• Studietid: 2018 vecka 35 till 2023 vecka 22
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Utsattheten för digitala hot och attacker ökar. Som civilingenjör i datorsäkerhet är du attraktiv på arbetsmarknaden, exempelvis som säkerhetschef, säkerhetskonsult eller systemutvecklare. Du blir specialist på att skydda datorer från intrång och att bekämpa internetbrott.

Det här är en utbildning som ger dig spetskompetens inom datorsäkerhet så att du kan förebygga, upptäcka och åtgärda såväl tekniska problem som kriminalitet på webben eller i mobila enheter. Utbildningen är fem års heltidsstudier. De första två åren ägnar du dig i huvudsak åt grundläggande datorsystemteknik, programmering och matematik. Successivt vävs säkerhetsinriktade moment och kurser in i studierna.

Efter examen är dina kunskaper eftertraktade av företag inom IT-säkerhet och organisationer som exempelvis Säkerhetspolisen och Statens kriminaltekniska laboratorium. Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i datorsäkerhet.

Programinnehåll

Med en djup och bred IT-förståelse ska du som civilingenjör i datorsäkerhet kunna förebygga, upptäcka och åtgärda både tekniska problem och kriminella handlingar. Utbildningen ger dig de senaste kunskaperna inom datorsäkerhet och grunderna i datorsystemteknik, programmering och matematik. Den ger dig de färdigheter som förknippas med en civilingenjörsexamen.
Visa mer...


Utbildningen sträcker sig över fem års heltidsstudier. Av de 300 poängen är närmare 80 IT-säkerhet och 50 poäng matematik. De första två åren ägnar du dig i huvudsak åt grundläggande datorsystemteknik, programmering och matematik. Dessa kunskaper är nödvändiga för att du ska kunna få en djup teknisk förståelse för hur säkerhet kan uppnås i avancerade datorsystem.

Successivt vävs säkerhetsinriktade moment och kurser in i studierna. I dessa lägger vi speciell vikt vid att öva upp dina färdigheter i centrala säkerhetsämnen som forensisk datoranalys, kryptografi, nätverkssäkerhet och intrångsdetektering. För detta krävs naturligtvis bra tillgång till säkerhetslaboratorium, som vi har ett flertal av.

Under utbildningen lär du dig att utveckla, driftsätta, underhålla samt avveckla komplexa datorsystem på ett säkert och tillförlitligt sätt. På kurserna i datorsäkerhet söker du digitala bevis med forensisk datoranalys, studerar nätverkssäkerhet och lär dig hitta spår av intrångsförsök. Andra inslag i studierna är gästföreläsningar och projektarbeten, vilka görs i nära samverkan med näringslivet.

Med teknisk grund i avancerade datorsystem och teknisk specialisering i säkerhet blir du eftertraktad av en stor del av både samhälle och industri. Kanske kommer du att arbeta på något IT-företag som till exempel säkerhetschef, säkerhetskonsult, systemutvecklare eller projektledare.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30hp.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studentprojekt

Studentprojekt med Polisen

Plattform för utredning av inbrott

Tillsammans med polisen jobbar fem studenter i årskurs 3 med att ta fram en plattform som ska användas vid utredning av inbrott. Studenterna kommer under nästa år att vidareutveckla plattformen för att kunna hantera även andra typer av brott.

Studentprojekt åt Malvacom

Genomförande av säkerhetsanalys

Företaget Malvacom som erbjuder ett system för snabb accesstid vid applikationsutveckling för mobiltelefoner, har låtit en grupp studenter göra en säkerhetsanalys av sin produkt. Studenterna testade säkerheten avseende integritet, konfidentialitet och tillgänglighet både på systemet i sin helhet och på informationen i systemet. De tog även fram ett förslag på säkerhetsförbättringar för att göra företagets produkt mer motståndskraftigt och pålitligt. Projektet ingick som en del i kursen ” Säkerhetsprojekt i grupp, inriktning systemutveckling” och gruppen jobbade med detta på halvtid under ca 4 månader.

Innehåll