Spelprogrammering

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Den här utbildningen utvecklar dig till en skicklig programmerare och spelutvecklare, redo för jobb inom både spelutveckling och andra mjukvaruområden. Om du är en problemlösare som vill utmana teknikens gränser är det här rätt plats för dig.

Under utbildningen blir du väl bekant med de olika rollerna i ett spelutvecklingsprojekt. I större projekt skapar du spel i team tillsammans med dina studiekamrater. Du lär dig behärska spelprogrammering, framförallt avancerad grafikprogrammering och du får en teoretisk bas i datavetenskap och matematik.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en teknologie kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot spelprogrammering.

Programinnehåll

Det blir programmering från första dagen och du läser kurser i datavetenskap, matematik och spelproduktion. Av de 180 poängen består 50,5 poäng av programmering och 37,5 poäng av projektkurser. 22,5 poäng utgörs av matematik. Ditt huvudspråk blir C++ som är det dominerande programspråket i spelbranschen. Du lär dig även scriptspråk som Lua och Python. Dina kunskaper fördjupas genom kurser i bland annat artificiell intelligens, linjär algebra, spelprojekt, 3D-programmering och prestandaoptimering.

Visa mer...

Första året läser du grundläggande kurser i datavetenskap, matematik och spelproduktion. Andra året fördjupas kunskaperna genom kurser i bland annat artificiell intelligens, linjär algebra, 3D-programmering och ett mindre spelutvecklingsprojekt i grupp. Det tredje och sista året inleds med en kurs i prestandaoptimering och ett stort spelutvecklingsprojekt. Under båda spelutvecklingsprojekten arbetar du och dina studiekamrater i större grupper tillsammans med grafiker och utvecklar ett PC-spel med 3D-grafik. Sista terminen inleds med forskningsmetodik som förberedelse till det avslutande examensarbetet i datavetenskap.

Den största delen av undervisningen sker på svenska men någon eller några kurser kan ges på engelska.

Utbildningen hjälper dig förstå hela processen för spelutveckling och vilka andra roller som finns i ett spelutvecklingsprojekt och även hur kunskapsutbytet dem emellan sker. Du utbildas med fokus på spelbranschen, men den teoretiska basen och de färdigheter du får gör dig lämplig som programmerare eller konsult inom alla områden där hög prestanda eller visuella tillämpningar är viktigt för interaktionen mellan människa och teknik.

Efter utbildningen kan du förstå samt självständigt analysera och använda den vetenskapliga utvecklingen inom datavetenskap i allmänhet och spelprogrammering i synnerhet. Du kommer också att vara rustad för att snabbt kunna söka ny kunskap inom det snabbt föränderliga område som spelprogrammering är. Om du känner att du vill göra en akademisk karriär är vidare studier på ett masterprogram inom datavetenskap en bra fortsättning.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete (kandidatarbete) omfattande 15 hp.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studentprojekt

Studentprojekt över programgränser (6 min)

På BTH finns flera program inom spelområdet. I studentprojekten jobbar studenterna över programgränserna och skapar spelen tillsammans.

Formless (1 min)

Formless är ett lagbaserat multiplayer-spel utformat för snabba och intensiva spelomgångar för 4-8 spelare. Den karaktär som en spelare kontrollerar antar utseende beroende på vad spelaren utför och samtidigt animeras den av partiklar. Innan varje runda väljer spelaren vilka attacker och vilken grundform karaktären ska ha.

Formless Editor (5 min)

Formless editor innehåller tre olika verktyg för att skapa partikeleffekter, former och banor till spelet. Ett av verktygen är ”Shape Editor”, i den kan användaren skapa de former som spelaren kan anta och transformeras till. Genom att sätta ut, koppla ihop och flytta på punkter skapas olika animationer.

Innehåll

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Period: 2019 vecka 35 till 2022 vecka 22
  • Nivå: Grundnivå
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Utbildningsplan: Ladda ner
  • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
  • Välkomstbrev: Ladda ner
  • Ort: Karlskrona
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Teknologie kandidatexamen
Huvudområde: Datavetenskap
Inriktning: Spelprogrammering
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Computer Science
Specialization: Game Programming

Lärandemål

Kunskap och förståelse

För examen ska studenten:
• visa kunskaper om datavetenskap inbegripet dess vetenskapliga grund
• visa kunskaper om tillämpliga metoder inom datavetenskap
• ha fördjupat sina kunskaper inom någon del av datavetenskap
• vara orienterad om aktuella forskningsfrågor inom datavetenskap
• visa förståelse för hela den tekniska processen för spelutveckling
• ha insikt om de olika roller som finns i ett spelutvecklingsprojekt
• ha de matematiska kunskaper som krävs för avancerad grafikprogrammering.

Färdighet och förmåga

För examen ska studenten visa:
• förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en datavetenskaplig problemställning
• förmåga att kritiskt kunna diskutera företeelser, frågeställningar och situationer relevanta inom datavetenskap
• förmåga att självständigt kunna identifiera, formulera och lösa datavetenskapliga problem
• förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
• förmåga att muntligt och skriftligt kunna diskutera och redogöra för datavetenskapliga problem och lösningar
• sådan färdighet som krävs för att självständigt kunna arbeta inom det datavetenskapliga området
• förmåga att både individuellt och i grupp kunna programmera spel med avancerad 3D-grafik
• förmåga att utifrån vetenskapliga metoder självständigt kunna analysera och skriftligt dokumentera frågeställningar inom datavetenskap i allmänhet och spelprogrammering i synnerhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För examen ska studenten visa:
• förmåga att göra datavetenskapliga bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• insikt om spelutvecklingens påverkan på samhället
• förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Jobbprofiler

En student med examen från programmet kan arbeta som spelprogrammerare i spelindustrin men även som mjukvaruutvecklare i företag utanför spelbranschen.Utbildningen ger kunskaper som inte är knutna endast till Sverige utan ger bra möjligheter för studenter som vill arbeta i utlandet. Flera tidigare studenter på utbildningen arbetar utomlands, både i och utanför spelindustrin.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Mats-Ola Landbris

Studievägledning