Masterprogram i stadsplanering

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Med vilka utgångspunkter organiseras, planeras och gestaltas städer? Utbildningen handlar om rumslig organisering och utformning av landskap och byggd miljö med fördjupningar i problem och processer av betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Alla städer, byggda miljöer och landskap är formade av olika processer – planerade som oplanerade, sociala, ekonomiska, kulturella och ekologiska. Hur ska vi förstå de processer som förändrar och formar? Med vilka utgångspunkter organiseras, planeras och gestaltas städer? Och med vilka principer om organisering och gestaltning av det fysiska rummet kan stadsplanering bidra till en hållbar stadsutveckling?

Du fördjupar dina kunskaper och förmågor att planera byggd miljö och landskap, att förstå, förändra och tillämpa planeringens ramar samt att kritiskt granska förutsättningarna för hållbar stadsutveckling.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

Programinnehåll

Utbildningen handlar om rumslig organisering och utformning av landskap och byggd miljö med fördjupningar i problem och processer av betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Kunskaper och förmåga att planera och gestalta byggd miljö och landskap, att förstå, förändra och tillämpa planeringens ramar samt att kritiskt granska förutsättningarna för hållbar stadsutveckling fördjupas.
Visa mer...


Masterprogrammet i stadsplanering är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som förbereder dig för avancerad yrkesverksamhet eller forskning inom området. Utbildningen är en fördjupning av kandidatprogrammet i fysisk planering men är även öppen för studerande från andra utbildningar på teknisk eller samhällsvetenskaplig fakultet med inriktning mot planering, arkitektur och/eller landskapsarkitektur. Du måste ha förkunskaper i rumslig gestaltning.

Utbildningen avser att fördjupa kunskaper och förmåga att organisera och utforma städers byggda miljö och landskap samt att förstå och kunna tillämpa planeringens ramar för den rumsliga organiseringen och utformningen. Vidare avser utbildningen att fördjupa kunskaperna och kritiskt granska förutsättningarna för en hållbar stadsutveckling. Utbildningen bygger på problembaserade studier där förståelsen för planeringen och utformningen av den byggda miljöns möjligheter och begränsningar syftar till färdigheter i att kunna genomföra komplexa projekt. Kurserna varvar teoretiska utgångspunkter med praktiska undersökningar med fokus på detaljerad planering och utformning av städer, landskap och byggd miljö. Detta ska å ena sidan förstås som kvarters-, stadsdels- samt stadsnivå, det vill säga en i huvudsak lokal skala, men å andra sidan ur ett multiskalärt perspektiv där relationerna med andra aktörer och nivåer synliggörs och operationaliseras.

Undervisningen bygger på arbete i så kallade studior med problembaserat lärande. Du ska utifrån ett givet tema eller scenario självständigt formulera en egen frågeställning som undersöks utifrån olika teoretiska och metodologiska förhållningssätt och med hjälp av såväl analytiskt-vetenskapliga som designmetoder och verktyg. Genom de teman som varje studio formulerar tränas du i idéarbete om kritisk granskning av planering, organisering och utformning av städer, landskap och byggd miljö. Frågeställningar som behandlas i studion är till exempel av kontextuell och konceptuell art, människors aktiviteter och erfarenheter av platser, stads- och landskapsrum samt politiska, ekologiska, ekonomiska, sociala och estetiska komplexa rumsliga sammanhang.

Studentprojekt

Studentprojekt fysisk planering

Workshop
In workshop III (W3) the students continued to explore notions of site and context with Anaïs Leger Smith (FR/UK). The workshop encouraged the students to engage with the notions of site and context through a critical urban analysis. The site was approached as a socially constructed space and was focused on social urban practices.

 

Studentprojekt Fysisk planering - byggstaden

Studio 1 – strukturer
Under den första veckan i kursen Studio 1 – strukturer åkte studenterna på studiebesök till Helsingborg. Där introducerades de till Helsingborg stad och stadsarkitekten.

Studenterna delades in i grupper och varje grupp fick ett fyra kvadratmeter stort papper. Som grund fick studenterna rita upp ett rutnät som de sedan införde en organisk form i.

