Masterprogram i telekommunikationssystem

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Förstå och förutse framtidens utmaningar inom datorkommunikation. Fördjupa dig och lär dig skapa, anpassa och utveckla framtidens kommunikationssystem.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

PÅ BTH

En helhetsbild av framtidens kommunikationssystem

Utbildningen låter dig sätta dig in i frågor kring utmaningar, problem och möjligheter med framtidens olika typer av system för kommunikation – som till exempel datornätverk, internet, molnteknik och mjukvarubaserade nätverk.

Närhet till forskning ger insyn och insikt

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och laborationer, och både teoretiska och praktiska studier sker nära forskare och forskning – vilket gör att du får en djup insyn och förståelse. Du gör ett examensarbete baserat på aktuell, relevant forskning, vetenskapliga artiklar och eventuellt egna studier.

EFTER BTH

Problemlösare med kreativ kompetens och analytisk förmåga

Efter examen kan du tillämpa dina kunskaper i olika situationer för att analysera problem och skapa lösningar – du väljer och anpassar olika system efter de problem du står inför. Du har den kunskap som behövs i ett kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin, och dessutom en grund för forskarstudier.

PROGRAMINNEHÅLL

Målet med utbildningen är att förbereda dig för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin samt skapa en grund för forskarstudier. I huvudsak är utbildningen inriktad på framtida kommunikationsnätverk samt de problem och utmaningar som dessa kommer föra med sig.

Studierna sker nära forskare inom telekommunikationssystem vilket gör att du får en fördjupad förståelse.

Efter avslutade studier ska du kunna tillämpa kunskaperna i olika situationer för att analysera problem och skapa lösningar. Du kommer att kunna välja, anpassa olika system och verktyg inom området, samt om det behövs, skapa nya verktyg för att lösa problemet.

Visa mer...

Under utbildningens gång får du en förståelse för grundläggande definitioner och begrepp, konstruktionsprinciper och metoder, och den praktiska tillämpningen av dessa inom området telekommunikationssystem och datornätverk. Du får också kunskap om viktiga protokoll, metoder för systemutvärdering, aktuella trender och problem relaterade till kommunikationssystem inklusive prestanda och säkerhetsfrågor.

Studierna kommer i huvudsak att genomföras på campus för att göra det möjligt för dig att arbeta nära våra forskare. Utbildningen omfattar både teori och praktiska tillämpningar och du arbetar både självständigt och i team. Utbildningen avslutas med ett examensarbete (30 högskolepoäng) som vanligtvis sker i nära samarbete med industrin och/eller forskningsprojekt.

För att få en magisterexamen måste du ha 90 högskolepoäng (1,5 år) i kurser samt 30 högskolepoäng (0,5 år) i examensarbete, totalt 2 år. En högskolepoäng i det svenska systemet motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). För att vara behörig till utbildningen krävs en kandidatexamen antingen inom området elektroteknik eller datateknik. För ytterligare information, se utbildningens utbildningsplan.

Programfördelning

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-90552
 • Period: 2020 vecka 36 till 2022 vecka 22
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Förkunskapskrav: Kandidatexamen (180 högskolepoäng) inom något av områdena elektroteknik, datavetenskap, programvaruteknik, informationssystem eller datorteknik. Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng i matematik, minst 7,5 hp datorkommunikation/telekommunikation, Objektorienterad programmering och Engelska B/Engelska 6.
Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

METOD 4 Relevant examen och engelska

ALLMÄNT

Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till studier på program på avancerad nivå med avseende på den sökandes inriktning i sin kandidatexamen samt engelskakunskaper.

URVALSGRUND

Tidigare högskoleutbildning och engelska.

PRECISERING AV URVALSGRUND

Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta pro-grammets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskra-ven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.
Slutligen normeras den sökandes TOEFL – respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.
Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-2.

HÖGSTA MERITVÄRDE

Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

ARBETSMETOD

Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.
Inga förberedande studier innan programstart erbjuds då grundkravet ändå är en kandidatexamen.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie masterexamen
Huvudområde: Elektroteknik
Inriktning: Telekommunikationssystem
Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (120 credits)
Main field of study: Electrical Engineering
Specialization: Telecommunication Systems

Lärandemål

Efter avslutad utbildning skall studenten:
 • visa kunskap och förståelse inom området elektroteknik
 • visa fördjupad kunskap och förståelse inom området telekommunikationssystem
 • visa kunskap och förståelse för aktuella trender och problem inom telekommunikationssystem
 • visa förmåga att söka, värdera och använda information på ett oberoende sätt för att kunna lära sig under både framtida studier och i yrkeslivet
 • visa förmåga att på ett oberoende sätt, bredda sina kunskaper till nya områden inom området telekommunikation samt även ha förmåga att analysera problem och utveckla nya metoder och tekniker.

Läs mer om antagning här

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Patrik Arlos

Studievägledning