HOGSKOLEINGENJOR I IT-SAKERHET

Högskoleingenjör i IT-säkerhet 180 hp

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Välkomstbrev

Som expert i IT-säkerhet skyddar du samhället mot internetbrott, datavirus, hackerattacker och andra digitala hot. Denna utbildning ger dig kunskaperna du behöver i såväl teknik som i hur människor och datorer fungerar tillsammans. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som IT-säkerhetsstrateg, säkerhetschef, systemutvecklare, säkerhetsspecialist eller som rådgivare och konsult i säkerhetsfrågor.

Antalet uppkopplade datorer ökar samtidigt som nya verktyg sprids för intrång, bedrägerier och sabotage. Därför kommer din kompetens att efterfrågas av både företag och myndigheter. Du får en stabil grund av kunskaper i datavetenskap, matematik och programvaruteknik. Inom säkerhet studerar du bland annat nätverkssäkerhet, digital undersökningsteknik, kryptering och illasinnad programvara.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en högskoleingenjörsexamen i IT-säkerhet.

Programinnehåll

Utbildningen ger dig kunskaper som behövs i såväl teknik som i hur människor och datorer fungerar tillsammans. Du lär dig ta fram nya säkerhetslösningar, får en gedigen förståelse för säker teknikanvändning, hur den kan analyseras och vilka konsekvenser säkerhetstekniken kan ha på företag och samhälle.

Laborationer är ett viktigt inslag i alla utbildningens kurser. Därför har vi byggt ett specialanpassat säkerhetslaboratorium vid BTH. Där finns det möjlighet för dig att laborera i en flexibel och anpassningsbar miljö. Under utbildningen varvas praktiska moment med teoretiska och du kommer även att läsa breddningsämnen.

De två första åren ägnar du dig omväxlande åt studier i datavetenskap, statistik, matematik och informationssäkerhet. Här finns även ett nära samarbete med civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet. Under sista året läser du en projektkurs där avsikten är att du ska pröva dina färdigheter hos ett företag, vilket brukar leda till nyttiga erfarenheter och värdefulla kontakter. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Efter examen kan du ge dig ut på arbetsmarknaden där det finns ett växande behov av tekniker med specialistkompetens inom IT-säkerhet. Tidigare studenter från civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet och kandidatprogrammet i IT-säkerhet har till exempel fått jobb hos Polisen, Försvarsmakten, Ericsson samt på Microsoft som bland annat IT-säkerhetsstrateger, systemutvecklare, IT-säkerhetsspecialister eller säkerhetschefer. Du kan också välja att fortsätta dina studier genom att läsa ett masterprogram.

David skyddar företag mot IT-attacker

David Olander tänkte bli pilot men tyckte IT-säkerhet kändes mer spännande. Efter den treåriga utbildningen i IT-säkerhet vid BTH fick han jobb direkt. Idag är han ansvarig för en global enhet som arbetar med defensiv IT-säkerhet.

– Vi hjälper stora internationella bolag att skydda sig mot IT-attacker, säger David.

David Olander arbetar sedan åtta år på företaget SecureLink i Malmö, där han är ansvarig för den globala enheten ”Cyber Defense Center” som arbetar med defensiv IT säkerhet, det vill säga de hjälper företag att skydda sig mot IT-attacker.

Hans arbete handlar mycket om planering och struktur och vilken teknik de ska satsa på för att kunna ge kunderna det de behöver. I arbetet ingår även att ha direktkontakt med olika företag.

– Jag är mycket involverad i det dagliga hos våra kunder, till exempel så ger jag hjälp och råd vid olika incidenter.

David berättar att det finns en enorm efterfrågan på ingenjörer med kunskap inom IT-säkerhet idag. David Olander

– Det beror dels på att vi får nya lagar som kräver att företagen har bättre koll på sin IT-säkerhet, men även att många företag nu börjar vakna och inse att de ligger efter.

Innan David började plugga IT-säkerhet hade han inte programmerat så mycket. Han fick därför lägga ner mycket tid på det under sina studier.

– Många kämpar med programmeringen under utbildningen, det vet jag, och det gäller att vara väldigt envis.