Tidigare studenter

MARKUS

Ort: Stockholm, Sverige
Yrke: Arkitekt vid Stockholms stad
Arbetsuppgifter: Arbetar med stadsplanering och projektledning i Norra Djurgårdsstaden.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 36 till 2021 vecka 22
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp i fysisk planering, arkitektur, landskapsarkitektur eller motsvarande. Alternativt kandidatexamen 180 hp i planering eller motsvarande och därutöver 30 hp i rumslig gestaltning.
Urval

Vid fler antal behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval med akademiska meriter som grund. Detta går till på följande sätt:

METOD 1 Generell metod

ALLMÄNT

Denna metod är enkel och har en hög grad av legitimitet och rättsäkerhet. Den fungerar bra då de sökande förväntas ha en likartad utbildningsbakgrund.

URVALSGRUND

Tidigare utbildning.

PRECISERING AV URVALSGRUND

Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Universitets- och högskolerådet.

HÖGSTA MERITVÄRDE

Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30 - 285 högskolepoäng.

ARBETSMETOD

Urvalet kan till stor del genomföras maskinellt. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Teknologie masterexamen
Huvudområde: Fysisk planering
Inriktning: Stadsplanering
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Master of Science (120 credits)
Main field of study: Spatial Planning
Specialization: Urban Planning


Lärandemål

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet ska studenten kunna visa sådan fördjupad kunskap som krävs för fortsatt kvalificerad yrkes- eller forskningsverksamhet.
Kunskap och förståelse, utöver de nationella målen ska studenten:
 • visa brett kunnande och förståelse om det mångvetenskapliga fält inom vilket huvudområdet fysik planering är placerat där samhällsvetenskapliga, humanistiska, naturvetenskapliga och tekniska ämnen möts och omsätts till planering.
 • visa väsentligt fördjupade kunskaper om de krav som kan ställas på att i den fysiska planeringen omsätta relevant kunskap till gestaltande planer, policydokument eller strategiska dokument.visa fördjupad insikt i forsknings- och utvecklingsarbete inom de ämnesområden och discipliner som är relevanta för planering i vid mening samt med specifikt fokus mot den fysiska planeringens forsknings- och utvecklingsfrågor.
 • visa fördjupad metodkunskap med inriktning mot hur ett vetenskapligt metodiskt förhållningssätt kan omsättas i de uppgifter som är den fysiska planerings arbetsfält. Färdighet och förmåga, utöver de nationella målen ska studenten:
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt analysera och integrera kunskap från de ämnesområden, forskningsfält och discipliner som är relevanta för att bearbeta komplexa planeringsproblem. Att arbeta med planering förutsätter förmåga att hantera och värdera situationer och frågeställningar där informationen kan vara begränsad.
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar inom fältet planering, vilket kan omspänna sociala, ekonomiska, ekologiska, demokratiska såväl som estetiska frågeställningar, samt att med de metoder som är adekvata inom dessa områden planera och genomföra kvalificerade uppgifter på en nivå som bidrar till en kunskapsutveckling inom den fysiska planeringen.
 • visa förmåga att kommunicera och argumentera kunskap och slutsatser inom fältet fysisk planeringen med de grupper och aktörer som berörs av eller är involverade i den fysiska planeringen. Värderingsförmåga och förhållningssätt, utöver de nationella målen ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom den fysiska planeringens område baserat på tillgänglig vetenskaplig kunskap.
 • visa förmåga att beakta etiska aspekter i arbetet med de människor, institutioner, organisationer och föreningar som berörs av forsknings- och utvecklingsarbete inom fysisk planering.

Jobbprofiler
Att vara fysisk planerare på masternivå innebär att medverka i och att leda processer där såväl analytisk, kreativ och kommunikativ förmåga är värdefulla. Du arbetar med den fysiska planeringen inom eller i relation till de politiskt styrda organisationerna. Du kan t ex arbeta inom kommunernas planerings-, stadsbyggnads- eller miljökontor, på länsstyrelsernas samhällsbyggnads- och miljöfunktioner, inom statliga centrala myndigheter och på privata företag som arbetar med fysisk planering. Arbetet är omväxlande och du får som generalist tillfälle att arbeta i projekt med många inblandade aktörer. Dessa kan vara politiker, medborgare och föreningar såväl som exploatörer och specialister av olika slag. Arbetsmarknaden för fysiska planerare är mycket god. Oavsett läget i byggkonjunkturerna behövs planering. Ett generationsskifte pågår eftersom många planerare inom de närmaste 15 åren kommer att gå i pension.

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Ebba Högström

Studievägledning