveckling, webbprogrammering och programmering? På BTH skaffar du dig kunskaperna som allt fler företag efterfrågar, både i Sverige och internationellt. Du får en gedigen grund i traditionell programvaruutveckling och din specialitet blir programmering i webbmiljö. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som konsult, programmerare, testare, projekt-/teamledare eller chef inom webb- och programutvecklingsbranschen. 

Utbildningen börjar med programmering i Python parallellt med webbprogrammering i HTML, CSS, JavaScript, PHP och databaser med SQL i Unixmiljö. Efterhand skriver du kod för alltmer avancerade webbplatser, webbtjänster och mobila webbapplikationer. Du sätter dig in i hur webbaserade ramverk fungerar, både på klient- och serversidan, samtidigt som du får kännedom om öppen källkod och utvecklingsverktyg. En viktig del av utbildningen är kunskap i hur olika tekniker fungerar och hänger ihop, så att du kan lära dig nya verktyg i takt med att gamla utvecklas och byts ut.

En webbprogrammerare behöver vara lättrörlig i sina teknikval och inse hur teknikvalen påverkar arbetsinsats och resultat. I det avslutande examensarbetet får du möjlighet att testa dina kunskaper och förslagsvis genomför du ditt examensarbete hos ett företag eller organisation.

Utbildningens kurser samkörs med en treårig campusvariant, varför dina studentkollegor finns både på campus och på distans.
Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en högskoleexamen i programvaruteknik, inriktning webbprogrammering. Du kan gå ett tredje år på campus för att få en treårig filosofie kandidatexamen i programvaruteknik, inriktning webbprogrammering.

Programinnehåll

Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba med de senaste teknikerna inom webbutveckling, webbprogrammering och programmering. Du får en gedigen grund i traditionell programvaruutveckling och din specialitet blir utveckling i webbmiljö.

Det handlar om grundläggande webbplatser, avancerade webbapplikationer över nätet, lagring och tjänster i molnet samt mobiler och läsplattor som ersätter vårt traditionella sätt att jobba och leva. Enkla webbplatser blandas med avancerade ramverk för webbutveckling och mobila lösningar.

Utbildningen har fokus på öppen källkod samt Unix- och Linuxbaserade servermiljöer. Detta styr valet av de tekniker och programmeringsverktyg som du jobbar med. Det viktiga är att du lär dig hur teknikerna fungerar och hänger ihop. I slutet av din utbildning kommer du att ha lärt dig konsten att lära själv och du vet hur du ska ta dig an nya tekniker och verktyg. Det kommer bli en av dina viktigaste lärdomar från utbildningen och det är något som är oerhört viktigt med tanke på hur fort tekniken utvecklas och byts ut.

Webbprogrammering är en tvåårig teknikvetenskaplig utbildning vars innehåll kan delas in i fyra huvuddelar:

Webbprogrammering – Här får du en fördjupad kunskap inom området. Detta blir din specialitet och omfattar teknikområden som HTML, CSS, JavaScript, PHP och SQL med databaser och Unix samt öppen källkod och fria verktyg.

Programmering – Här får du en gedigen grund i klassisk programmering via olika programmeringsparadigmer, aktuella programspråk, design och modellering, algoritmer och datastrukturer.

Övrig datavetenskap/programvaruteknik – Du läser olika kurser i datakommunikation, testmetodiker, databasmodellering, operativsystem och grunder i statistik och databearbetning. Detta gör att du får en bra bas att stå på och en bra bredd på kunskaperna inom datavetenskap och programvaruteknik.

Examensarbete – Avslutningsvis gör du ett examensarbete där du får möjligheten att göra en djupdykning i ett område du är intresserad av. Här kan du hitta och förstärka en egen nisch och profil på din utbildning. Examensarbetet genomför du förslagsvis hos ett företag.

Arbetena finns främst inom webb- och programutvecklingsbranschen. Din specialitet som webbprogrammerare lämpar sig för renodlade webbutvecklingsföretag eller som konsult inom webbutveckling. Inom programmeringsbranschen bjuds det på en varierande arbetsmiljö med bland annat internationella möjligheter. Kanske blir din titel programmerare, testare, projektledare, teamledare eller chef.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-86968
 • Period: 2019 vecka 35 till 2021 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2019-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Högskoleexamen med inriktning mot Programvaruteknik med specialisering Webbprogrammering
Motsvarande benämning på engelska är:
Higher Education Diploma in Software Engineering with emphasis in Web Programming
Du kan gå ett tredje år på campus för att få en treårig filosofie kandidatexamen i programvaruteknik, inriktning webbprogrammering.Lärandemål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen gälla följande mål.
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • ha förvärvat en grundlig förståelse för de faktorer som styr utvecklingen och användandet av teknik och lösningar inom webbprogrammering samt kunna använda denna kunskap och förståelse för att göra resonemang och slutsatser om framtida vägval, t.ex. att välja rätt teknik i rätt sammanhang
 • i detalj förstå de för programvarukonstruktion viktigaste utvecklingsmetoderna och dess tillämpningar samt praktiskt kunna tillämpa dem
 • ha förvärvat grundläggande kunskaper om de organisatoriska aspekter som påverkar programvarukonstruktionen samt praktiskt kunna tillämpa denna kunskap i en projektgrupp som är geografiskt spridd.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att självständigt söka kunskap och på egen hand tillägna sig nya färdigheter i det snabbt föränderliga teknik området som programmet omspänner
 • förstå och praktiskt kunna tillämpa teknologier för analys, design, konstruktion och test av programvara
 • behärska produktion av programvara av hög kvalitet för såväl administrativa som tekniska tillämpningsområden, med fokus på webb- och internetteknologier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmågan att vidareutveckla sin kompetens då behov föreligger
 • visa förmågan att göra analyser och bedömningar ur ett programvarutekniskt perspektiv.

Jobbprofiler

Dina jobb finns främst inom webb- och programutvecklingsbranschen. Variationen på bolag är stor, det finns allt från små, medelstora till stora internationella företag, du kan jobba som anställd, egen företagare, frilansare eller på ett konsultbolag där du blir uthyrd till slutkunden. Det finns alltså ett stort utbud av möjliga arbetsplatser och behovet av duktiga webbprogrammerare ökar. På de internationella företagen brukar det ofta finnas möjlighet till att jobba perioder i andra länder. Duktiga webbprogrammerare eftersöks också över gränserna så du hamnar i en internationell arbetsmarknad.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Mikael Roos

Studievägledning