Högskoleingenjör i IT-säkerhet

Anmälan öppnar 2020-03-15

Brottslighet finns där människor finns – och vi är allt mer digitala. Laborera dig till en karriär inom IT-säkerhet och nätbrott i BTH:s säkerhetslabb.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en högskoleingenjörsexamen i IT-säkerhet.

På BTH

Teknisk grund och mänsklig förståelse

Utbildning ger dig kunskaper teknik, men också hur människor och datorer fungerar tillsammans. Du bygger upp en stabil grund med kunskaper i datavetenskap, matematik och programvaruteknik.

Digitala laborationer ger realistisk kunskap

Laborationer är ett viktigt och genomgående moment i hela utbildningen, och på BTH finns ett specialanpassat säkerhetslaboratorium. Här laborerar du i en flexibel, anpassningsbar och realistisk miljö. Praktiska moment varvas med teoretiska och du läser ämnen som nätverkssäkerhet, digital undersökningsteknik, kryptering och illasinnad programvara.

Nära näringsliv och verklighet

Sista året läser du en projektkurs och prövar dina färdigheter hos ett företag, en del av utbildningen som brukar ge nyttiga erfarenheter och värdefulla kontakter inför framtiden.

Efter BTH

En ökande brottslighet och en arbetsmarknad med efterfrågan

Antalet uppkopplade datorer ökar och samtidigt sprids nya verktyg och metoder för intrång, bedrägerier och sabotage. Nätbrott och dataläckor är problem vi som samhälle behöver få bukt med och det innebär en växande arbetsmarknad.

Strateg, chef, utvecklare, rådgivare eller konsult?

Som expert i IT-säkerhet skyddar du samhället, företag och människor mot i digitala hot och kan efter utbildningen finns många möjliga vägar för dig att gå. Exempelvis kan du arbeta som IT-säkerhetsstrateg, säkerhetschef, systemutvecklare, säkerhetsspecialist eller som rådgivare och konsult i säkerhetsfrågor.

David skyddar företag mot IT-attacker

David Olander tänkte bli pilot men tyckte IT-säkerhet kändes mer spännande. Efter den treåriga utbildningen i IT-säkerhet vid BTH fick han jobb direkt. Idag är han ansvarig för en global enhet som arbetar med defensiv IT-säkerhet.

– Vi hjälper stora internationella bolag att skydda sig mot IT-attacker, säger David.

David Olander arbetar sedan åtta år på företaget SecureLink i Malmö, där han är ansvarig för den globala enheten ”Cyber Defense Center” som arbetar med defensiv IT säkerhet, det vill säga de hjälper företag att skydda sig mot IT-attacker.

Hans arbete handlar mycket om planering och struktur och vilken teknik de ska satsa på för att kunna ge kunderna det de behöver. I arbetet ingår även att ha direktkontakt med olika företag.

– Jag är mycket involverad i det dagliga hos våra kunder, till exempel så ger jag hjälp och råd vid olika incidenter.

David berättar att det finns en enorm efterfrågan på ingenjörer med kunskap inom IT-säkerhet idag. David Olander

– Det beror dels på att vi får nya lagar som kräver att företagen har bättre koll på sin IT-säkerhet, men även att många företag nu börjar vakna och inse att de ligger efter.

Innan David började plugga IT-säkerhet hade han inte programmerat så mycket. Han fick därför lägga ner mycket tid på det under sina studier.

– Många kämpar med programmeringen under utbildningen, det vet jag, och det gäller att vara väldigt envis.

Efter sin examen fick David arbete direkt och han trivs väldigt bra. Samarbetet med kollegor och kunder är något som han värdesätter högt.

– Vi har väldigt roligt tillsammans, vi har bra diskussioner och tillsammans påverkar vi resultatet. Det är väldigt spännande, avslutar David.

Tidigare studenter

VICTORIA

Ort: Karlskrona, Sverige
Yrke: Web Application Analyst Outpost24
Arbetsuppgifter: Arbetar i ett team som testar säkerheten i kundens affärskritiska webbaserade system.

VIKTOR

Ort: Malmö, Sverige
Yrke: Säkerhetsanalytiker på SecureLink Sweden
Arbetsuppgifter: Arbetar med logganalys, IDS/IPS-larm, filintegritet, malwareanalys och sårbarhetsanalys.

DAVID

Ort: Malmö, Sverige
Yrke: Cyber Defense Center Manager, SecureLink Group
Arbetsuppgifter: Leder, motiverar, utvecklar och engagerar den grupp säkerhetsanalytiker som levererar IT-säkerhetsrelaterade tjänster.

