Civilingenjör i industriell ekonomi

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Kombinationen av kunskaper i ekonomi, god insikt i teknikens möjligheter och begränsningar samt samarbetsförmåga skapar många möjligheter efter denna civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi. Efter examen kan du till exempel arbeta som affärsutvecklare, analytiker, projektledare eller konsult och i ledande positioner inom produkt- och tjänsteutveckling.

Behovet av ingenjörer som med utgångspunkt i kunskaper om moderna teknologier och tekniska lösningar kan utveckla affärsverksamhet, identifiera nya marknader och dessutom utveckla produkt- och tjänsteportföljer är stort, både i Sverige och utomlands.

Under utbildningen tränar du dig på att lösa tekniska utmaningar och samtidigt analysera och identifiera teknologins möjligheter och konsekvenser för samhället. Redan under det första året ingår ett skarpt projektarbete tillsammans med näringslivet. En bit in i utbildningen väljer du en av inriktningarna maskinteknik och hållbar produktinnovation eller industriell mjukvaruutveckling.

Du kommer att bli förberedd för arbete i internationella miljöer och vi uppmuntrar våra studenter att studera en termin utomlands vid något av de många partner universitet som BTH har studentutbytesavtal med.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi.

Programinnehåll

Programmet innebär fem års heltidsstudier, det vill säga 300 högskolepoäng. Teknik och fysik utgör 76 poäng, och matematik 53 poäng. Under första årets projektarbete tittar vi på inriktningsspecifika utmaningar utifrån ett ekonomiskt perspektiv med fokus på aspekter som strategi och konkurrensvillkor, innovation och affärsutveckling.

Visa mer...

Du kommer att utveckla din förmåga att arbeta i team i olika miljöer liksom att bedriva självständigt arbete. De första två åren studerar du grundläggande kurser i matematik, fysik, teknik, samhälle och kommunikation samt ekonomi och management. Därefter väljer du teknisk inriktning. Under år tre, fyra och fem erbjuds flera valbara kurser inom området industriell ekonomi och respektive vald inriktning.

Det finns två tekniska inriktningar: maskinteknik och hållbar produktinnovation samt industriell mjukvaruutveckling. Båda inriktningarna innehåller en fortsättning av grundläggande matematik och fysik samt en kombination av teknik och ekonomi, där ekonomidelen är gemensam för inriktningarna. Ekonomidelen fokuserar på strategi och konkurrensvillkor, affärsutveckling och innovation.

Inom inriktningen maskinteknik och hållbar produktinnovation, breddas kunskaperna i de maskintekniska ämnena samtidigt som kunskaperna inom innovationsmetodik, produktutveckling och värdeinnovation fördjupas för att förbereda för en yrkesroll som civilingenjör i produkt- och tjänsteutvecklande företag. Du kommer att arbeta med projekt i nära och direkt samverkan med företag för att skapa en koppling mellan teori och praktik samt att ge dig en förståelse för din framtida yrkesroll som civilingenjör i industriell ekonomi med maskintekniska kunskaper.

Inom inriktningen Industriell mjukvaruutveckling breddas kunskaperna inom områdena programvarusystem och datavetenskap. Kunskaper inom systemutveckling och projektledning fördjupas. Det förekommer teori och praktik inom programmering, systemutveckling och projektmetodik, såväl som management för utveckling av mjukvaruintensiva produkter och system. Kunskaper inom systemutveckling och projektledning fördjupas på såväl ett teoretiskt som praktiskt plan i nära samverkan med industrin. Kurserna förbereder dig för en framtida yrkesroll som civilingenjör med djupa kunskaper inom industriell ekonomi kombinerat med god förståelse och kunskap om mjukvaruutveckling och projektledning.

Under år fyra och fem erbjuds 15 hp som valbara inom området industriell ekonomi och 15 hp inom respektive vald teknikinriktning. Under år tre inom inriktningen Maskinteknik och hållbar produktinnovation erbjuds även 6 hp som valbara inom inriktningen.

Du kommer att genomföra projekt i nära och direkt samverkan med företag. Detta för att skapa en koppling mellan teori och praktik, samt att ge en förståelse för hur den framtida yrkesrollen för en industriell ekonom med maskintekniska kunskaper ser ut. Du förbereds på det viset för en yrkesroll där djupa kunskaper inom industriell ekonomi kombineras med god förståelse och kunskap inom programvaruutveckling. Förutom mer generella ekonomikurser kommer studenten att möta ett brett utbud av kurser som i både teori och praktik anknyter till BTH:s fokus på innovation och entreprenörskap. Vi strävar kontinuerligt mot att utveckla samarbetet med näringslivet så studenterna under sin utbildning skall få kontinuerlig kontakt med olika företag.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

IEACI
Informationssida för studenter på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 35 till 2024 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi
Motsvarande benämning på engelska är: Degree of Master of Science in Engineering: Industrial Management and Engineering

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa fördjupad kunskap inom matematik och naturvetenskapliga ämnen,
 • visa god förståelse för matematikens och naturvetenskapens relevans och betydelse för det ingenjörsmässiga arbetssättet och ingenjörens förmåga att förstå, beskriva och hantera relevanta samhälleliga och affärsmässiga utmaningar,
 • visa fördjupad kunskap inom valt teknikområde, Maskinteknik och hållbar produktinnovation eller Industriell mjukvaruutveckling samt kunskap om vedertagna principer och vetenskapliga modeller och metoder för att hantera relevanta problemställningar,
 • visa fördjupad kunskap inom industriell ekonomi och vetenskapligt grundade metoder för att analysera alternativa tekniska lösningars möjligheter och begränsningar liksom de affärsmässiga förutsättningar som råder i olika, givna sammanhang.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att kombinera och tillämpa förvärvade kunskaper inom matematik och naturvetenskapliga ämnen för att, utifrån ett systemperspektiv, förstå, kritiskt granska och redogöra för samhälleliga och miljömässiga effekter av olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att kombinera och tillämpa förvärvade kunskaper inom matematik, fysik och programmering för att beskriva, analysera och lösa olika typer av relevanta samhälleliga och affärsmässiga problemställningar,
 • visa förmåga att kombinera och tillämpa förvärvade kunskaper inom tillämpad matematik och industriell ekonomi för att analysera och bedöma affärsmässiga förutsättningar för produkter och tjänster i nationella och internationella sammanhang inom valt teknikområde,
 • visa förmåga att utifrån givna problemställningar inom valt teknikområde reflektera över alternativa angreppssätt och redogöra för val av metod och tillvägagångssätt,
 • visa förmåga att aktivt delta i och bidra i innovationsprocesser samt förmåga att delta i och bidra till forsknings- och utvecklingsprojekt inom valt teknikområde,
 • visa förmåga till systematisk omvärldsbevakning genom att självständigt inhämta och kritiskt granska fakta för att följa teknikutvecklingen och dess konsekvenser samt att redogöra för sina reflektioner såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att anta ett vetenskapligt förhållningssätt för att beakta samhälleliga, ekonomiska samt etiska perspektiv med hänsyn till de målkonflikter som kan förekomma,
 • visa insikt om betydelsen av ledarskap, yrkesetik och gruppdynamik i olika typer av organisationer och hur dessa faktorer påverkar möjligheten för organisationer att framgångsrikt driva och utveckla sin verksamhet,
 • visa medvetenhet om hur personliga värderingar och ställningstaganden påverkar teknikens förverkligande och dess effekter med hänsyn till etiska, sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Martin Svensson

Studievägledning