Masterprogram i strategisk fysisk planering

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Utbildningen har som mål att fördjupa dina kunskaper att kritiskt granska förutsättningarna för ett hållbart samhällsbyggande. Du får kunskap och förmåga att planera strategiskt för att förstå och kunna tillämpa komplexa planeringsprocesser med många olika aktörer.

Utbildningen förbereder dig för kvalificerad yrkesverksamhet eller forskning inom området och har som mål att fördjupa dina kunskaper i att kritiskt granska förutsättningarna för ett hållbart samhällsbyggande och att kunna identifiera och driva planeringsfrågor med strategiskt innehåll. Du får kunskap och förmåga att planera strategiskt för att förstå och kunna tillämpa komplexa planeringsprocesser med många olika aktörer på flera planeringsnivåer samtidigt. Kurserna i utbildningen varvar teoretiska utgångspunkter med praktiska tillämpningar med fokus på strategisk planering, alltifrån lokal nivå till internationellt gränsöverskridande planering.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

Programinnehåll

Utbildningen är till för dig som vill ha en avancerad utbildning som leder till kvalificerad yrkesverksamhet eller forskning om framtidens samhällsbyggande. Utbildningen är inriktad mot strategisk översiktlig planering samt att förstå och kunna driva komplexa planeringsprocesser som sker på många planeringsnivåer samtidigt och där många olika aktörer involveras.

Visa mer...

Masterprogrammet i strategisk fysisk planering är en tvåårig utbildning på avancerad nivå. Utbildningen är en fördjupning av kandidatprogrammet i fysisk planering men är även öppen för studenter från andra utbildningar på teknisk eller samhällsvetenskaplig fakultet med inriktning mot samhällsplanering och byggande. Utbildningen avser att fördjupa dina kunskaper i att kritiskt granska förutsättningarna för ett hållbart samhällsbyggande och att kunna identifiera och driva planeringsfrågor med strategiskt innehåll.

Undervisningen är problembaserad och i flertalet kurser utgår man från olika övergripande frågeställningar som sedan bryts ned och tillämpas i olika projekt. Utbildningens kurser varvar teoretiska utgångspunkter med praktiska tillämpningar med fokus på översiktlig planering, alltifrån lokal nivå upp till internationellt gränsöverskridande planering. Under utbildningen tränar du din förmåga till kritisk granskning, problemidentifiering och analys. Du övas även i praktiska färdigheter där du ska föreslå och värdera olika förslag till lösningar samt peka på konsekvenser av olika vägval. God analytisk förmåga och goda kunskaper i att formulera sig i tal och skrift, liksom att kunna visualisera komplexa sammanhang, är viktiga egenskaper som kännetecknar en planerare som arbetar med strategiska frågor.

Projekt Regional Planering
I kursen Regional Planering med Internationella Perspektiv skrevs en uppsats med ett EU-perspektiv. I projektet skulle studenterna föreslå en regional strategi för hur Västerås och Eskilstuna kan samverka bättre. Projektet genomfördes i grupper om fyra, där studenterna presenterade sina strategier på två stycken planscher.

Foto: Annica Johansson

Studieresa
2017 gick studieresan till Nederländerna. Landet har en lång historia av regional planering, bland annat med avseende på täta städer och effektiv kollektivtrafik. Nijmegen besöktes eftersom staden har utsetts till European Green Capital för 2018.

Backcasting (Älvstaden  2015-2050)
I kursen Framtidsbilder får studenterna göra en backcasting av en redan formulerad vision. Uppgiften är att tänka en process baklänges och fundera över vad som behöver göras för att uppnå mål och vision. Här har studenterna gjort en backcasting av visionen för Älvstaden.

Tidigare studenter

SARAH

Ort: Karlskrona, Sverige
Yrke: Strategisk samhällsplanerare på Region Blekinge
Arbetsuppgifter: Jag jobbar med långsiktig, regional samhällsplanering och regional utveckling, kopplat till Blekinges tillväxt.

NIKLAS

Ort: Bryssel, Belgien
Yrke: Trainee på SKL:s brysselkontor
Arbetsuppgifter: Bistå i arbetet med den svenska delegationen i regionkommittén samt samordningen mellan förbundets huvudkontor och verksamhet i Bryssel.

