Högskoleingenjör i maskinteknik 180 hp

Anmälan öppnar 2019-03-15

Vill du vara med och utveckla morgondagens teknik och produkter? För att bli en framgångsrik produktutvecklare måste du ha både teoretiska och praktiska kunskaper. Efter din utbildning kan du exempelvis arbeta som utvecklingsingenjör, maskiningenjör, konstruktör, utvecklingsansvarig eller konstruktionschef.

I början av utbildningen studerar du CAD, mekanik och hållfasthetslära och du läser kurser inom hållbarhetsgrunder, ledarskap och naturvetenskap. Några av kurserna bedrivs i projektform där du övar på ingenjörsrollen genom att jobba med problemlösning i grupp. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete, vanligtvis tillsammans med ett företag.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik.

Programinnehåll

Programmet motsvarar tre års heltidsstudier. Av de 180 poängen är 70 maskinteknik och matematik 30 poäng. De två första åren läser du, förutom naturvetenskapliga och maskintekniska kurser, även hållbarhetsgrunder samt ledarskap och projektorganisation. Inom det maskintekniska området är det till exempel CAD, mekanik och hållfasthetslära. Under det tredje året sker en inriktning mot produktutvecklingsprocessen. I slutet av det sista året gör du ett självständigt arbete på 18 poäng för att praktisera dina kunskaper i ett verklighetsnära sammanhang. Arbetet görs vanligtvis tillsammans med ett företag.

Under dina studier kommer du att arbeta med utrustning och programvaror som hjälper dig att simulera och visualisera en färdig produkts egenskaper. Ett långsiktigt miljötänkande genomsyrar utbildningen så att du som färdig ingenjör ska kunna bidra till ett framtida hållbart samhälle.

Utbildningen ger dig möjlighet att bygga upp en stark bas av kunskaper inom naturvetenskap och teknik. De olika kurserna som utbildningen består av kompletterar och bygger på varandra för att du ska få en sammanhållen kompetens för ditt framtida yrkesliv. Hållbarhetstänkande går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Det är hög efterfrågan på högskoleingenjörer i näringslivet. Du kan arbeta som utvecklingsingenjör, konstruktör, utvecklingsansvarig eller konstruktionschef inom områden som sträcker sig från beräkningar, konstruktion och produktutveckling till marknadsföring och försäljning på till exempel ett konsultföretag eller mekaniskt företag. Vanliga verktyg i din vardag är programvaror som hjälper dig att simulera och visualisera för att förutse färdiga produkters egenskaper.

Utbildningen motsvarar tre års studier på heltid. Mer detaljerad kursinformation ges i respektive kursplan. Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet och placering av kurser i tiden förändras.

Programmet avslutas med ett examensarbete på 18 hp.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

 

Studenter berättar

Intervju med Johan Bruce (1 min)
Hör Johan berätta om varför han valde att läsa till högskoleingenjör i maskinteknik vid BTH.

Intervju med Klara Säfström (1 min)

Klara läser till högskoleingenjör i maskinteknik. Hör henne berätta om varför hon valde just den utbildningen.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-86961
 • Period: 2019 vecka 35 till 2020 vecka 03
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2019-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3c Fysik 2 och Kemi 1.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot utvecklingsteknik
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Product Development

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, gäller följande mål för utbildningen:
 • självständigt kunna använda teoretiska modeller och metoder för att behandla vanligt förekommande problemställningar inom det naturvetenskapliga och maskintekniska området
 • kunna tillämpa hållbarhetsprinciper samt ha insikt om den påverkan som den egna yrkesverksamheten har på det omgivande samhället och miljön
 • självständigt och på ett ingenjörsmässigt sätt kunna tillämpa sina förvärvade tekniska detaljkunskaper i ett industriellt sammanhang
 • kunna använda sig av teorier, metoder och hjälpmedel för att på ett innovativt och hållbart sätt skapa nya tjänster och produkter samt på ett ingenjörsmässigt sätt kunna utvärdera utfallet
 • på ett professionellt sätt kunna uttrycka sig och kommunicera sina tankar, idéer och arbetsresultat till sin omgivning, kunder och omgivande samhälle.

Jobbprofiler

Med en examen från programmet kan du arbeta inom många olika tillämpningsområden och inte bara inom rent maskintekniska branscher.
Inriktningen har fokus främst på framtagning av nya konstruktionslösningar för ett hållbart samhälle.
Beroende på dina egna intressen kan en karriär leda till uppgifter med fördjupad teknisk inriktning eller projektledning och andra chefsroller.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Christian Johansson Askling

Studievägledning