Spelprogrammering

Anmälan öppnar 2020-03-15

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Anmälningskod: BTH-87018
  • Period: 2020 vecka 35 till 2023 vecka 22
  • Nivå: Grundnivå
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
  • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
  • Ort: Karlskrona
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Teknologie kandidatexamen
Huvudområde: Datavetenskap
Inriktning: Spelprogrammering
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Computer Science
Specialization: Game Programming

Lärandemål

Kunskap och förståelse

För examen ska studenten:
• visa kunskaper om datavetenskap inbegripet dess vetenskapliga grund
• visa kunskaper om tillämpliga metoder inom datavetenskap
• ha fördjupat sina kunskaper inom någon del av datavetenskap
• vara orienterad om aktuella forskningsfrågor inom datavetenskap
• visa förståelse för hela den tekniska processen för spelutveckling
• ha insikt om de olika roller som finns i ett spelutvecklingsprojekt
• ha de matematiska kunskaper som krävs för avancerad grafikprogrammering.

Färdighet och förmåga

För examen ska studenten visa:
• förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en datavetenskaplig problemställning
• förmåga att kritiskt kunna diskutera företeelser, frågeställningar och situationer relevanta inom datavetenskap
• förmåga att självständigt kunna identifiera, formulera och lösa datavetenskapliga problem
• förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
• förmåga att muntligt och skriftligt kunna diskutera och redogöra för datavetenskapliga problem och lösningar
• sådan färdighet som krävs för att självständigt kunna arbeta inom det datavetenskapliga området
• förmåga att både individuellt och i grupp kunna programmera spel med avancerad 3D-grafik
• förmåga att utifrån vetenskapliga metoder självständigt kunna analysera och skriftligt dokumentera frågeställningar inom datavetenskap i allmänhet och spelprogrammering i synnerhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För examen ska studenten visa:
• förmåga att göra datavetenskapliga bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• insikt om spelutvecklingens påverkan på samhället
• förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Jobbprofiler

En student med examen från programmet kan arbeta som spelprogrammerare i spelindustrin men även som mjukvaruutvecklare i företag utanför spelbranschen.Utbildningen ger kunskaper som inte är knutna endast till Sverige utan ger bra möjligheter för studenter som vill arbeta i utlandet. Flera tidigare studenter på utbildningen arbetar utomlands, både i och utanför spelindustrin.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Mats-Ola Landbris

Studievägledning