Spelprogrammering

Anmälan öppnar 2020-03-15

Tänj på teknikens gränser som spelprogrammerare. Många av branschens bästa kommer från BTH. Gör det, du också.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en teknologie kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot spelprogrammering.

På BTH

Programmering för hög prestanda

Du programmerar från dag ett och läser kurser i bland annat datavetenskap och spelproduktion. Ditt huvudspråk blir det dominerande i spelbranschen, C++, men du lär dig även scriptspråk. Du bygger breda kunskaper genom kurser i bland annat artificiell intelligens, linjär algebra, spelprojekt, 3D-programmering och prestandaoptimering.

Spel – och annan programmering med höga krav

Under studierna blir du väl bekant med de olika rollerna i ett spelutvecklingsprojekt och jobbar i större projekt med att skapa spel i team med andra studenter. Du lär dig framförallt behärska avancerad grafikprogrammering, men även spelprogrammering som helhet, och du bygger kompetens som är relevant inom många områden.

Efter BTH

Specialist på mer än spel

Utbildningen utvecklar dig till en skicklig programmerare och spelutvecklare, redo för jobb inom spelutveckling men också andra mjukvaruområden. Särskilt lämpad är du inom branscher och områden där man prioriterar hög prestanda och visuella tillämpningar, och där interaktionen mellan människa och teknik är central.

Studentprojekt

Studentprojekt över programgränser (6 min)

På BTH finns flera program inom spelområdet. I studentprojekten jobbar studenterna över programgränserna och skapar spelen tillsammans.

Formless (1 min)

Formless är ett lagbaserat multiplayer-spel utformat för snabba och intensiva spelomgångar för 4-8 spelare. Den karaktär som en spelare kontrollerar antar utseende beroende på vad spelaren utför och samtidigt animeras den av partiklar. Innan varje runda väljer spelaren vilka attacker och vilken grundform karaktären ska ha.

Formless Editor (5 min)

Formless editor innehåller tre olika verktyg för att skapa partikeleffekter, former och banor till spelet. Ett av verktygen är ”Shape Editor”, i den kan användaren skapa de former som spelaren kan anta och transformeras till. Genom att sätta ut, koppla ihop och flytta på punkter skapas olika animationer.

Studera utomlands

Som student på BTH har du bra möjligheter att förlägga en del av dina studier utomlands. De flesta som tar chansen upplever att det var en av de mest givande perioderna under studietiden – en chans att lära känna nya kulturer, få nya perspektiv och skaffa erfarenheter både inför karriären och livet i sin helhet. Vi berättar mer om möjligheterna när du börjar här hos oss, men hör gärna av dig om du har frågor.

Programinnehåll

Det blir programmering från första dagen och du läser kurser i datavetenskap, matematik och spelproduktion.

C++, som är det dominerande programspråket i spelbranschen, blir ditt huvudspråk – men du lär dig även scriptspråk som Lua och Python. Du fördjupar dig genom kurser i bland annat artificiell intelligens, linjär algebra, spelprojekt, 3D-programmering och prestandaoptimering.

Visa mer...

Första året läser du grundläggande kurser i datavetenskap, matematik och spelproduktion.

Andra året fördjupas kunskaperna genom kurser i bland annat artificiell intelligens, linjär algebra, 3D-programmering och ett mindre spelutvecklingsprojekt i grupp.

Det tredje och sista året inleds med en kurs i prestandaoptimering och ett stort spelutvecklingsprojekt. Under spelutvecklingsprojekten arbetar du och dina studiekamrater i större grupper tillsammans med grafiker och utvecklar ett PC-spel med 3D-grafik.
Sista terminen inleds med forskningsmetodik som förberedelse för ditt examensarbete i datavetenskap.

Den största delen av undervisningen sker på svenska men någon eller några kurser kan ges på engelska.

Utbildningen hjälper dig förstå hela processen för spelutveckling, vilka roller som finns i ett spelutvecklingsprojekt och även kunskapsutbytet mellan dessa. Du utbildas med fokus på spelbranschen, men din teoretiska bas och dina färdigheter gör dig lämplig som programmerare eller konsult inom alla områden där hög prestanda eller visuella tillämpningar är viktiga för att skapa en bra interaktion mellan människa och teknik.

Efter utbildningen kan du förstå, analysera och använda den vetenskapliga utvecklingen inom datavetenskap och spelprogrammering. Du har också förmågan att snabbt identifiera behov av ny kunskap och att hitta den, vilket är en viktig förmåga eftersom branschen så snabbt förändras. Om du vill göra en akademisk karriär är vidare studier på ett masterprogram inom datavetenskap en bra fortsättning.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete omfattande 15 hp.

Utvärderingar och programråd utvecklar utbildningen

Vi utvecklar hela tiden våra utbildningar och programmet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Studietakt

Programstart

Visa endast

Högskolepoäng

0 HP 300 HP

Programfördelning

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87018
 • Period: 2020 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Teknologie kandidatexamen
Huvudområde: Datavetenskap
Inriktning: Spelprogrammering
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Computer Science
Specialization: Game Programming

Lärandemål

Kunskap och förståelse

För examen ska studenten:
• visa kunskaper om datavetenskap inbegripet dess vetenskapliga grund
• visa kunskaper om tillämpliga metoder inom datavetenskap
• ha fördjupat sina kunskaper inom någon del av datavetenskap
• vara orienterad om aktuella forskningsfrågor inom datavetenskap
• visa förståelse för hela den tekniska processen för spelutveckling
• ha insikt om de olika roller som finns i ett spelutvecklingsprojekt
• ha de matematiska kunskaper som krävs för avancerad grafikprogrammering.

Färdighet och förmåga

För examen ska studenten visa:
• förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en datavetenskaplig problemställning
• förmåga att kritiskt kunna diskutera företeelser, frågeställningar och situationer relevanta inom datavetenskap
• förmåga att självständigt kunna identifiera, formulera och lösa datavetenskapliga problem
• förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
• förmåga att muntligt och skriftligt kunna diskutera och redogöra för datavetenskapliga problem och lösningar
• sådan färdighet som krävs för att självständigt kunna arbeta inom det datavetenskapliga området
• förmåga att både individuellt och i grupp kunna programmera spel med avancerad 3D-grafik
• förmåga att utifrån vetenskapliga metoder självständigt kunna analysera och skriftligt dokumentera frågeställningar inom datavetenskap i allmänhet och spelprogrammering i synnerhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För examen ska studenten visa:
• förmåga att göra datavetenskapliga bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• insikt om spelutvecklingens påverkan på samhället
• förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Jobbprofiler

En student med examen från programmet kan arbeta som spelprogrammerare i spelindustrin men även som mjukvaruutvecklare i företag utanför spelbranschen. Utbildningen ger kunskaper som inte är knutna endast till Sverige utan ger bra möjligheter för studenter som vill arbeta i utlandet. Flera tidigare studenter på utbildningen arbetar utomlands, både i och utanför spelindustrin.

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Mats-Ola Landbris

Studievägledning