JAYEN

Ort: Växjö, Sverige
Yrke: IT-säkerhetskonsult på Combitech AB
Arbetsuppgifter: Olika typer av tekniska säkerhetsarbeten inom verk och myndigheter såsom systemhärdning, säkerhetsgranskning av kod och penetrationstestning.

Studera utomlands

Som student på BTH har du bra möjligheter att förlägga en del av dina studier utomlands. De flesta som tar chansen upplever att det var en av de mest givande perioderna under studietiden – en chans att lära känna nya kulturer, få nya perspektiv och skaffa erfarenheter både inför karriären och livet i sin helhet. Vi berättar mer om möjligheterna när du börjar här hos oss, men hör gärna av dig om du har frågor.

Programinnehåll

Utbildningen ger dig de kunskaper som behövs för att skapa säkerhet inom såväl teknik som i hur människor och datorer fungerar tillsammans. Du lär dig ta fram säkerhetslösningar, får en gedigen förståelse för säker teknikanvändning och hur den kan analyseras, och sätter dig in i vilka konsekvenser säkerhetstekniken brister och styrkor kan ha på företag och samhälle.

Visa mer...

Programmets studier är upplagda över tre års heltidsstudier. Av de 180 högskolepoängen utgörs 52 av IT-säkerhet och 30 poäng av matematik. Tonvikten ligger först på grundläggande matematik och datavetenskap för att senare allt mer betona datasäkerhet och annat material av fördjupningskaraktär.

De två första åren ägnar du dig omväxlande åt studier i datavetenskap, statistik, matematik och informationssäkerhet. Här finns även ett nära samarbete med civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet.

Under sista året läser du en projektkurs där du prövar dina färdigheter hos ett företag, och programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 18 hp.

Laborationer är ett viktigt inslag i alla utbildningens kurser. Därför har BTH byggt ett specialanpassat säkerhetslaboratorium med möjlighet för dig att laborera i en flexibel och anpassningsbar miljö. Under utbildningen varvas praktiska moment med teoretiska.

Efter examen väntar en arbetsmarknad med ett växande behov av tekniker med specialistkompetens inom IT-säkerhet. Tidigare studenter från civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet och kandidatprogrammet i IT-säkerhet har till exempel fått jobb hos Polisen, Försvarsmakten, Ericsson samt på Microsoft som bland annat IT-säkerhetsstrateger, systemutvecklare, IT-säkerhetsspecialister eller säkerhetschefer.

Du kan också välja att fortsätta dina studier genom att läsa ett masterprogram.

Utvärderingar och programråd utvecklar utbildningen

Vi utvecklar hela tiden våra utbildningar och programmet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Programfördelning

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Studietakt

Programstart

Visa endast

Högskolepoäng

0 HP 300 HP

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87014
 • Period: 2020 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå: Högskoleingenjörsexamen i IT-säkerhet
Engelsk översättning av examen: Degree of Bachelor of Science in Engineering: Computer Security

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa kunskap om risker och hot avseende informationssäkerhet för tekniska system i samhället,
 • visa kunskaper om samt självständigt kunna analysera och tillämpa den vetenskapliga utvecklingen inom IT-säkerhet där såväl mänskliga och tekniska som ekonomiska och organisatoriska aspekter inkluderas,
 • kunna visa kännedom om aktuella forskningsfrågor inom området IT-säkerhet samt självständigt kunna analysera och skriftligt dokumentera sådana frågeställningar utifrån vetenskaplig metodik.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna analysera risker och hot inom bearbetning, lagring, hantering och distribution av information,
 • visa förmåga och färdighet att kunna identifiera, analysera och hantera sårbarheter, hot, attacker och risker mot informationsintensiva system,
 • visa förmåga att självständigt kunna analysera och föreslå lösningar till datatekniska konstruktions- och säkerhetsproblem,
 • visa förmåga att på ett säkert sätt kunna hantera distribution av programvara och information, tillämpning av säkerhetsmekanismer och applikationer samt design, utveckling, implementation och utvärdering av säker programvara i osäkra miljöer,
 • inom området IT-säkerhet visa förmåga att kunna tillämpa den teoretiska basen i datavetenskap och matematik,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt kunna diskutera och redogöra för datatekniska problem och lösningar.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna visa insikt om att IT-säkerhetsarbete kräver ett etiskt såväl som ett moraliskt ansvarstagande,
 • visa förmåga att kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens,
 • visa förmåga att göra datatekniska bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Martin Boldt

Programansvarig: Anton Borg

Studievägledning