ELISABETH

Ort: Bollebygd, Sverige
Yrke: Planarkitekt/samhällsplanerare på Bollebygds kommun
Arbetsuppgifter: Arbetar med regionala planeringsfrågor, översiktsplanering och detaljplanering i nära samarbete med kommunens övriga enheter, politiker, bygg- herrar samt externa konsulter.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 36 till 2021 vecka 22
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp där minst 30 hp planering ingår, alternativt kandidatexamen 180 hp och därutöver 30 hp planering.
Urval
Vid fler antal behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval med akademiska meriter som grund. Detta går till på följande sätt:

METOD 1 Generell metod

ALLMÄNT

Denna metod är enkel och har en hög grad av legitimitet och rättssäkerhet. Den fungerar bra då de sökande förväntas ha en likartad utbildningsbakgrund.

URVALSGRUND

Tidigare utbildning.

PRECISERING AV URVALSGRUND

Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Universitets- och högskolerådet.

HÖGSTA MERITVÄRDE

Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30 - 285 högskolepoäng.

ARBETSMETOD

Urvalet kan till stor del genomföras maskinellt. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Läs mer om antagning här

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Teknologie masterexamen
Huvudområde: Fysisk planering
Inriktning: Stadsplanering
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Master of Science (120 credits)
Main field of study: Spatial Planning
Specialization: Strategic Spatial Planning

Lärandemål

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet ska studenten kunna visa sådan fördjupad kunskap som krävs för fortsatt kvalificerad yrkes- eller forskningsverksamhet.

Kunskap och förståelse, utöver de nationella målen ska studenten på avancerad nivå:
 • visa brett kunnande och förståelse om det mångvetenskapliga fält inom vilket huvudområdet fysik planering är placerat där samhällsvetenskapliga, humanistiska, naturvetenskapliga och tekniska ämnen möts och omsätts till planering.
 • visa väsentligt fördjupade kunskaper om de krav som kan ställas på att i den fysiska planeringen omsätta relevant kunskap till gestaltande planer, policydokument eller strategiska dokument.
 • visa fördjupad insikt i forsknings- och utvecklingsarbete inom de ämnesområden och discipliner som är relevanta för planering i vid mening samt med specifikt fokus mot den fysiska planeringens forsknings- och utvecklingsfrågor.
 • visa fördjupad metodkunskap med inriktning mot hur ett vetenskapligt metodiskt förhållningssätt kan omsättas i de uppgifter som är den fysiska planerings arbetsfält.

Färdighet och förmåga, utöver de nationella målen ska studenten:
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt analysera och integrera kunskap från de ämnesområden, forskningsfält och discipliner som är relevanta för att bearbeta komplexa planeringsproblem. Att arbeta med planering förutsätter förmåga att hantera och värdera situationer och frågeställningar där informationen kan vara begränsad.
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar inom fältet planering, vilket kan omspänna sociala, ekonomiska, ekologiska, demokratiska såväl som estetiska frågeställningar, samt att med de metoder som är adekvata inom dessa områden planera och genomföra kvalificerade uppgifter på en nivå som bidrar till en kunskapsutveckling inom den fysiska planeringen.
 • visa förmåga att kommunicera och argumentera kunskap och slutsatser inom fältet fysisk planeringen med de grupper och aktörer som berörs av eller är involverade i den fysiska planeringen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt, utöver de nationella målen ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom den fysiska planeringens område baserat på tillgänglig vetenskaplig kunskap.
 • visa förmåga att beakta etiska aspekter i arbetet med de människor, institutioner, organisationer och föreningar som berörs av forsknings- och utvecklingsarbete inom fysisk planering.

Jobbprofiler

Att vara fysisk planerare på masternivå innebär att medverka i och att leda processer där såväl analytisk, kreativ och kommunikativ förmåga är värdefulla. Du arbetar med den fysiska planeringen inom eller i relation till de politiskt styrda organisationerna. Du kan t ex arbeta inom kommunernas planerings-, stadsbyggnads- eller miljökontor, på länsstyrelsernas samhällsbyggnads- och miljöfunktioner, inom statliga centrala myndigheter och på privata företag som arbetar med fysisk planering. Arbetet är omväxlande och du får som generalist tillfälle att arbeta i projekt med många inblandade aktörer. Dessa kan vara politiker, medborgare och föreningar såväl som exploatörer och specialister av olika slag. Arbetsmarknaden för fysiska planerare är mycket god. Oavsett läget i byggkonjunkturerna behövs planering. Ett generationsskifte pågår eftersom många planerare inom de närmaste 15 åren kommer att gå i pension.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Sabrina Fredin

Studievägledning