Civilingenjör i industriell ekonomi

300 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2020 vecka 35 till 2025 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Civilingenjör i industriell ekonomi

Möt utmaningar och driv affärsutveckling genom att förstå din omvärld och bygga ett insiktsfullt entreprenörskap. En utbildning inom industriell ekonomi flyttar hela världen inom räckhåll.

Stark efterfrågan efter industriella ekonomer, entreprenörer och ingenjörer – bli alla tre

Det finns ett stort behov av ingenjörer som med kunskaper om modern teknik utvecklar affärsverksamheter, identifierar nya marknader och utvecklar produkter och tjänster. Karriärmöjligheterna finns både i Sverige och utomlands och studier i en internationell miljö förbereder dig väl för en global marknad. En examen inom industriell ekonomi ger dig många möjliga vägar och valmöjligheter.

Civilingenjör inom utveckling och innovation – i en mängd branscher

Eftersom teknisk utveckling i princip finns överallt väntar jobb hos företag och organisationer inom både produkt- och tjänsteutveckling och i en mängd olika branscher. Många yrkesroller och karriärmöjligheter är aktuella, du kan till exempel arbeta som arbeta som affärsutvecklare, analytiker, projektledare eller konsult i ledande positioner inom produkt- och tjänsteutveckling. Efter examen hamnar många studenter ofta hos ABB, Telenor, Ericsson liknande företag och konsultbolag – men även mindre, entreprenöriella bolag.

Kurser och innehåll

Kurser hösttermin 2020

, 8 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 4 hp

Kurser vårtermin 2021

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

Kurser hösttermin 2021

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

Kurser vårtermin 2022

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

Kurser hösttermin 2022

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

Kurser vårtermin 2023

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 12 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

Kurser hösttermin 2023

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

Kurser vårtermin 2024

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 15 hp

Kurser hösttermin 2024

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 15 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

Kurser vårtermin 2025

, 30 hp

, 30 hp

Det bästa med BTH är den internationella atmosfären och närheten mellan studenterna och lärarna. Oavsett vilka intressen och mål du har som student finns möjligheterna här.

Sarah
Civilingenjör i industriell ekonomi 

Vill du veta mer om programmet?

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi
Motsvarande benämning på engelska är: Degree of Master of Science in Engineering: Industrial Management and Engineering

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa fördjupad kunskap inom matematik och naturvetenskapliga ämnen,
 • visa god förståelse för matematikens och naturvetenskapens relevans och betydelse för det ingenjörsmässiga arbetssättet och ingenjörens förmåga att förstå, beskriva och hantera relevanta samhälleliga och affärsmässiga utmaningar,
 • visa fördjupad kunskap inom valt teknikområde, Maskinteknik och hållbar produktinnovation eller Industriell mjukvaruutveckling samt kunskap om vedertagna principer och vetenskapliga modeller och metoder för att hantera relevanta problemställningar,
 • visa fördjupad kunskap inom industriell ekonomi och vetenskapligt grundade metoder för att analysera alternativa tekniska lösningars möjligheter och begränsningar liksom de affärsmässiga förutsättningar som råder i olika, givna sammanhang.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att kombinera och tillämpa förvärvade kunskaper inom matematik och naturvetenskapliga ämnen för att, utifrån ett systemperspektiv, förstå, kritiskt granska och redogöra för samhälleliga och miljömässiga effekter av olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att kombinera och tillämpa förvärvade kunskaper inom matematik, fysik och programmering för att beskriva, analysera och lösa olika typer av relevanta samhälleliga och affärsmässiga problemställningar,
 • visa förmåga att kombinera och tillämpa förvärvade kunskaper inom tillämpad matematik och industriell ekonomi för att analysera och bedöma affärsmässiga förutsättningar för produkter och tjänster i nationella och internationella sammanhang inom valt teknikområde,
 • visa förmåga att utifrån givna problemställningar inom valt teknikområde reflektera över alternativa angreppssätt och redogöra för val av metod och tillvägagångssätt,
 • visa förmåga att aktivt delta i och bidra i innovationsprocesser samt förmåga att delta i och bidra till forsknings- och utvecklingsprojekt inom valt teknikområde,
 • visa förmåga till systematisk omvärldsbevakning genom att självständigt inhämta och kritiskt granska fakta för att följa teknikutvecklingen och dess konsekvenser samt att redogöra för sina reflektioner såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att anta ett vetenskapligt förhållningssätt för att beakta samhälleliga, ekonomiska samt etiska perspektiv med hänsyn till de målkonflikter som kan förekomma,
 • visa insikt om betydelsen av ledarskap, yrkesetik och gruppdynamik i olika typer av organisationer och hur dessa faktorer påverkar möjligheten för organisationer att framgångsrikt driva och utveckla sin verksamhet,
 • visa medvetenhet om hur personliga värderingar och ställningstaganden påverkar teknikens förverkligande och dess effekter med hänsyn till etiska, sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Frågor?

Programansvarig:

Martin Svensson

martin.svensson@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt