Civilingenjör i industriell ekonomi

Anmälan öppnar 2020-03-15

Driv affärsutveckling och lös utmaningar genom insikt i tekniska möjligheter. 300 poäng industriell ekonomi på BTH flyttar hela världen inom räckhåll.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi.

På BTH

Analys, möjligheter och utmaningar

Under utbildningen lär du dig lösa tekniska utmaningar. Samtidigt analyserar och identifierar du teknologins möjligheter och konsekvenser för samhället.

Du utvecklar din förmåga att arbeta i team och i olika miljöer, men bedriver också mycket självständigt arbete.

Specialisera dig – maskinteknik eller mjukvara

En bit in i utbildningen väljer du en av inriktningarna maskinteknik och hållbar produktinnovation eller industriell mjukvaruutveckling. Där tittar vi på specifika utmaningar inom de olika riktningarna, och utgår från ett ekonomiskt perspektiv med fokus på strategi, konkurrensvillkor, innovation och affärsutveckling.

Nära näringslivet – och resten av världen

Många av våra studenter studerar en termin utomlands vid något av de många partneruniversitet som BTH har studentutbytesavtal med, och de flesta anser efter utbildningen det som något som gett deras utbildning en extra dimension. Samverkan med näringsliv och studenter som befinner sig utomlands gör dig väl förberedd för arbete i internationella miljöer.

Efter BTH

En stark efterfrågan

Det finns ett stort behov av ingenjörer som med kunskaper om modern teknologi och tekniskt utvecklar affärsverksamheter, identifierar nya marknader och utvecklar produkter och tjänster, både i Sverige och utomlands.

Ta fram nya produkter och tjänster i en mängd branscher

Eftersom teknisk utveckling i princip finns överallt väntar jobben hos företag och organisationer inom både produkt- och tjänsteutveckling och i en mängd olika branscher.
Efter examen är många yrkesroller och karriärmöjligheter aktuella, du kan till exempel arbeta som affärsutvecklare, analytiker, projektledare eller konsult och i ledande positioner inom produkt- och tjänsteutveckling.

Studera utomlands

Som student på BTH har du bra möjligheter att förlägga en del av dina studier utomlands. De flesta som tar chansen upplever att det var en av de mest givande perioderna under studietiden – en chans att lära känna nya kulturer, få nya perspektiv och skaffa erfarenheter både inför karriären och livet i sin helhet. Vi berättar mer om möjligheterna när du börjar här hos oss, men hör gärna av dig om du har frågor.

Programinnehåll

Utbildningen innebär fem års heltidsstudier, det vill säga 300 högskolepoäng.

De första två åren studerar du grundläggande kurser i matematik, fysik, teknik, samhälle och kommunikation samt ekonomi och management. Därefter väljer du teknisk inriktning.

Visa mer...

Det finns två tekniska inriktningar: maskinteknik och hållbar produktinnovation, och industriell mjukvaruutveckling. Båda inriktningarna innehåller en fortsättning av grundläggande matematik och fysik samt en kombination av teknik och ekonomi, där ekonomidelen är gemensam för inriktningarna. Ekonomidelen fokuserar på strategi och konkurrensvillkor, affärsutveckling och innovation.

Inom inriktningen maskinteknik och hållbar produktinnovation fördjupas dina kunskaper i de maskintekniska ämnena.

För att skapa en komplett förståelse för det praktiska arbetet med produkt- och tjänsteutveckling fördjupar du dina kunskaper inom innovationsmetodik, produktutveckling och värdeinnovation. Du arbetar med projekt i nära samverkan med företag för att skapa en koppling mellan teori och praktik, och för att du ska förstå dina möjligheter som civilingenjör i industriell ekonomi med maskintekniska kunskaper.

Inom inriktningen Industriell mjukvaruutveckling fördjupas dina kunskaper inom områdena programvarusystem och datavetenskap.

Du fördjupar dig i systemutveckling och projektledning och läser teori och praktik inom programmering, systemutveckling och projektmetodik. Du studerar även management för utveckling av mjukvaruintensiva produkter och system. I nära samverkan med industrin utvecklas dina kunskaper inom systemutveckling och projektledning både teoretiskt och praktiskt. Kurserna förbereder dig för en framtida yrkesroll som civilingenjör med djupa kunskaper inom industriell ekonomi kombinerat med god förståelse och kunskap om mjukvaruutveckling och projektledning.

