Fysisk planering

Anmälan öppnar 2020-03-15

Rita och skapa platser och utrymmen för människor och ett hållbart samhälle. Börja skissa på BTH, och Sveriges enda utbildning till planeringsarkitekt.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en teknologie kandidatexamen.

På BTH

Teoretiska kunskaper med utrymme för kreativitet

Du sätter dig in i lagar som reglerar bland annat byggande, kulturella värden i vår miljö och hushållning med resurser. Under utbildningen möter du yrkesverksamma planeringsarkitekter och arbetar med aktuella planeringsproblem, men du övar också på kreativa ämnen som skissning och ritteknik med penna och med dator och modellbygge.

Presentera och förmedla framtidens form

I arbetslivet är det vanligt att du kommer in ett tidigt stadie inom planering och behöver presentera dina planer för politiker och näringsliv. Därför lär du dig att ta fram och presentera förslag till förändring av bebyggelse, landskap och andra miljöer – och att kommunicera dessa muntligt och skriftligt.

Sveriges enda utbildning till planeringsarkitekt

Fysisk planering vid BTH är den enda utbildning i sitt slag i Sverige, och den ger dig som student all teoretisk kunskap du behöver – men behåller utrymme för kreativitet. Platsen för dina studier är passande nog med på Unescos världsarvslista – Örlogsstaden Karlskrona ritades med inspiration från Paris och Rom för att bli Sveriges huvudstad och har en spännande arkitektur som breder ut sig på stadens öar.

Efter BTH

Världen växer och behöver planeras

Arbetsmarknaden för planeringsarkitekter är bra, eftersom vi blir allt fler människor och samhället på många sätt också är i en omställningsfas som skapar behov och möjligheter. Efter examen finns jobb finns inom på arkitektfirmor, länsstyrelser, kommuner, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket eller på privata konsultföretag.

Internationella möjligheter och stark branschgemenskap

Internationella inslag förbereder dig för studier och arbete utomlands. Efter avslutad kandidatutbildning kan du gå vidare till masterstudier antingen på BTH eller på andra högskolor och en masterexamen i fysisk planering ger dig rätt att söka medlemskap i föreningen Sveriges Arkitekter, som också har en studentförening. Efter några år i yrket kan du också använda titeln planeringsarkitekt MSA (Medlem i Sveriges Arkitekter).

Tidigare studenter

LOUISE

Ort: Stockholm, Sverige
Yrke: Enhetschef på stadsbyggnadskontoret i Stockholm
Arbetsuppgifter: Arbetar som enhetschef på stadsbyggnadskontoret i Stockholm, med speciellt fokus på stadsutveckling i yttre västerort.

ABDALLAH

Ort: Stockholm, Sverige
Yrke: Stadsplanerare, planeringsarkitekt FPR/MSA på stadsbyggnadskontoret i Stockholm
Arbetsuppgifter: Ansvarig stadsplanerare och projektledare för stadsutvecklingsprojekt i tidiga och sena planeringsskeden.

MALIN

Ort: Göteborg, Sverige
Yrke: Planeringsarkitekt på Alingsås kommun
Arbetsuppgifter: Arbetar med allt från kommunens digitala översiktsplan till utformningen av detaljplaner.

ANTON

Ort: Luleå, Sverige
Yrke: Planarkitekt/planhandläggare på Luleå kommun
Arbetsuppgifter: Arbetar med strategier för hur Luleå ska växa och utvecklas som stad. Gör detaljplaner, detaljplaneprogram och utvecklingsplaner.

Programinnehåll

Programmet Fysisk planering utgår från naturen och människors fysiska och sociala behov – men handlar också om samhällets organisation, hushållning med resurser och lagreglering av miljön och kulturella och estetiska värden.

Visa mer...

Undervisningen i planering sker i projektform och du tränar din förmåga att analysera och kreativt hantera komplexa planeringsproblem i konkreta uppgifter. Du tar fram förslag på innehåll, utformning, gestaltning och juridisk reglering av den fysiska miljön du planerar.

Planeringsprojekten utförs på olika nivåer, både för hela eller delar av en kommun och för staden och dess olika delar som kvartersnivå eller stadsdel. Planering för förändring av den befintliga miljön genom nybyggnad, förnyelse eller bevarande varvas med mer teoretiska studier i planeringsteori och metodik, juridik, samhällskunskap samt skiss- och analysmetoder.

Du använder dataverktyg för analyser och beräkningar av planeringsförutsättningar och för produktion och redovisning av planer och rapporter. Du sätter dig in i kartkunskap, som är viktig för förståelsen av befintlig miljö och för presentation av förändringar. Kartverktyget GIS används för analys och produktion av planer.

Du tränar din gestaltningsförmåga för att kunna uttrycka och kommunicera förslag till förändring med illustrationer, i tal och i skrift. Övningar kan till exempel vara teckning, modellering, ritteknik och modellbygge för hand eller med ett datorverktyg. Din kommunikativa förmåga tränas bland annat genom seminarier, rollspel och vid samtliga redovisningar av utbildningens projekt.

Planering med hänsyn till miljö och klimat kräver bred kunskap som du bygger med kurser i mark och miljö, miljökonsekvensbedömning och samhällets försörjningssystem. I olika kurser behandlas även människans behov och krav på samhället för att det ska vara en god och demokratisk livsmiljö, och i landskaps- och bebyggelsehistoria skaffar du kunskap om vår miljös kulturella värden.

Utbildningen baseras på vetenskaplig grund. Professorer, forskarutbildade lärare och doktorander medverkar aktivt i hela utbildningen från första året. Studiebesök och studieresor ingår i alla årskurser och där får du möjlighet att studera landskaps- och stadsmiljöer. Du får även insikt och perspektiv på planeringsfrågorna i olika delar av Sverige men även utomlands. Studentutbyte har etablerats med utländska planerarutbildningar i ett dussintal europeiska länder och med Singapore. Många studenter väljer att studera en termin utomlands.

Utbildningen ges på helfart under tre år. För att kunna fokusera och fördjupa dig läser du en kurs åt gången.

I årskurs ett introduceras ämnet fysisk planering och du läser även kurser i bland annat detaljplanering och översiktlig planering.

I årskurs två ligger fokus på kurser som behandlar naturresurser, landskap och infrastruktur men även planeringsteori, metod och medborgardeltagande.

Under årskurs tre tar du dig an bland annat komplexa stadsbyggnadsprojekt samt arkitektur och offentliga rum.

Utbildningen avslutas med ett större planeringsprojekt och ett examensarbete om 15 högskolepoäng. I de flesta kurserna på utbildningen varvas mer teoretiska studier med praktiska övningar och fall.

Utvärderingar och programråd utvecklar utbildningen

Vi utvecklar hela tiden våra utbildningar och programmet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Programfördelning

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Studietakt

Programstart

Visa endast

Högskolepoäng

0 HP 300 HP

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87001
 • Period: 2020 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 och 1a2.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A3/3.

Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Teknologie kandidatexamen
Huvudområde: Fysisk planering

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Spatial Planning

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna redovisa bred kunskap inom vetenskapliga områden som rör människans relation till den naturliga och byggda fysiska miljön samt visa förståelse för huvudområdets vetenskapliga grund,
 • visa kunskap om tillämpliga metoder inom fysisk planering och vara orienterad om aktuella forskningsfrågor samt genomföra en fördjupning inom någon del av fysisk planering.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • individuellt och i grupp kunna söka, värdera och kritiskt tolka samt använda och redovisa sådan grundläggande kunskap, förmåga och färdighet som krävs för att kunna arbeta med fysisk planering i eller med en politiskt styrd organisation genom tillämpning av gällande lagstiftning för plan- och byggprocessen,
 • kunna samordna och leda planeringsprojekt av mindre och medelstor omfattning i en kommunal organisation,
 • kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta vetenskapsområden och beprövad praxis för att analysera och hantera planeringsproblem, identifiera möjligheter samt gestalta förslag till rumsliga och organisatoriska lösningar,
 • kunna i samverkan och genom kommunikation och interaktion med många olika aktörer i samhället medverka till att föra planeringsprojekt från idé till förverkligande inom givna tidsramar.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna göra bedömningar och avvägningar rörande människans förhållande till och nyttjande av den fysiska miljön med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, juridiska, estetiska och etiska aspekter samt hur dessa kan samverka i riktning mot en hållbar utveckling,
 • kunna kritiskt reflektera och kommunicera kring egna och andras förslag till problemformulering och lösningar i både skriftlig form, (utredning och uppsats) och i gestaltning (planförslag och rumslig gestaltning),
 • visa förståelse för olika värderingar i samhället rörande den fysiska miljön samt ha kunskap om deras bakgrund, kontext och historiska utveckling,
 • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap samt att fortlöpande utveckla den egna kompetensen och därmed bidra till utveckling av professionen och planeringsverksamhet.


Jobbprofiler
Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom kommuners och länsstyrelsers planeringsenheter, på statliga verk (exempelvis boverket och trafikverket) eller på privata konsultföretag. Många planerare går nu i pension och generationsskifte pågår. Arbetsmarknaden för fysiska planerare är mycket god.

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Patric Karlsson

Studievägledning