MBA-programmet deltid 50% distans

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

MBA-programmet är riktat till yrkesaktiva ingenjörer som vill utveckla sina kunskaper inom managementområdet för att kunna gå vidare mot nya professionella utmaningar, särskilt när det gäller ledande uppgifter i projekt eller linjeorganisation.

Utbildningens sex kurser samt examensarbete syftar till att utveckla din förmåga att integrera teknik med ekonomi i en teknisk/ingenjörsmässig kontext. Utbildningen innehåller kurser inom managementområdet såsom strategi, finansiering, organisation och ledarskap. Vi har studenter från olika delar av världen på utbildningen. Genom att arbeta tillsammans med uppgifter och i projekt får du inte bara en ökad förståelse för interkulturella aspekter, utan utvecklar också ett internationellt nätverk som du har glädje av långt efter det att studierna är avslutade. Utbildningen ges på halvfart.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och leder fram till en teknologie magisterexamen.

Programinnehåll

Utbildningen ges på distans och på halvfart vilket innebär studier under en period av två år. Distansstudier kan beskrivas som frihet under ansvar – du bestämmer själv hur, när och var du pluggar, men du får själv ta ett stort ansvar för dina studier. Du kan kombinera dina studier med ditt nuvarande yrkesliv. Ditt klassrum finns på webben och undervisningen bedrivs via skolans lärplattform. Där kan du till exempel ta del av information och lyssna på inspelade föreläsningar, göra egna inlägg samt läsa och kommentera dina kurskamraters inlägg, delta i diskussioner eller ställa frågor till läraren.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 36 till 2021 vecka 22
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller Högskoleingenjörsexamen, 180 högskolepoäng, inom ett tekniskt område, inklusive ett självständigt arbete om minst 7,5 högskolepoäng. 15 högskolepoäng matematik/tillämpad matematik samt 5 högskolepoäng industriell ekonomi, företagsekonomi eller motsvarande. Två års arbetslivserfarenhet efter examen. Engelska 6.
Urval
Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

METOD 2 MBA-Programmet

Allmänt
Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet för att bedriva studier på MBA-programmet.

Urvalsgrund
Tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet.

Precisering av urvalsgrund
Det första steget består av en bedömning av den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet. Om den sökande har en svensk kandidatexamen eller jämförbar examen från utländskt universitet görs en bedömning av utbildningens ämnesmässiga relevans i tre kategorier; ingen relevans = meritvärde 0, liten relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.
I nästa steg bedöms den sökandes arbetslivserfarenhet enligt samma skala som ovan. Slutligen adderas de bägge meritvärdena till ett samlat meritvärde som kan vara mellan 0 och 2.
Meritvärden sätts enligt följande. Utbildning: Civilingenjörsexamen = 1 poäng. Magisterexamen = 0,5 poäng. Kandidatexamen = 0 poäng.
Arbetslivserfarenhet: Erfarenhet av projektledning, verksamhetsledning, budgetansvar, personalansvar = 1 poäng. Erfarenhet av att delta i projekt, utvecklingsarbete = 0,5 poäng. Inget av ovanstående = 0 poäng.

Högsta meritvärde
Meritvärdet baseras på en bedömning av den sökandes tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet, i syfte att bedöma den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningarna för de två urvalsgrunderna adderas till ett samlat meritvärde mellan 0 och 2.

Arbetsmetod

Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Läs mer om antagning här


Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie magisterexamen.
Huvudområde: Industriell ekonomi och management.
Den engelska benämningen för både Filosofie och Teknologie magisterexamen med huvudområdet industriell ekonomi och management är
Degree of Master of Science (60 credits).
Main field of study: Industrial economics and management.


Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa kunskap om de olika huvudsakliga delområdena inom industriell ekonomi såsom ledarskap, management och strategi i en teknisk/ingenjörsmässig kontext,
 • visa kunskap vad gäller vetenskapliga metoder för bl.a. insamling och analys av data i relation till en vetenskapligt relevant frågeställning.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna göra analyser, baserade på vetenskapliga metoder, av komplexa managementfrågor,
 • självständigt kunna formulera problem och möjliga lösningar inom det industriella området,
 • ha utvecklat sin förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa förmåga att arbeta tillsammans med andra i grupp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa insikt om relationen mellan reella problem företag möter och modellbaserade problem samt möjligheter och begränsningar i möjligheten att modellera verkliga ekonomiska problem,
 • visa förståelse för vilken roll, vilket ansvar och vilka begränsningar management har i utvecklingen av industriella organisationer,
 • visa förståelse för sin egen roll i managementprocesser och kunna identifiera egna behov av kompetensutveckling inom området.


Jobbprofiler
Programmet riktar sig mot ingenjörer som vill utvecklas vidare för att arbeta inom management/verksamhetsledning inom framför allt teknisk industri. Efter utbildningen kan du arbeta exempelvis som projektledare eller linjechef.Programmet har studenter från olika världsdelar och tar även specifikt upp interkulturella aspekter av t ex samarbete, vilket gör att studenterna förbereds för att arbeta internationellt.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Henrik Sällberg

Studievägledning