Efter sin examen fick David arbete direkt och han trivs väldigt bra. Samarbetet med kollegor och kunder är något som han värdesätter högt.

– Vi har väldigt roligt tillsammans, vi har bra diskussioner och tillsammans påverkar vi resultatet. Det är väldigt spännande, avslutar David.

En student berättar

Intervju med David Andersson (1 min)

David läser IT-säkerhet vid BTH. Han berättar vad IT-säkerhet innebär och varför han valde att söka just den utbildningen.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-86931
 • Period: 2018 vecka 35 till 2021 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A och Matematik D.

Utbildningen ger dig kunskaper som behövs i såväl teknik som i hur människor och datorer fungerar tillsammans. Du lär dig ta fram nya säkerhetslösningar, får en gedigen förståelse för säker teknikanvändning, hur den kan analyseras och vilka konsekvenser säkerhetstekniken kan ha på företag och samhälle.

Laborationer är ett viktigt inslag i alla utbildningens kurser. Därför har vi byggt ett specialanpassat säkerhetslaboratorium vid BTH. Där finns det möjlighet för dig att laborera i en flexibel och anpassningsbar miljö. Under utbildningen varvas praktiska moment med teoretiska och du kommer även att läsa breddningsämnen.

De två första åren ägnar du dig omväxlande åt studier i datavetenskap, statistik, matematik och informationssäkerhet. Här finns även ett nära samarbete med civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet. Under sista året läser du en projektkurs där avsikten är att du ska pröva dina färdigheter hos ett företag, vilket brukar leda till nyttiga erfarenheter och värdefulla kontakter. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Efter examen kan du ge dig ut på arbetsmarknaden där det finns ett växande behov av tekniker med specialistkompetens inom IT-säkerhet. Tidigare studenter från civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet och kandidatprogrammet i IT-säkerhet har till exempel fått jobb hos Polisen, Försvarsmakten, Ericsson samt på Microsoft som bland annat IT-säkerhetsstrateger, systemutvecklare, IT-säkerhetsspecialister eller säkerhetschefer. Du kan också välja att fortsätta dina studier genom att läsa ett masterprogram.

Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Antagningsordning

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Högskoleingenjörsexamen i IT-säkerhet
Engelsk översättning av examen:
Degree of Bachelor of Science in Engineering: Computer Security

Lärandemål
Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
kunna analysera risker och hot inom informationssäkerhet och relatera dessa till bearbetning, lagring, hantering och distribution av information
förstå sambanden mellan risker och hot inom informationssäkerhet och ge dessa ett helhetsbaserat perspektiv
förstå och självständigt kunna analysera samt tillämpa den vetenskapliga utvecklingen inom IT-säkerhet där såväl mänskliga och tekniska som ekonomiska och organisatoriska aspekter inkluderas.
Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
visa förmåga och färdighet att identifiera, analysera och hantera sårbarheter, hot, attacker och risker mot informationsintensiva system
ha förvärvat förmågan att självständigt kunna analysera och föreslå lösningar till såväl datatekniska konstruktions- som säkerhetsproblemen
visa förmåga att på ett säkert sätt kunna hantera distribution av programvara och information, tillämpning av säkerhetsmekanismer och -applikationer, samt design, utveckling, implementation och utvärdering av säker programvara i osäkra miljöer
visa förmåga att kunna tillämpa den teoretiska basen i datavetenskap och matematik för ITsäkerhet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
förstå att IT-säkerhetsarbete kräver ett etiskt såväl som ett moraliskt ansvarstagande
känna till aktuella forskningsfrågor inom IT-säkerhet samt självständigt kunna analysera och skriftligt dokumentera sådana frågeställningar utifrån vetenskapliga metoder.


Jobbprofiler
Upplägg
Programmets studier är upplagda över tre års heltidsstudier. Som tidigare sagt ligger tonvikten först på grundläggande matematik och datavetenskap för att senare allt mer betona datasäkerhet och annat material av fördjupningskaraktär. Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.
Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 18hp.

Programvärderingar och programråd
Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.
Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studier utomlands
Att spendera en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Studera utomlands

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Anton Borg

Studievägledare: Studievägledning