stadsplanering

Magisterprogram i fysisk planering 60 hp

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Är du intresserad av samhällsfrågor och byggd miljö, och vill fördjupa din grundutbildning med planering, då är den här utbildningen för dig.

Du kommer introduceras till den fysiska planeringens övergripande sammanhang, dess kulturella arv och samhällets olika styrformer. Du kommer att träna på i att arbeta i ett multidisciplinärt planeringsprojekt samt tematiskt fördjupa dig kring planeringens olika utmaningar, såsom hållbarhet, jämlikhet, rättvisa och miljö. Vidare kommer du tillämpa nyvunna kunskaper genom att undersöka planeringens utfall i olika geografiska sammanhang för att utveckla fördjupad förståelse för sociala, rumsliga och miljömässiga konsekvenser av policyer och planer. Programmet avslutas med ett självständigt arbete. Efter examen ser arbetsmarknaden mycket god ut.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och leder fram till en teknologie magisterexamen.

Programinnehåll

Utbildningen är till för dig som på en avancerad nivå vill fördjupa dig i ämnet fysisk planering, och som vill förbereda dig för en kvalificerad yrkesverksamhet i ett planeringssammanhang, kanske har du en bakgrund som miljövetare eller byggingenjör. Utbildningen introducerar dig till den multidisciplinära kontext som den fysiska planeringen utgör en del av, och du fördjupar dig i samhälleliga frågor som är angelägna för den fysiska planeringen. Du förbereder dig för att arbeta med olika planeringsfrågor men också att kunna kritiskt granska konsekvenser av densamma.

Programmet består av fyra kurser som i sin tur bygger på varandra. Du kommer först introduceras till det svenska planeringssammanhanget, dess kulturella arv samt samhällets olika organisations- och styrformer. Du kommer också fördjupa din kunskap om den svenska planeringen genom att betrakta den utifrån olika internationella sammanhang, idéer och ideal. I kursen därefter kommer du tematiskt fördjupa dig kring olika samhälleliga utmaningar som planeringen står inför, samt träna dig i att självständigt undersöka planeringens utfall i olika geografiska sammanhang. Du kommer sedan tillämpa dessa kunskaper i ett multidisciplinärt planeringsprojekt, där du också förvärvar kunskaper om projekt som arbetsform och utveckla färdigheter i att arbeta i projekt. Du förväntas också använda dig av ditt respektive kompetensområde i arbetet och sätta det i relation till både planering och andra kunskapsteoretiska utgångspunkter och professionsperspektiv. Programmet avslutas med ett självständigt magisterarbete, där du förväntas tillämpa och sätta samman de kunskapsteoretiska och professionsperspektiv som du antog i din grundutbildning med nyvunna kunskaper i planering, samt utifrån detta, självständigt identifiera relevanta planeringsproblem, metoder, teorier och kunskapsluckor.

Undervisningen är till stora delar problembaserad där projektarbeten utgör undersökande arbeten utifrån övergripande frågor med bas i litteraturstudier. Under utbildningen tränar du din förmåga till kritisk granskning och övar upp färdigheter för att arbeta i en planeringsverksamhet.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2018 vecka 36 till 2019 vecka 23
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet (har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng) inom miljövetenskap/ekologi, lantmäteri, väg och vattenbyggnad, trafikteknik, samhällsplanering/samhällsbyggnad, landskapsingenjör, bebyggelsevård, arkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planering eller närliggande utbildningar. Engelska B/Engelska 6.

Utbildningen är till för dig som på en avancerad nivå vill fördjupa dig i ämnet fysisk planering, och som vill förbereda dig för en kvalificerad yrkesverksamhet i ett planeringssammanhang, kanske har du en bakgrund som miljövetare eller byggingenjör. Utbildningen introducerar dig till den multidisciplinära kontext som den fysiska planeringen utgör en del av, och du fördjupar dig i samhälleliga frågor som är angelägna för den fysiska planeringen. Du förbereder dig för att arbeta med olika planeringsfrågor men också att kunna kritiskt granska konsekvenser av densamma.

Programmet består av fyra kurser som i sin tur bygger på varandra. Du kommer först introduceras till det svenska planeringssammahanget, dess kulturella arv samt samhällets olika organisations- och styrformer. Du kommer också fördjupa din kunskap om den svenska planeringen genom att betrakta den utifrån olika internationella sammanhang, idéer och ideal. I kursen därefter kommer du tematiskt fördjupa dig kring olika samhälleliga utmaningar som planeringen står inför, samt träna dig i att självständigt undersöka planeringens utfall i olika geografiska sammanhang. Du kommer sedan tillämpa dessa kunskaper i ett multidisciplinärt planeringsprojekt, där du också förvärvar kunskaper om projekt som arbetsform och utveckla färdigheter i att arbeta i projekt. Du förväntas också använda dig av ditt respektive kompetensområde i arbetet och sätta det i relation till både planering och andra kunskapsteoretiska utgångspunkter och professionsperspektiv. Programmet avslutas med ett självständigt magisterarbete, där du förväntas tillämpa och sätta samman de kunskapsteoretiska och professionsperspektiv som du antog i din grundutbildning med nyvunna kunskaper i planering, samt utifrån detta, självständigt identifiera relevanta planeringsproblem, metoder, teorier och kunskapsluckor.

