Masterprogram i datavetenskap

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Datavetenskap är ett brett område med ämnen såsom programmering, datastrukturer, algoritmer och komplexitet, distribuerade system och nätverksteknologier. Utbildningen erbjuder ett antal valbara kurser inom framför allt maskininlärning och artificiell intelligens, datorsystemsäkerhet och programvarusäkerhet men även inom multiprocessorsystem och prestandaoptimering.

Kurserna fokuserar på aspekter nära relaterade till forskningsfronten inom datavetenskap med nedslag i olika tillämpningsområden. Du gör även ett masterarbete, vilket ska vara baserat på aktuell, relevant forskning och vetenskapliga artiklar och/eller egenutformade studier. Efter examen är du väl förberedd för arbete i näringslivet eller för forskarstudier.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och laborationer. Beroende på laborationsuppgifternas karaktär utförs dessa antingen självständigt eller i grupp. Masterprogrammet i datavetenskap är en tvåårig teknikvetenskaplig utbildning.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

Programinnehåll

Masterprogrammet i datavetenskap är en bred utbildning där du har möjlighet att läsa många olika kurser inom det datavetenskapliga området. Om du är intresserad av ett specifikt område har du möjlighet att profilera dig och fördjupa din kunskap inom detta område genom valbara kurser. Programmet har i huvudsak tre inriktningar: it-säkerhet, distribuerade och parallella system och intelligenta system.

Läs mer

Under det första året kommer du att få lära dig och tillämpa de metoder och färdigheter som utgör grunden i programmet. Här ingår bland annat kurser i artificiell intelligens, simulering, modellering och beslutsstöd. Men det finns även kurser i cloud computing, IT-säkerhet, statistik, forskningsmetodik och multiprocessorsystem. Många av kurserna är redan under första året valbara.

Under det andra året har du möjlighet att studera kurser som är kopplade till olika tillämpningsområden och aktuella forskningsprojekt. I dessa kurser uppmuntras du att arbeta med aktuella utmaningar inom områden som artificiell intelligens, mönsterigenkänning, bildbehandling samt spelutveckling. Andra exempel på tillämpningsområden är olika tekniker för beslutsstödsystem inom bland annat polisens brottsförebyggande och brottsutredande arbete samt resursplanering inom energisektorn, hälso- och sjukvården och transportsektorn.

Under den fjärde terminen gör du ditt masterarbete med utgångspunkt från de metoder och färdigheter du lärt dig och den profilering du valt via valbara kurser. Ambitiösa studenter erbjuds möjligheten att utföra masterarbetet inom pågående forskningsprojekt i samverkan med näringslivet.

Utbildningen lägger stort fokus på forskningsförberedelse vilket ger dig goda förutsättningar för en framgångsrik karriär inom forskningsintensiva branscher eller en framtida forskarkarriär inom akademi eller i näringslivet.

En student berättar

Intervju med Leonce Havugimana (1 min)

Hör Leonce berätta om utbildningen Masterprogrammet i datavetenskap.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 36 till 2021 vecka 22
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Förkunskapskrav: Kandidatexamen motsvarande minst 180 hp inom något av områdena Datavetenskap,
  Programvaruteknik eller Datateknik varav minst 30 hp ska utgöras av kurser inom Programmering, Datastrukturer och algoritmer, Databasteknik, Datakommunikation, Operativsystem. Kandidatexamen ska även omfatta minst 15 hp i Matematik. Engelska B/Engelska 6.
Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

METOD 4 Masterprogram inom teknikområdet

ALLMÄNT

Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till masterprogrammen ibland annat Electrical Engineering, Computer Science och Software Engineering.

URVALSGRUND

Tidigare högskoleutbildning och engelska.

PRECISERING AV URVALSGRUND

Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta programmets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.
Slutligen normeras den sökandes TOEFL – respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.
Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-2.

HÖGSTA MERITVÄRDE

Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

ARBETSMETOD

Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.
Inga förberedande studier innan programstart erbjuds då grundkravet ändå är en kandidatexamen.

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Teknologie masterexamen
Huvudområde: Datavetenskap
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Master of Science (120 credits)
Main field of study: Computer Science

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
 • visa brett kunnande inom huvudområdet datavetenskap angående teorier, metoder, verktyg och språk som tillämpas i området
 • visa väsentligt fördjupade kunskaper inom artificiell intelligens och programvaruteknik
 • visa fördjupad insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete i utvalda delområden inom huvudområdet datavetenskap
 • visa fördjupad metodkunskap inom valda delområden inom huvudområdet datavetenskap

Färdighet och förmåga:
 • visa förmåga att använda avancerade tekniker inom det datavetenskapliga området på ett ändamålsenligt sätt
 • visa förmågan att välja, anpassa och kristiskt granska metoder givet en specifik problemställning
 • visa färdighet i att självständigt och i grupp utföra forskning inom det datavetenskapliga området enligt vetenskapliga principer
 • visa förmåga att identifiera, formulera, vetenskapligt besvara och kritiskt granska frågeställningar inom området
 • visa förmåga att självständigt kunna bidra till ett forskningsprojekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • kunna hantera problemställningar med ett vetenskapligt förhållningssätt
 • visa förmågan att kritiskt utvärdera problemställningar och föreslagna lösningar inom ett datavetenskapligt projekt
 • kunna reflektera, värdera och beskriva etiska och samhälleliga aspekter kopplat till området.

Läs mer om antagning här

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Marie Netz

Studievägledning