Robotrace_foto3

Högskoleingenjör i maskinteknik 180 hp

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Vill du vara med och utveckla morgondagens maskiner och produkter? För att bli en framgångsrik produktutvecklare måste du ha både teoretiska och praktiska kunskaper. Efter din utbildning kan du exempelvis arbeta som utvecklingsingenjör, maskiningenjör, konstruktör, utvecklingsansvarig eller konstruktionschef.

Dina arbetsuppgifter kan vara beräkning, marknadsföring och försäljning. Vanliga verktyg i din vardag är programvaror som hjälper dig att simulera och visualisera för att förutse färdiga produkters egenskaper. I början av utbildningen studerar du CAD, mekanik och hållfasthetslära och du läser kurser inom teknisk kommunikation, ledarskap och naturvetenskap. Några av kurserna bedrivs i projektform där du övar på ingenjörsrollen genom att jobba med problemlösning i grupp. Utbildningen avslutas med ett självständigt projektarbete, vanligtvis tillsammans med ett företag.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik.

Programinnehåll

Under dina studier kommer du att arbeta med utrustning och programvaror som hjälper dig att simulera och visualisera en färdig produkts egenskaper. Ett långsiktigt miljötänkande genomsyrar utbildningen så att du som färdig ingenjör ska kunna bidra till ett framtida hållbart samhälle.

Utbildningen ger dig möjlighet att bygga upp en stark bas av kunskaper inom naturvetenskap och teknik. De olika kurserna som utbildningen består av kompletterar och bygger på varandra för att du ska få en sammanhållen kompetens för ditt framtida yrkesliv. Hållbarhetstänkande går som en röd tråd genom hela utbildningen.

De två första åren läser du förutom naturvetenskapliga och maskintekniska kurser även kurser såsom teknisk kommunikation samt ledarskap och projektorganisation. Inom det maskintekniska området så kan det till exempel vara CAD, mekanik och hållfasthetslära. Under det tredje året sker en inriktning mot produktutvecklingsprocessen. I slutet av det sista året gör du ett examensarbete för att praktisera dina kunskaper i ett verklighetsnära sammanhang. Examensarbetet görs vanligtvis tillsammans med ett företag.

Efter examen är variationen på arbetsuppgifter i näringslivet stor. Du kan arbeta som utvecklingsingenjör, konstruktör, utvecklingsansvarig eller konstruktionschef inom områden som sträcker sig från beräkningar, konstruktion och produktutveckling till marknadsföring och försäljning på till exempel ett konsultföretag eller mekaniskt företag.

Studenter berättar

Intervju med Johan Bruce (1 min)
Hör Johan berätta om varför han valde att läsa till högskoleingenjör i maskinteknik vid BTH.

Intervju med Klara Säfström (1 min)

Klara läser till högskoleingenjör i maskinteknik. Hör henne berätta om varför hon valde just den utbildningen.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-86932
 • Period: 2018 vecka 35 till 2021 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3c Fysik 2 och Kemi 1 eller Matematik D Fysik B och Kemi A.

Under dina studier kommer du att arbeta med utrustning och programvaror som hjälper dig att simulera och visualisera en färdig produkts egenskaper. Ett långsiktigt miljötänkande genomsyrar utbildningen så att du som färdig ingenjör ska kunna bidra till ett framtida hållbart samhälle.

Utbildningen ger dig möjlighet att bygga upp en stark bas av kunskaper inom naturvetenskap och teknik. De olika kurserna som utbildningen består av kompletterar och bygger på varandra för att du ska få en sammanhållen kompetens för ditt framtida yrkesliv. Hållbarhetstänkande går som en röd tråd genom hela utbildningen.

De två första åren läser du förutom naturvetenskapliga och maskintekniska kurser även kurser såsom teknisk kommunikation samt ledarskap och projektorganisation. Inom det maskintekniska området så kan det till exempel vara CAD, mekanik och hållfasthetslära. Under det tredje året sker en inriktning mot produktutvecklingsprocessen. I slutet av det sista året gör du ett examensarbete för att praktisera dina kunskaper i ett verklighetsnära sammanhang. Examensarbetet görs vanligtvis tillsammans med ett företag.

Efter examen är variationen på arbetsuppgifter i näringslivet stor. Du kan arbeta som utvecklingsingenjör, konstruktör, utvecklingsansvarig eller konstruktionschef inom områden som sträcker sig från beräkningar, konstruktion och produktutveckling till marknadsföring och försäljning på till exempel ett konsultföretag eller mekaniskt företag.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen ligger på grundnivå och leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot utvecklingsteknik.
Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Product DevelopmentLärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, gäller följande mål för utbildningen:
 • självständigt kunna använda teoretiska modeller och metoder för att behandla vanligt förekommande problemställningar inom det naturvetenskapliga och maskintekniska området
 • kunna tillämpa hållbarhetsprinciper samt ha insikt om den påverkan som den egna yrkesverksamheten har på det omgivande samhället och miljön
 • självständigt och på ett ingenjörsmässigt sätt kunna tillämpa sina förvärvade tekniska detaljkunskaper i ett industriellt sammanhang
 • kunna använda sig av teorier, metoder och hjälpmedel för att på ett innovativt och hållbart sätt skapa nya tjänster och produkter samt på ett ingenjörsmässigt sätt kunna utvärdera utfallet
 • på ett professionellt sätt kunna uttrycka sig och kommunicera sina tankar, idéer och arbetsresultat till sin omgivning, kunder och omgivande samhälle.

Jobbprofiler

Med en examen från programmet kan du arbeta inom många olika tillämpningsområden och inte bara inom rent maskintekniska branscher.
Inriktningen har fokus främst på framtagning av nya konstruktionslösningar för ett hållbart samhälle.
Beroende på dina egna intressen kan en karriär leda till uppgifter med fördjupad teknisk inriktning eller projektledning och andra chefsroller.
Upplägg

Utbildningen motsvarar tre års studier på heltid. Den rekommenderade studiegången för programmet åskådliggörs nedan, följt av en kortfattad beskrivning av obligatoriska kurser, samt rekommenderade valbara kurser främst inom huvudområde maskinteknik, matematik och fysik. För kurser som normalt undervisas på engelska anges kursnamnet även på engelska. Mer detaljerad kursinformation ges i respektive kursplan.
Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet och placering av kurser i tiden förändras.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studier utomlands

Att spendera en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Studera utomlands

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Lena Prinselaar

Studievägledare: Studievägledning