Civilingenjör i datorsäkerhet

Anmälan öppnar 2020-03-15

Med mer digitala möjligheter kommer mer kriminalitet. Som specialist i datorsäkerhet spårar du hackers och skyddar allt mellan demokrati och drönare.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i datorsäkerhet.

På BTH

Forensisk dataanalys, nätverkssäkerhet och simulering i realtid

Utbildningen ger dig grunderna du behöver i datorsystemteknik, programmering och matematik. Successivt vävs säkerhetsinriktade moment och kurser in och du söker digitala bevis med forensisk datoranalys, studerar nätverkssäkerhet, knäcker lösenord och lär dig hitta spår av intrångsförsök. I våra säkerhetslabb simulerar vi realistiska attacker som du i realtid övar på att förhindra.

Nära näringslivet

I utbildningen ingår projektarbete på företag där du får en realistisk insyn i verkliga situationer och problem, och erfarna gästföreläsare ger dig nya perspektiv och inspirerar till din egen specialisering.

Efter BTH

Spetskompetens inom datorsäkerhet

Efter examen har du en unik spetskompetens inom datorsäkerhet. Du förebygger, upptäcker och åtgärdar såväl tekniska problem som kriminalitet på webben, i mobila enheter och i andra framtida datorbaserade system.

En växande och allt viktigare bransch

IT-beroendet i världen blir allt större. Vi gör allt via datorer och då ökar också utsattheten för digitala hot och attacker. Som specialist blir du attraktiv för såväl samhällstjänster som företag, eftersom hoten finns överallt.

Med en akademisk examen kan du till exempel arbeta på Nationellt forensiskt centrum med att analysera IT-bevismaterial, på IT-företag med utveckling av programvara eller vid Säkerhetspolisen. Men arbetsmarknaden kommer med stor sannolikhet att växa i takt med digitaliseringen.

Programinnehåll

Med en djup och bred IT-förståelse ska du som civilingenjör i datorsäkerhet kunna förebygga, upptäcka och åtgärda både tekniska problem och kriminella handlingar. Utbildningen ger dig de senaste kunskaperna inom datorsäkerhet och grunderna i datorsystemteknik, programmering och matematik.

Visa mer...

Utbildningen sträcker sig över fem års heltidsstudier. De första två åren ägnar du dig i huvudsak åt grundläggande datorsystemteknik, programmering och matematik. Dessa kunskaper är nödvändiga för att du ska kunna få en djup teknisk förståelse för hur säkerhet kan uppnås i avancerade datorsystem.

Successivt vävs säkerhetsinriktade moment och kurser in i studierna. I dessa lägger vi speciell vikt vid att öva upp dina färdigheter i centrala säkerhetsämnen som forensisk datoranalys, kryptografi, nätverkssäkerhet och intrångsdetektering. För detta krävs naturligtvis bra tillgång till säkerhetslaboratorium, som vi har ett flertal av.

Under utbildningen lär du dig att utveckla, driftsätta, underhålla samt avveckla komplexa datorsystem på ett säkert och tillförlitligt sätt. På kurserna i datorsäkerhet söker du digitala bevis med forensisk datoranalys, studerar nätverkssäkerhet och lär dig hitta spår av intrångsförsök. Andra inslag i studierna är gästföreläsningar och projektarbeten, vilka görs i nära samverkan med näringslivet.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Studentprojekt

Studentprojekt med Polisen

Plattform för utredning av inbrott

Tillsammans med polisen jobbar fem studenter i årskurs 3 med att ta fram en plattform som ska användas vid utredning av inbrott. Studenterna kommer under nästa år att vidareutveckla plattformen för att kunna hantera även andra typer av brott.

Studentprojekt åt Malvacom

Genomförande av säkerhetsanalys

Företaget Malvacom som erbjuder ett system för snabb accesstid vid applikationsutveckling för mobiltelefoner, har låtit en grupp studenter göra en säkerhetsanalys av sin produkt. Studenterna testade säkerheten avseende integritet, konfidentialitet och tillgänglighet både på systemet i sin helhet och på informationen i systemet. De tog även fram ett förslag på säkerhetsförbättringar för att göra företagets produkt mer motståndskraftigt och pålitligt. Projektet ingick som en del i kursen ” Säkerhetsprojekt i grupp, inriktning systemutveckling” och gruppen jobbade med detta på halvtid under ca 4 månader.

Utvärderingar och programråd utvecklar utbildningen

Vi utvecklar hela tiden våra utbildningar och programmet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studera utomlands

Att tillbringa en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Programfördelning

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Studietakt

Programstart

Visa endast

Högskolepoäng

0 HP 300 HP

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87007
 • Period: 2020 vecka 35 till 2025 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, och Kemi 1.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå: Civilingenjörsexamen i datorsäkerhet
Motsvarande benämning på engelska är: Degree of Master of Science in Engineering: Computer Security

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa bred kunskap inom datorsäkerhet, datavetenskap, matematik och datorteknik,
 • förstå och förhålla sig till aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom datorsäkerhet,
 • visa förmåga att självständigt och i samarbete med andra identifiera, formulera och dela upp problemställningar, och utifrån dessa söka kunskap för att lösa komplexa tekniska problem,
 • visa fördjupad kunskap inom datorsäkerhet och vetenskapligt grundade metoder för att analysera alternativa tekniska lösningars möjligheter och begränsningar liksom de affärsmässiga förutsättningar som råder i olika, givna sammanhang.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att med god analytisk problemlösningsförmåga genomföra matematiska resonemang samt definiera och analysera matematiska modeller,
 • visa förmåga att planera, konfigurera och programmera datorsystem,
 • visa förmåga att analysera, kombinera och tillämpa aktuella vetenskapliga kunskaper inom datavetenskap i allmänhet och datorsäkerhet i synnerhet,
 • visa förmåga att kommunicera, riskbedöma och förverkliga datorsäkerhetstekniska idéer inom en arbetsgrupp,
 • visa förmåga att presentera och diskutera sina idéer och lösningar såväl muntligt som skriftligt till både yrkesfolk och lekmän
 • visa förmåga att, inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar, utveckla ändamålsenliga och relevanta lösningar till komplexa tekniska problem genom att inhämta och tillämpa nödvändig kunskap,
 • visa förmåga att, i samverkan med extern aktör, modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med hjälp av integrerade teoretiska ämneskunskaper och tillgängliga och relevanta verktyg,
 • visa förmåga att redogöra för vad datorsäkerhet innebär samt ha kännedom om relevanta närområden,
 • visa förmåga att identifiera, förebygga, upptäcka och åtgärda säkerhetsproblem vid utveckling, leverans, drift, samt avveckling av komplexa datorbaserade system,
 • visa förmåga att delta i och leda forsknings- och utvecklingsprojekt inom datorsäkerhetsområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra samhälleliga, etiska och hållbara datorsäkerhetsbedömningar,
 • visa förmåga att identifiera säkerhetsbrister som kan orsaka ekonomisk och social skada i en specifik situation,
 • visa förmåga att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och utveckla sin färdighet inom datorsäkerhetsområdet,
 • visa förmåga att värdera och prioritera olika tekniska lösningar i ett helhetsperspektiv.


Jobbprofiler
Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom följande branscher: Datasäkerhetsbranschen med analys, drift, övervakning. Övriga datorbranschen (exv. Ericsson) med programmering, systemering, systemutveckling, projektledning m.m.

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Martin Boldt

Programansvarig: Anton Borg

Studievägledning