Undervisningen är till stora delar problembaserad där projektarbeten utgör undersökande arbeten utifrån övergripande frågor med bas i litteraturstudier. Under utbildningen tränar du din förmåga till kritisk granskning och övar upp färdigheter för att arbeta i en planeringsverksamhet.

Urval


Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

METOD 4 Relevant examen och engelska

ALLMÄNT

Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till studier på program på avancerad nivå med avseende på den sökandes inriktning i sin kandidatexamen samt engelskakunskaper.

URVALSGRUND

Tidigare högskoleutbildning och engelska.

PRECISERING AV URVALSGRUND

Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta programmets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.
Slutligen normeras den sökandes TOEFL – respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.
Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-2.

HÖGSTA MERITVÄRDE

Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

ARBETSMETOD

Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå teknologie magisterexamen
Huvudområde: fysisk planering
Inriktning: hållbar stadsplanering
Engelsk översättning av examen:
Degree of Master of Science (60 credits)
Main field of study: Spatial Planning
Specialization: Sustainable Urban Planning

Lärandemål

Utöver de nationella målen skall för utbildningen även gälla följande lokala mål.
Studenten ska efter avslutad utbildning:
 • visa brett kunnande och förståelse om det mångvetenskapliga fält inom vilket huvudområdet fysik planering är placerat där samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och tekniska ämnen möts och omsätts till fysisk planering.
 • visa fördjupade kunskaper om de ämnen, discipliner och kunskapsfält som är tillämpliga för att lösa kvalificerade uppgifter och kritiskt granska gestaltande planer och skriftliga dokument.
 • visa fördjupad kunskap om den fysiska planeringens forsknings- och utvecklingsfrågor.
 • visa fördjupad metodkunskap i planering och utformning av den fysiska miljön, och i de uppgifter som är den fysiska planerings arbetsfält.
 • visa förmåga att reflektivt och analytiskt integrera kunskap från beprövad praktik, ämnesområden och forskningsfält som är relevanta för att bearbeta komplexa planeringsproblem. Att arbeta med planering och gestaltning av den fysiska miljön förutsätter förmåga att hantera och värdera situationer och frågeställningar där informationen kan vara begränsad.
 • visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar inom fältet för planering och gestaltning, vilket kan omspänna sociala, ekonomiska, ekologiska, demokratiska såväl som estetiska frågeställningar, samt att med de metoder som är adekvata inom dessa områden planera och genomföra kvalificerade uppgifter på en nivå som bidrar till hållbar utveckling inom professionsområdet för fysisk planering.
 • visa förmåga att kommunicera och argumentera kunskap och slutsatser inom fältet för fysisk planering med de grupper och aktörer som berörs av eller är involverade i den fysiska planeringen.
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom den fysiska planeringens område baserat på beprövad praktik och tillgänglig vetenskaplig kunskap.
 • visa förmåga att beakta etiska aspekter i arbetet med de människor, institutioner, organisationer och föreningar som berörs av forsknings- och utvecklingsarbete inom fysisk planering.
Upplägg
Utbildningen är uppbyggt av fyra kurser som bygger på varandra. Först ges en introduktion av planeringens sammanhang, i följande kurs flyttas fokus till att förstå konsekvenser och utmaningar vad gäller planering av framtida markanvändning och därefter tillämpas inhämtade kunskaper i ett konkret planeringsprojekt. Utbildningens kurser tar utgångspunkt i för kursena relevant forskning och professionskunskap. I varje kurs ska studenten utveckla ett reflektivt och kritiskt angreppssätt på de planeringssituationer som studeras. Lärarlaget som ansvarar för utbildningen utgörs av professorer och lektorer samt gästlärare med spetskompetens inom till exempel miljö, juridik och projektledning. Utbildningen avslutas med ett examensarbete motsvarande 15 hp. I arbetet skall du fördjupa din teoretiska och praktiska kunskap i en eller flera av utbildningens kurser och teman. Du ska i examensarbetet visa på fördjupad kunskap och färdighet inom ett specifikt problemområde som är relaterat till fysik planering.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Lina Berglund-Snodgrass

Studievägledare: Studievägledning