mast

Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem 120 hp

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Välkomstbrev

Vill du lära dig mer om framtida kommunikationssystem så är detta utbildningen för dig. I huvudsak är utbildningen inriktad på framtida kommunikationsnätverk samt de problem och utmaningar som dessa kommer föra med sig.

Utbildningen tar upp frågor som rör datornätverk, internet, mobila system, moln (cloud), mjukvarubaserade nätverk (software defined networks, SDN), användarupplevd tjänstekvalitet (QoE), nätverksbaserade tjänster samt forskningsmetodik. Du får den kunskap som behövs för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin och en grund för forskarstudier genom tekniska kunskaper och analytiska färdigheter. Du träffar och samarbetar nära forskarna inom området.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och laborationer. Beroende på laborationsuppgifternas karaktär utförs dessa antingen självständigt eller i grupp. Du gör även ett masterarbete, vilket ska vara baserat på aktuell, relevant forskning och vetenskapliga artiklar och/eller egenutformade studier. Efter examen är du väl förberedd för arbete antingen i näringslivet eller för forskarstudier.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

Programinnehåll

Målet med utbildningen är att förbereda dig för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin samt skapa en grund för forskarstudier. I huvudsak är utbildningen inriktad på framtida kommunikationsnätverk samt de problem och utmaningar som dessa kommer föra med sig.

Studierna sker nära forskare inom telekommunikationssystem vilket gör att du får en fördjupad förståelse.

Efter avslutade studier ska du kunna tillämpa kunskaperna i olika situationer för att analysera problem och skapa lösningar. Du kommer att kunna välja, anpassa olika system och verktyg inom området, samt om det behövs, skapa nya verktyg för att lösa problemet.

Under utbildningens gång får du en förståelse för grundläggande definitioner och begrepp, konstruktionsprinciper och metoder samt den praktiska tillämpningen av dessa inom området telekommunikationssystem och datornätverk. Du får också kunskap om viktiga protokoll, metoder för systemutvärdering, aktuella trender och problem relaterade till kommunikationssystem inklusive prestanda och säkerhetsfrågor.

Studierna kommer i huvudsak att genomföras på campus för att göra det möjligt för dig att arbeta nära våra forskare. Utbildningen omfattar både teori och praktiska tillämpningar och du arbetar både självständigt och i team. Utbildningen avslutas med ett examensarbete (30 högskolepoäng) som vanligtvis sker i nära samarbete med industrin och/eller forskningsprojekt.

För att få en magisterexamen måste du ha 90 högskolepoäng (1,5 år) i kurser samt 30 högskolepoäng (0,5 år) i examensarbete, totalt 2 år. En högskolepoäng i det svenska systemet motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). För att vara behörig till utbildningen krävs en kandidatexamen antingen inom området elektroteknik eller datateknik. För ytterligare information, se utbildningens utbildningsplan.

En student berättar

Intervju med Krishna Varaynya Chivukula (1 min)

Hör Krishna berätta om utbildningen Masterprogrammet i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-90531
 • Period: 2018 vecka 36 till 2020 vecka 23
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Förkunskapskrav: Kandidatexamen (180 högskolepoäng) med något av huvudområdena elektroteknik, datavetenskap, programvaruteknik, informationssystem eller datorteknik. Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng i matematik, minst 7,5 hp datorkommunikation/telekommunikation, där grundläggande lager 2 och 3 kommunikation (TCP/IP) ska ingå, Objektorienterad programmering, och Engelska B/Engelska 6.

  Dispens kommer att ges för förkunskapskravet: grundläggande lager 2 och 3 kommunikation (TCP/IP).

Målet med utbildningen är att förbereda dig för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin samt skapa en grund för forskarstudier. I huvudsak är utbildningen inriktad på framtida kommunikationsnätverk samt de problem och utmaningar som dessa kommer föra med sig.

Studierna sker nära forskare inom telekommunikationssystem vilket gör att du får en fördjupad förståelse.

Efter avslutade studier ska du kunna tillämpa kunskaperna i olika situationer för att analysera problem och skapa lösningar. Du kommer att kunna välja, anpassa olika system och verktyg inom området, samt om det behövs, skapa nya verktyg för att lösa problemet.

Under utbildningens gång får du en förståelse för grundläggande definitioner och begrepp, konstruktionsprinciper och metoder samt den praktiska tillämpningen av dessa inom området telekommunikationssystem och datornätverk. Du får också kunskap om viktiga protokoll, metoder för systemutvärdering, aktuella trender och problem relaterade till kommunikationssystem inklusive prestanda och säkerhetsfrågor.

Studierna kommer i huvudsak att utföras på campus för att göra det möjligt för dig att arbeta nära våra forskare. Utbildningen omfattar både teori och praktiska tillämpningar och du arbetar både självständigt och i team. Utbildningen avslutas med ett examensarbete (30 högskolepoäng) som vanligtvis sker i nära samarbete med industrin och/eller forskningsprojekt.

För att få en magisterexamen måste du ha 90 högskolepoäng (1,5 år) i kurser samt 30 högskolepoäng (0,5 år) i examensarbete, totalt 2 år. En högskolepoäng i det svenska systemet motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). För att vara behörig till utbildningen krävs en kandidatexamen antingen inom området elektroteknik eller datateknik. För ytterligare information, se utbildningens utbildningsplan.

Urval


Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

METOD 4 Relevant examen och engelska

ALLMÄNT

Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till studier på program på avancerad nivå med avseende på den sökandes inriktning i sin kandidatexamen samt engelskakunskaper.

URVALSGRUND

Tidigare högskoleutbildning och engelska.

PRECISERING AV URVALSGRUND

Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta pro-grammets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskra-ven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.
Slutligen normeras den sökandes TOEFL – respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.
Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-2.

HÖGSTA MERITVÄRDE

Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

ARBETSMETOD

Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.
Inga förberedande studier innan programstart erbjuds då grundkravet ändå är en kandidatexamen.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie masterexamen
Huvudområde: Elektroteknik
Inriktning: Telekommunikationssystem
Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (120 credits)
Main field of study: Electrical Engineering
Specialization: Telecommunication Systems

Lärandemål

Efter avslutad utbildning skall studenten:
 • visa kunskap och förståelse inom området elektroteknik
 • visa fördjupad kunskap och förståelse inom området telekommunikationssystem
 • visa kunskap och förståelse för aktuella trender och problem inom telekommunikationssystem
 • visa förmåga att söka, värdera och använda information på ett oberoende sätt för att kunna lära sig under både framtida studier och i yrkeslivet
 • visa förmåga att på ett oberoende sätt, bredda sina kunskaper till nya områden inom området telekommunikation samt även ha förmåga att analysera problem och utveckla nya metoder och tekniker.

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta med följande typer av arbetsuppgifter: Kvalificerat utvecklingsarbete och/eller forskningsstudier.Utbildningen är särskilt intressant för studenter som vill arbeta i utlandet.
Upplägg

Programmet omfattar 90 högskolepoäng i kurser och 30 högskolepoäng examensarbete. Total tid för programmet är 2 år. Målen för programmet uppnås med hjälp av de kurser som ingår i programmet. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer om examination och betygssättning finns i motsvarande kursplan. Under programmet utvärderas varje kurs och kursvärderingarna ligger till grund för ytterligare utveckling och förbättring.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.


Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Patrik Arlos

Studievägledare: Studievägledning