fysisk planering BTH

Fysisk planering 180 hp

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Vill du jobba som planeringsarkitekt och använda din kreativitet för att forma ett hållbart samhälle? Under utbildningen lär du dig att ta fram och presentera förslag till förändring av bebyggelse och landskap. Arbetsmarknaden är god och efter din utbildning kan du till exempel arbeta som planeringsarkitekt (fysisk planerare) på arkitektfirmor, länsstyrelser, kommuner, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket eller på privata konsultföretag. Fysisk planering på BTH är Sveriges enda utbildning till planeringsarkitekt.

Vill du vara med och utforma vårt samhälle och gillar att uttrycka dig i ord och bild så är det här utbildningen för dig. Under utbildningen tränar du exempelvis skissning, ritteknik med penna och med dator, modellbygge liksom muntlig och skriftlig kommunikation. Utbildningen ger dig också kunskaper om lagar som reglerar bland annat byggande, kulturella värden i vår miljö och hushållning av resurser. Efter examen ser arbetsmarknaden mycket god ut.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en teknologie kandidatexamen. Det finns även möjlighet att bygga på din utbildning med ytterligare 120 hp till en masterexamen.

Programinnehåll

Utgångspunkter för planering är naturen, människors fysiska och sociala behov. Dessutom handlar utbildningen om samhällets organisation och hushållning med resurser, lagregleringen av miljön samt de kulturella och estetiska värdena i vår byggda och obebyggda miljö.

Undervisningen i planering är projektinriktad och i konkreta uppgifter tränas din kreativa och analytiska förmåga att hantera komplexa planeringsproblem. Du utarbetar förslag på passande innehåll, utformning och gestaltning samt juridisk reglering av den fysiska miljön. Planeringsprojekten utförs både för hela eller delar av en kommun och för staden och dess olika delar som kvartersnivå, stadsdel och del av eller hela staden. Planering för förändring av den befintliga miljön genom nybyggnad, förnyelse eller bevarande varvas med mer teoretiska studier i planeringsteori och metodik, juridik, samhällskunskap samt skiss- och analysmetoder.

Dataverktyg används i planeringen för analyser och beräkningar av planeringsförutsättningar och för produktion och redovisning av planer och rapporter. Kunskap om kartor är viktigt för förståelsen av befintlig miljö och för presentation av förändringar. GIS-verktyget används för analys och produktion av planer.

Gestaltningsförmåga och att kunna uttrycka och kommunicera sina förslag till förändring med illustrationer, i tal och i skrift är viktiga färdigheter för en fysisk planerare. Detta tränar du med övningar i till exempel teckning, modellering och ritteknik samt modellbygge för hand eller med ett datorverktyg. Din kommunikativa förmåga tränas bland annat genom seminarier, rollspel och vid samtliga redovisningar av utbildningens projekt.

Planering med hänsyn till miljö och klimat kräver bred kunskap som byggs upp av kurser i mark och miljö, miljökonsekvensbedömning och samhällets försörjningssystem. Även människans behov och krav på samhället för att det ska vara en god och demokratisk livsmiljö är grundförutsättningar som behandlas i olika kurser. I landskaps- och bebyggelsehistoria ges kunskap om de kulturella värdena i vår miljö.

Utbildningen baseras på vetenskaplig grund. Professorer, forskarutbildade lärare och doktorander medverkar aktivt i hela utbildningen från första året. Studiebesök och studieresor ingår i alla årskurser och där får du möjlighet att studera landskaps- och stadsmiljöer. Du får även insikt och perspektiv på planeringsfrågorna i olika delar av Sverige men även utomlands. Studentutbyte har etablerats med utländska planerarutbildningar i ett dussintal europeiska länder och med Singapore. Många studenter väljer att studera en termin utomlands.

Utbildningen ges på helfart under tre år. För att kunna fokusera och fördjupa dig läser du en kurs åt gången. I årskurs ett introduceras ämnet fysisk planering och du läser även kurser i bland annat detaljplanering och översiktlig planering. I årskurs två ligger fokus på kurser som behandlar naturresurser, landskap och infrastruktur men även planeringsteori, metod och medborgardeltagande. Under årskurs tre tar du dig an bland annat komplexa stadsbyggnadsprojekt samt arkitektur och offentliga rum. Utbildningen avslutas med ett större planeringsprojekt och ett examensarbete om 15 högskolepoäng. I de flesta kurserna på utbildningen varvas mer teoretiska studier med praktiska övningar och fall.

Studenter berättar

Intervju med Lina Sandberg (1,30min)

Lina läser fysisk planering vid BTH. Hon berättar varför hon valde fysisk planering och BTH.

Intervju med Linn Grönlund (1 min)

Linn läser fysisk planering vid BTH. Hon berättar vad utbildningen innebär och vad man får lära sig.

Tidigare student

Intervju med tidigare student Martin Schröder (3 min)

Martin har tidigare studerat vid BTH och jobbar idag som planeringsarkitekt. Han berättar vad han tyckte om utbildningen och vad han lärde sig under studietiden.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2018 vecka 35 till 2021 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 och 1a2 eller Matematik C och Samhällskunskap A.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en teknologie kandidatexamen. Det finns även möjlighet att bygga på din utbildning med ytterligare 120 hp till en masterexamen.

Utgångspunkter för planering är naturen, människors fysiska och sociala behov. Dessutom handlar utbildningen om samhällets organisation och hushållning med resurser, lagregleringen av miljön samt de kulturella och estetiska värdena i vår byggda och obebyggda miljö.

