Masterprogram i datavetenskap

120 HP

 • Studietid: 2020 vecka 36 till 2022 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Masterprogram i datavetenskap

Bygg en bred kunskapsbas och en master i datavetenskap efter egen ritning – med tre inriktningar och valbara kurser väljer du själv din spetskompetens.

Ett brett område där du väljer din nisch

Datavetenskap omfattar ämnen som programmering, datastrukturer, distribuerade system, nätverksteknologier, algoritmer och komplexitet. Utbildningen har i huvudsak tre inriktningar – it-säkerhet, intelligenta system, och distribuerade och parallella system.
Grundkurserna handlar framför allt om maskininlärning och artificiell intelligens, datorsystemsäkerhet och programvarusäkerhet men även inom multiprocessorsystem och prestandaoptimering.

Forskningsfokus för förståelse och framtidssäkerhet

Utbildningen lägger stort fokus på forskningsförberedelse och kurserna fokuserar på aspekter nära forskningsfronten inom datavetenskap och gör nedslag i olika sätt att tillämpa dessa. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och laborationer i grupp eller enskilt och du gör även ett masterarbete.

Kurser och innehåll

[chart width=”400px” height=”400px”  test=”test” type=”doughnut” legend=”true”] [data label=”Datavetenskapligt fördjupningsområde, flera valbara kurser” value=”60″ color=”#0C50A0″ highlight=”#6D96C6″][data label=”Examensarbete” value=”30″ color=”#00817A” highlight=”#66B3AF”] [data label=”Valbara kurser” value=”22.5″ color=”#7CC04B” highlight=”#B0D993″] [data label=”Forskningsmetodik” value=”7.5″ color=”#9F44BE” highlight=”#C58FD8″] [/chart]

Nästan alla kurser jag har haft hittills har varit riktigt intressanta. Det är inte ofta man läser en kurs bara för att man ”måste”.

Elias
Student, Software Engineering

Vill du veta mer om programmet?

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

METOD 4 Masterprogram inom teknikområdet

ALLMÄNT

Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till masterprogrammen ibland annat Electrical Engineering, Computer Science och Software Engineering.

URVALSGRUND

Tidigare högskoleutbildning och engelska.

PRECISERING AV URVALSGRUND

Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta programmets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.
Slutligen normeras den sökandes TOEFL – respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.
Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-2.

HÖGSTA MERITVÄRDE

Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

ARBETSMETOD

Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.
Inga förberedande studier innan programstart erbjuds då grundkravet ändå är en kandidatexamen.

Läs mer om antagning här

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Teknologie masterexamen
Huvudområde: Datavetenskap
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Master of Science (120 credits)
Main field of study: Computer Science

Lärandemål

Följande mål gäller för utbildningen:

Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa brett kunnande inom huvudområdet datavetenskap angående teorier, metoder, verktyg och språk som tillämpas i området,
 • visa väsentligt fördjupade kunskaper inom minst ett av följande områden: i) informationssäkerhet, ii) parallella system och distribuerade system, eller iii) intelligenta system,
 • visa fördjupad insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete inom minst ett valt område, enl. ovan, inom huvudområdet datavetenskap,
 • visa fördjupad metodkunskap inom minst ett valt område, enl. ovan, inom huvudområdet datavetenskap.


Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att använda avancerade tekniker inom det datavetenskapliga området på ett ändamålsenligt sätt,
 • visa förmåga att välja, anpassa och kritiskt granska metoder givet en specifik problemställning,
 • visa färdighet att med handledning utföra ett självständigt arbete inom det datavetenskapliga området enligt vetenskapliga principer,
 • visa förmåga att identifiera, skriftligt och muntligt formulera, vetenskapligt besvara och kritiskt granska frågeställningar inom området,
 • visa förmåga att kunna bidra till ett forskningsprojekt.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna hantera problemställningar med ett vetenskapligt förhållningssätt,
 • visa förmåga att kritiskt utvärdera problemställningar och föreslagna lösningar inom ett datavetenskapligt projekt,
 • kunna reflektera, värdera och beskriva etiska och samhälleliga aspekter kopplat till området,
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och själv bära ansvar för sin kunskapsutveckling.

Frågor?

Programansvarig:

Marie Netz

marie.netz@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt