Magisterprogram i fysisk planering

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Fördjupa dig i fysisk planering och multidisciplinära projekt. Förstå och planera för framtida utmaningar och effekter för både miljö och människor.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och leder fram till en teknologie magisterexamen.

PÅ BTH

Fysisk planering i sin helhet och i multidisciplinära projekt

Du introduceras till den fysiska planeringens övergripande sammanhang, dess kulturella arv och samhällets olika styrformer. Du tränar på att arbeta i multidisciplinära planeringsprojekt och fördjupar dig tematiskt i planeringens olika utmaningar, såsom hållbarhet, jämlikhet, rättvisa och miljö.

Förståelse för rumsliga, sociala och miljömässiga effekter

Du tillämpar dina nyvunna kunskaper genom att undersöka planeringens utfall i olika geografiska sammanhang. På så sätt skaffar du en fördjupad förståelse för sociala, rumsliga och miljömässiga konsekvenser av policyer och planer. Programmet avslutas med ett självständigt arbete.

EFTER BTH

Planera framtidens miljöer

Efter examen är du förberedd för kvalificerad yrkesverksamhet i ett planeringssammanhang. I olika yrkesroller kan du arbeta med olika typer planeringsfrågor men också med att kritiskt granska konsekvenser av dessa.

Programinnehåll

Utbildningen är till för dig som på en avancerad nivå vill fördjupa dig i ämnet fysisk planering, och som vill förbereda dig för en kvalificerad yrkesverksamhet i ett planeringssammanhang. Kanske har du en bakgrund som miljövetare eller byggingenjör. Utbildningen introducerar dig till den multidisciplinära kontext som den fysiska planeringen utgör en del av. Du fördjupar dig i samhälleliga frågor som är angelägna för den fysiska planeringen och förbereder dig för att arbeta med olika planeringsfrågor, men också att kunna kritiskt granska konsekvenser av densamma.

Visa mer...

Programmet består av fyra kurser som i sin tur bygger på varandra. Du introduceras först till det svenska planeringssammanhanget, dess kulturella arv samt samhällets olika organisations- och styrformer. Du fördjupar också din kunskap om den svenska planeringen genom att betrakta den utifrån olika internationella sammanhang, idéer och ideal. I kursen därefter fördjupar du dig tematiskt kring olika samhälleliga utmaningar som planeringen står inför, och tränar dig i att självständigt undersöka planeringens utfall i olika geografiska sammanhang. Du tillämpar sedan dessa kunskaper i ett multidisciplinärt planeringsprojekt, där du också förvärvar kunskaper om projekt som arbetsform och utveckla färdigheter i att arbeta i projekt.

Du förväntas använda dig av ditt respektive kompetensområde i arbetet och sätta det i relation till både planering och andra kunskapsteoretiska utgångspunkter och professionsperspektiv. Programmet avslutas med ett självständigt magisterarbete där du förväntas tillämpa och kombinera de kunskapsteoretiska och professionsperspektiv som du fick i din grundutbildning med nyvunna kunskaper i planering, och utifrån detta, självständigt identifiera relevanta planeringsproblem, metoder, teorier och kunskapsluckor.

Undervisningen är till stora delar problembaserad och projektarbeten utgör undersökande arbeten som utgår från övergripande frågor med bas i litteraturstudier. Under utbildningen tränar du din förmåga till kritisk granskning och övar upp färdigheter för att arbeta i en planeringsverksamhet.

Programfördelning

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-90551
 • Period: 2020 vecka 36 till 2021 vecka 22
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Förkunskapskrav: Kandidatexamen omfattande 180 hp inom miljövetenskap/ekologi, lantmäteri, väg och vattenbyggnad, trafikteknik, samhällsplanering/samhällsbyggnad, landskapsingenjör, bebyggelsevård, arkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planering eller närliggande utbildningar. Engelska 6.
Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.


METOD 4 Relevant examen och engelska
Allmänt
Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till studier på program på avancerad nivå med avseende på den sökandes inriktning i sin kandidatexamen samt engelskakunskaper.

Urvalsgrund
Tidigare högskoleutbildning och engelska.

Precisering av urvalsgrund
Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta programmets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.
Slutligen normeras den sökandes TOEFL – respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.
Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-2.

Högsta meritvärde
Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

Arbetsmetod
Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.


Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Teknologie magisterexamen
Huvudområde: Fysisk planering
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Master of Science (60 credits)
Main field of study: Spatial Planning


Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa brett kunnande och förståelse om det mångvetenskapliga fält inom vilket huvudområdet fysisk planering är placerat där samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga, humanistiska och tekniska ämnen möts och omsätts till fysisk planering,
 • visa brett kunnande och förståelse för den fysiska planeringens institutionella ramar och tillämpliga arbetssätt för att kunna lösa kvalificerade uppgifter och kritiskt granska planer och skriftliga dokument,
 • visa fördjupad metodkunskap i planering och i de uppgifter som utgör den fysiska planeringens multidisciplinära och multiprofessionella arbetsfält.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att reflektivt och analytiskt integrera kunskap från beprövad praktik, ämnesområden och forskningsfält som är relevanta för att bearbeta komplexa planeringsproblem,
 • visa förmåga att, inom fältet för fysisk planering, kunna hantera och värdera situationer och frågeställningar där informationen kan vara begränsad,
 • visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar inom fältet för fysisk planering, vilket kan omspänna sociala, ekonomiska, ekologiska, demokratiska såväl som estetiska frågeställningar, samt att med de metoder som är adekvata inom dessa områden planera och genomföra kvalificerade uppgifter på ett sätt som bidrar till hållbar utveckling,
 • visa förmåga att kunna kommunicera och argumentera kring kunskap och slutsatser inom fältet för fysisk planering med de grupper och aktörer som berörs av eller är involverade i den fysiska planeringen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra avvägningar och bedömningar med hänsyn till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom den fysiska planeringens område baserat på beprövad praktik och tillgänglig vetenskaplig kunskap,
 • visa förmåga att beakta etiska aspekter i arbetet med de människor, institutioner, organisationer och föreningar som berörs av forsknings- och utvecklingsarbete inom fysisk planering,
 • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap samt att fortlöpande utveckla den egna kompetensen och därmed bidra till utveckling av professionen och planeringsverksamhet.

Läs mer om antagning här

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Jimmie Andersén

Studievägledning