Undervisningen i planering är projektinriktad och i konkreta uppgifter tränas din kreativa och analytiska förmåga att hantera komplexa planeringsproblem. Du utarbetar förslag på passande innehåll, utformning och gestaltning samt juridisk reglering av den fysiska miljön. Planeringsprojekten utförs både för hela eller delar av en kommun och för staden och dess olika delar som kvartersnivå, stadsdel och del av eller hela staden. Planering för förändring av den befintliga miljön genom nybyggnad, förnyelse eller bevarande varvas med mer teoretiska studier i planeringsteori och metodik, juridik, samhällskunskap samt skiss- och analysmetoder.

Dataverktyg används i planeringen för analyser och beräkningar av planeringsförutsättningar och för produktion och redovisning av planer och rapporter. Kunskap om kartor är viktigt för förståelsen av befintlig miljö och för presentation av förändringar. GIS-verktyget används för analys och produktion av planer.

Gestaltningsförmåga och att kunna uttrycka och kommunicera sina förslag till förändring med illustrationer, i tal och i skrift är viktiga färdigheter för en fysisk planerare. Detta tränar du med övningar i till exempel teckning, modellering och ritteknik samt modellbygge för hand eller med ett datorverktyg. Din kommunikativa förmåga tränas bland annat genom seminarier, rollspel och vid samtliga redovisningar av utbildningens projekt.

Planering med hänsyn till miljö och klimat kräver bred kunskap som byggs upp av kurser i mark och miljö, miljökonsekvensbedömning och samhällets försörjningssystem. Även människans behov och krav på samhället för att det ska vara en god och demokratisk livsmiljö är grundförutsättningar som behandlas i olika kurser. I landskaps- och bebyggelsehistoria ges kunskap om de kulturella värdena i vår miljö.

Utbildningen baseras på vetenskaplig grund. Professorer, forskarutbildade lärare och doktorander medverkar aktivt i hela utbildningen från första året. Studiebesök och studieresor ingår i alla årskurser och där får du möjlighet att studera landskaps- och stadsmiljöer. Du får även insikt och perspektiv på planeringsfrågorna i olika delar av Sverige men även utomlands. Studentutbyte har etablerats med utländska planerarutbildningar i ett dussintal europeiska länder och med Singapore. Många studenter väljer att studera en termin utomlands.

Utbildningen ges på helfart under tre år. För att kunna fokusera och fördjupa dig läser du en kurs åt gången. Årskurs ett introduceras ämnet fysisk planering och du läser även kurser i bland annat detaljplanering och översiktlig planering. Årskurs två ligger fokus på kurser som behandlar naturresurser, landskap och infrastruktur men även planeringsteori, metod och medborgardeltagande. Årskurs tre tar du dig an bland annat komplexa stadsbyggnadsprojekt samt arkitektur och offentliga rum. Utbildningen avslutas med ett större planeringsprojekt och ett examensarbete om 15 högskolepoäng. I de flesta kurserna på utbildningen varvas mer teoretiska studier med praktiska övningar och fall.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A3/3.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen:
Teknologie kandidatexamen
Huvudområde: Fysisk planering.
Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science
Main field of study: Spatial planning

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, gäller följande mål för utbildningen:
Efter genomförd utbildning skall studenten:
 • kunna redovisa och använda sådan grundläggande kunskap och förmåga som krävs för att kunna arbeta med fysisk planering i eller med en politiskt styrd organisation genom tillämpning av gällande lagstiftning för plan-, miljö- och byggprocessen.
 • kunna redovisa bred kunskap inom vetenskapliga områden som rör människans relation till den naturliga och byggda fysiska miljön samt visa förståelse av områdets vetenskapliga grund.
 • visa förståelse för olika värderingar i samhället av den fysiska miljön och ha kunskap om deras bakgrund.
 • kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta kunskapsområden för att analysera, bedöma och hantera planeringsproblem, identifiera möjligheter och gestalta förslag till rumsliga och administrativa lösningar.
 • kunna i samverkan och genom kommunikation med många olika aktörer i samhället medverka till att föra planeringsprojekt för förändring av den fysiska miljön från idé till förverkligande.
 • kunna göra bedömningar och avvägningar rörande människans förhållande till och nyttjande av den fysiska miljön med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, juridiska, estetiska och etiska aspekter samt hur dessa samverkar för en hållbar utveckling.
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap, att fortlöpande utveckla sin kompetens och därmed bidra till utveckling av yrke och planeringsverksamhet.

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom kommuners och länsstyrelsers planeringsenheter, på statliga verk (exempelvis boverket och trafikverket) eller på privata konsultföretag. Många planerare går nu i pension och generationsskifte pågår. Arbetsmarknaden för fysiska planerare är mycket god.
Upplägg

Utbildningen ges på helfart under tre år. För att kunna fokusera och fördjupa dig läser du en kurs åt gången. År ett introduceras ämnet fysisk planering och du läser även kurser i bland annat detaljplanering och översiktlig planering. År två ligger fokus på kurser som behandlar naturresurser, landskap och infrastruktur men även planeringsteori, metod och medborgardeltagande. År tre tar du dig an bland annat komplexa stadsbyggnadsprojekt samt arkitektur och offentliga rum. Utbildningen avslutas med ett större planeringsprojekt och ett examensarbete om 15 högskolepoäng. I de flesta kursernapå utbildningen varvas mer teoretiska studier med praktiska övningar och fall.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studier utomlands

Att spendera en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Studera utomlands

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Gunnar Nyström

Studievägledare: Studievägledning