Under år fyra och fem väljer du själv kurser på 15 hp inom det gemensamma området industriell ekonomi, och dessutom 15 hp inom den teknikinriktning du väljer.

Under år tre kan du också välja 6 hp inom inriktningen maskinteknik och hållbar produktinnovation.

Du genomför projekt i nära och direkt samverkan med företag för att skapa en koppling mellan teori och praktik, och för att ge en förståelse för hur den framtida yrkesrollen för en industriell ekonom med maskintekniska kunskaper ser ut. På så sätt förbereds du för en yrkesroll där djupa kunskaper inom industriell ekonomi kombineras med god förståelse och kunskap inom programvaruutveckling. Förutom mer generella ekonomikurser möter du ett brett utbud av kurser som i både teori och praktik anknyter till BTH:s starka fokus på innovation och entreprenörskap. Vi utvecklar hela tiden samarbetet med näringslivet så att du under din utbildning får kontinuerlig kontakt med olika företag.

Utvärderingar och programråd utvecklar utbildningen

Vi utvecklar hela tiden våra utbildningar och programmet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Programfördelning

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Studietakt

Programstart

Visa endast

Högskolepoäng

0 HP 300 HP

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87008
 • Period: 2020 vecka 35 till 2025 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi
Motsvarande benämning på engelska är: Degree of Master of Science in Engineering: Industrial Management and Engineering

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa fördjupad kunskap inom matematik och naturvetenskapliga ämnen,
 • visa god förståelse för matematikens och naturvetenskapens relevans och betydelse för det ingenjörsmässiga arbetssättet och ingenjörens förmåga att förstå, beskriva och hantera relevanta samhälleliga och affärsmässiga utmaningar,
 • visa fördjupad kunskap inom valt teknikområde, Maskinteknik och hållbar produktinnovation eller Industriell mjukvaruutveckling samt kunskap om vedertagna principer och vetenskapliga modeller och metoder för att hantera relevanta problemställningar,
 • visa fördjupad kunskap inom industriell ekonomi och vetenskapligt grundade metoder för att analysera alternativa tekniska lösningars möjligheter och begränsningar liksom de affärsmässiga förutsättningar som råder i olika, givna sammanhang.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att kombinera och tillämpa förvärvade kunskaper inom matematik och naturvetenskapliga ämnen för att, utifrån ett systemperspektiv, förstå, kritiskt granska och redogöra för samhälleliga och miljömässiga effekter av olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att kombinera och tillämpa förvärvade kunskaper inom matematik, fysik och programmering för att beskriva, analysera och lösa olika typer av relevanta samhälleliga och affärsmässiga problemställningar,
 • visa förmåga att kombinera och tillämpa förvärvade kunskaper inom tillämpad matematik och industriell ekonomi för att analysera och bedöma affärsmässiga förutsättningar för produkter och tjänster i nationella och internationella sammanhang inom valt teknikområde,
 • visa förmåga att utifrån givna problemställningar inom valt teknikområde reflektera över alternativa angreppssätt och redogöra för val av metod och tillvägagångssätt,
 • visa förmåga att aktivt delta i och bidra i innovationsprocesser samt förmåga att delta i och bidra till forsknings- och utvecklingsprojekt inom valt teknikområde,
 • visa förmåga till systematisk omvärldsbevakning genom att självständigt inhämta och kritiskt granska fakta för att följa teknikutvecklingen och dess konsekvenser samt att redogöra för sina reflektioner såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att anta ett vetenskapligt förhållningssätt för att beakta samhälleliga, ekonomiska samt etiska perspektiv med hänsyn till de målkonflikter som kan förekomma,
 • visa insikt om betydelsen av ledarskap, yrkesetik och gruppdynamik i olika typer av organisationer och hur dessa faktorer påverkar möjligheten för organisationer att framgångsrikt driva och utveckla sin verksamhet,
 • visa medvetenhet om hur personliga värderingar och ställningstaganden påverkar teknikens förverkligande och dess effekter med hänsyn till etiska, sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Martin Svensson

Studievägledning