Fysisk planering

180 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2024 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87042
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Rita och skapa platser och utrymmen för människor och ett hållbart samhälle. Börja skissa på BTH – på Sveriges enda utbildning till planeringsarkitekt.

Rita och skapa platser och utrymmen för människor och ett hållbart samhälle. Börja skissa på BTH – på Sveriges enda utbildning till planeringsarkitekt.

Teoretiska kunskaper med utrymme för kreativitet

Du sätter dig in i lagar som reglerar bland annat byggande, kulturella värden i vår miljö och hushållning med resurser. Under utbildningen möter du yrkesverksamma planeringsarkitekter och arbetar med aktuella planeringsproblem, men du övar också på kreativa ämnen som skissning och ritteknik med penna och med dator och modellbygge.

Presentera och förmedla framtidens form

I arbetslivet är det vanligt att du kommer in ett tidigt stadie inom planering och behöver presentera dina planer för politiker och näringsliv. Därför lär du dig att ta fram och presentera förslag till förändring av bebyggelse, landskap och andra miljöer – och att kommunicera dessa muntligt och skriftligt.

Sveriges enda utbildning till planeringsarkitekt

Fysisk planering vid BTH är den enda utbildning i sitt slag i Sverige, och den ger dig som student all teoretisk kunskap du behöver – men behåller utrymme för kreativitet. Platsen för dina studier är passande nog med på Unescos världsarvslista – Örlogsstaden Karlskrona ritades med inspiration från Paris och Rom för att bli Sveriges huvudstad och har en spännande arkitektur som breder ut sig på stadens öar.

Kurser och innehåll

Kurser i detta program

En av fördelarna med BTH är det fina läget. Många rum har havsutsikt och intill campus finns det bryggor, en strandpromenad och en volleybollplan.

Ulrica
Tidigare student, Fysisk planering

Vill du veta mer om programmet?

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A3/3.

Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Teknologie kandidatexamen
Huvudområde: Fysisk planering

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Spatial Planning

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • kunna redovisa bred kunskap inom vetenskapliga områden som rör människans relation till den naturliga och byggda fysiska miljön samt visa förståelse för huvudområdets vetenskapliga grund,
 • visa kunskap om tillämpliga metoder inom fysisk planering och vara orienterad om aktuella forskningsfrågor samt genomföra en fördjupning inom någon del av fysisk planering.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • individuellt och i grupp kunna söka, värdera och kritiskt tolka samt använda och redovisa sådan grundläggande kunskap, förmåga och färdighet som krävs för att kunna arbeta med fysisk planering i eller med en politiskt styrd organisation genom tillämpning av gällande lagstiftning för plan- och byggprocessen,
 • kunna samordna och leda planeringsprojekt av mindre och medelstor omfattning i en kommunal organisation,
 • kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta vetenskapsområden och beprövad praxis för att analysera och hantera planeringsproblem, identifiera möjligheter samt gestalta förslag till rumsliga och organisatoriska lösningar,
 • kunna i samverkan och genom kommunikation och interaktion med många olika aktörer i samhället medverka till att föra planeringsprojekt från idé till förverkligande inom givna tidsramar.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna göra bedömningar och avvägningar rörande människans förhållande till och nyttjande av den fysiska miljön med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, juridiska, estetiska och etiska aspekter samt hur dessa kan samverka i riktning mot en hållbar utveckling,
 • kunna kritiskt reflektera och kommunicera kring egna och andras förslag till problemformulering och lösningar i både skriftlig form, (utredning och uppsats) och i gestaltning (planförslag och rumslig gestaltning),
 • visa förståelse för olika värderingar i samhället rörande den fysiska miljön samt ha kunskap om deras bakgrund, kontext och historiska utveckling,
 • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap samt att fortlöpande utveckla den egna kompetensen och därmed bidra till utveckling av professionen och planeringsverksamhet.


Jobbprofiler
Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom kommuners och länsstyrelsers planeringsenheter, på statliga verk (exempelvis boverket och trafikverket) eller på privata konsultföretag. Många planerare går nu i pension och generationsskifte pågår. Arbetsmarknaden för fysiska planerare är mycket god.

Frågor?

Patric Karlsson

Programansvarig:

Patric Karlsson

patric.karlsson@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt