MSLS

Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 hp

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet är en ettårig utbildning som syftar till att utbilda chefer och förändringsledare som är kapabla att stödja hållbar utveckling av samhället på ett sätt som stärker deras egen organisation.

Denna utbildning kretsar kring två integrerade teman. Det första består av vetenskapligt och praktiskt validerad metodik för strategisk hållbar utveckling som stödjer ett systematiskt arbete för ett hållbart samhälle. Metodiken används av företag, kommuner och andra organisationer som vill bidra till global hållbarhet på ett sätt som också stärker den egna organisationen. Det andra temat består av vetenskapligt och praktiskt validerad metodik för ledarskap i komplexitet. Den ger stöd för hur medarbetare kan engageras till förändringsarbete och för hur organisationer kan utvecklas till flexibla och adaptiva system som kan agera proaktivt och strategiskt för hållbarhet. Utbildningen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och leder fram till en filosofie magisterexamen.

En film om utbildningen i strategiskt ledarskap mot hållbarhet

Vill du leda arbetet mot ett mer hållbart samhälle? Hör lärare och studenter berätta om utbildningen.

”We are MSLS” – en kort film om studenterna på MSLS

Låt dig inspireras av MSLS-studenterna från världens alla hörn.

Intervju med Lisa Chacon, MSLS-student från USA

Lisa berättar vad utbildningen har betytt för henne och hennes karriär.

Intervju med Giancarlo Pucci, MSLS-student från Costa Rica

Giancarlo berättar vilka värdefulla insikter och användbara verktyg han fick under utbildningen.

Programinnehåll

Magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet är en ettårig utbildning som syftar till att utbilda chefer och förändringsledare som är kapabla att stödja hållbar utveckling av samhället på ett sätt som stärker deras egen organisation.

Centralt i utbildningen är två områden som integreras med varandra till stöd för strategiskt ledarskap för hållbarhet: dels metodik för strukturering och koordinering av kunskap, koncept, metoder och verktyg till stöd för planering och beslutsfattande för strategisk hållbar utveckling, samt dels metodik för ledarskap i komplexitet och speciellt för hur medarbetare kan engageras till förändringsarbete och för hur organisationer kan utvecklas till flexibla och adaptiva system som kan agera proaktivt och strategiskt för hållbar utveckling. Flera kompletterande teorier, koncept, metoder och verktyg liksom annan grundläggande kunskap inom hållbarhetsområdet ingår i utbildningen och struktureras i relation till de centrala områdena.

Magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet (MSLS) har varit värd för fler än 600 studenter från fler än 80 länder, med en stor mångfald även beträffande ålder, kön, personligheter, utbildningsbakgrund och yrkesbakgrund. Denna tätt sammansvetsade gemenskap utgör ett ytterst engagerat, kompetent och ostoppbart globalt ”hållbarhetsvirus”, som ger mig stort hopp om en bättre värld. Jag är mycket stolt över att vara en del i samskapandet av denna ”urkraft” och jag välkomnar dig att ansluta dig till vår globala MSLS-familj.

Göran Broman

Professor Göran Broman, en av grundarna av programmet

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2018 vecka 36 till 2019 vecka 23
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande, Engelska B/Engelska 6, samt minst sex månaders relevant yrkeslivserfarenhet, såsom arbete, praktikarbete, volontärarbete, förtroendeuppdrag, eller motsvarande, på heltid eller deltid, som visar på erfarenhet av hållbarhetsarbete.

Magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet är en ettårig utbildning som syftar till att utbilda chefer och förändringsledare som är kapabla att stödja hållbar utveckling av samhället på ett sätt som stärker deras egen organisation.

Centralt i utbildningen är två områden som integreras med varandra till stöd för strategiskt ledarskap för hållbarhet: dels metodik för strukturering och koordinering av kunskap, koncept, metoder och verktyg till stöd för planering och beslutsfattande för strategisk hållbar utveckling, samt dels metodik för ledarskap i komplexitet och speciellt för hur medarbetare kan engageras till förändringsarbete och för hur organisationer kan utvecklas till flexibla och adaptiva system som kan agera proaktivt och strategiskt för hållbar utveckling. Flera kompletterande teorier, koncept, metoder och verktyg liksom annan grundläggande kunskap inom hållbarhetsområdet ingår i utbildningen och struktureras i relation till de centrala områdena.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

METOD 3 Magisterprogrammet Strategiskt ledarskap för hållbarhet

ALLMÄNT

Denna metod avser att bedöma sökandes motivation och förutsättningar för studier på program-met ”Strategiskt ledarskap för hållbarhet”.

URVALSGRUND

• Högskolebetyg
• Meritförteckning (Curriculum Vitae)
• En uppsats som förklarar den sökandes intresse för programmet och ger information om hans eller hennes relevanta personliga eller yrkesmässiga erfarenheter (maximalt 2 500 ord)
• 2 referensbrev (rekommendationer från två personer som känner till den sökandes förmåga och skicklighet)

PRECISERING AV URVALSGRUND

Rangordning av de sökande kommer att baseras på den relativa kvalificeringsnivån avseende:
• Akademiskt resultat vid tidigare högskolestudier
• Tidigare högskolestudiers relevans för vetenskapligt baserade studier på magister¬nivå i strategisk hållbar utveckling
• Relevant yrkeslivserfarenhet
• Visat intresse för strategiskt ledarskap för hållbarhet (t.ex. genom val av arbete, volon¬tärarbete, andra samhällstjänster eller på annat sätt)

HÖGSTA MERITVÄRDE

Maximalt 8 poäng ges, baserat på följande kriterier:
1. Akademiskt resultat vid tidigare högskolestudier:
• 2 poäng: mycket bra resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg väl över genomsnittet – t.ex. ’first class’ eller ’pass with distinction’)
• 1 poäng: bra resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg över genomsnittet – t.ex. ’second class upper division’ eller ’pass with credit’)
• 0 poäng: svagt eller tillräckligt resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg på genom-snittet eller under – t.ex. ’second class lower division’ eller ’pass’)
2. Tidigare högskolestudiers relevans:
• 2 poäng: tidigare studier innehåller vetenskapliga grunder och forskningsmetodik inom både naturvetenskap/teknik och samhällsvetenskap, tillämpat för studier av hållbarhetsutmaningar och relaterade strategiska möjligheter för företag, kommuner och andra organisationer.
• 1 poäng: tidigare studier innehåller vetenskapliga grunder och forskningsmetodik inom naturve-tenskap/teknik eller samhällsvetenskap, tillämpat för studier av hållbarhetsutmaningar och relate-rade strategiska möjligheter för företag, kommuner och andra organisationer.
• 0 poäng: tidigare studier är svaga med avseende på vetenskapliga grunder och forskningsmeto-dik.
3. Relevant yrkeslivserfarenhet:
• 2 poäng: motsvarande sammanlagt 3 eller fler års arbete eller volontärerfarenhet inom områden som bedöms relevanta för strategiskt ledarskap för hållbarhet av programmets antagningskom-mitté
• 1 poäng: motsvarande sammanlagt 1-3 års arbete eller volontärerfarenhet inom områden som bedöms relevanta för strategiskt ledarskap för hållbarhet av programmets antagningskommitté
• 0 poäng: motsvarande sammanlagt mindre än 1 års arbete eller volontärerfarenhet inom områden som bedöms relevanta för strategiskt ledarskap för hållbarhet av programmets antagningskom-mitté
4. Visat intresse för programmet Strategiskt ledarskap för hållbarhet:
• 2 poäng: uttrycker ett starkt intresse för programmet och dess huvudområde och yrkeslivserfa-renheter och personliga erfarenheter styrker tydligt detta.
• 1 poäng: uttrycker intresse för programmet och dess huvudområde och yrkeslivserfarenheter och personliga erfarenheter styrker detta.
• 0 poäng: uttrycker inget intresse för programmet och dess huvudområde och yrkeslivserfaren-heter och personliga erfarenheter visar inte på något sådant intresse.

ARBETSMETOD

Ansökningar som accepterats för granskning baserat på förkunskapskraven för programmet poängsätts enligt ovan av programmets antagningskommitté, bestående av programansvarig och ytterligare minst två lärare inom programmet. Rangordningen baseras på sammanlagd poäng.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Filosofie magisterexamen.
Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet.
Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (One Year).
Main field of study: Strategic Leadership towards Sustainability.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter fullgjord utbildningskastudenten:
 • visa fördjupad kunskap om samhälletshållbarhetsutmaningar, kunna beskriva och karaktärisera grundläggande orsaker till dessa samt kunna förklara och kritisera responser på dessa utmaningar inom akademi, näringsliv och övriga delar av samhället.
 • visa fördjupad kunskap om metodikför strategiskhållbar utveckling som stödjer strukturerad och koordinerad samverkan mellan olika discipliner, organisatoriska enheter och samhällssektorer, inklusive en principiell definition av ekologisk och social hållbarhet och strategiska riktlinjer för hur en organisation kan bidra till samhällets omställning till hållbarhet på ett för organisationen ekonomiskt fördelaktigt sätt.
 • visa fördjupad kunskap om metodik för ledarskap i komplexitet, inklusive systemtänkande, organisatorisk förändring, organisatoriskt lärande, transformativ förändring, dialogisk organisationsutveckling, organisatorisk dynamik, mentala modeller och facilitering av samverkan mellan olika discipliner, organisatoriska enheter och samhällssektorer.
 • visa fördjupad förståelse för hur utbildningens två centrala områden (strategiskhållbar utveckling och ledarskap i komplexitet)kan integreras med varandra och med kompletterande områden, koncept,metoder och verktyg till stöd för strategiskt ledarskap för hållbarhet.
 • visa fördjupad metodkunskap för forskning för strategiskt ledarskap för hållbarhet, speciellt kvalitativa och designvetenskaplig metoder, samt kunna visa bred insikt om aktuell sådan forskning.

Färdighet och förmåga
Efter fullgjord utbildningskastudenten:
 • visa förmåga att integrera ochtillämpa utbildningens två centrala områden (strategiskhållbar utveckling och ledarskap i komplexitet)för forsknings- och utvecklingsarbete eller annan kvalificerad verksamhet, inbegripet att kunna analyseraoch utveckla lösningar ochstrategiska planer samt välja,kombinera och utvecklakompletterande koncept, metoderochverktyg.
 • visa förmåga att självständigtidentifiera ochformulera frågeställningar av relevansför strategiskt ledarskap för hållbarhet samt att med stöd av utbildningens centrala metodik för strategisk hållbar utveckling och ledarskap i komplexitet planera och med adekvata metoder från kompletterande områden genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar inom akademi, näringsliv och övriga delar av samhället.
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt på ett för olika grupper förståeligtsätt beskrivaoch presentera innebördenav strategiskt ledarskap för hållbarhet, argumentera för slutsatser och engagera andra personer för förändringsarbete och organisatoriskt lärande, facilitera och leda sådant arbete samt reflektera över det personliga ledarskapet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter fullgjord utbildningskastudenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar av olika lösningar och strategiska planer för hur organisationer kan bidra till hållbar utveckling, med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt beakta etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete för hållbarhet och speciellt på designvetenskaplig forskning för strategiskt ledarskap för hållbarhet.
 • visa insikt om teknikens och vetenskapens möjligheter och begränsningar som stöd för samhällets omställning till hållbarhet och hur olika intressenter använder vetenskap för sina syften, i exempelvis diskursen om klimatförändringar.
 • visa förmåga att värdera ochförhålla sigkritiskt tillolika teorier,koncept,metoder ochverktyg inom hållbarhetsområdet, inklusive utbildningens centrala metodik för strategisk hållbar utveckling och ledarskap i komplexitet.
 • visa förmåga att med stöd av utbildningens centrala metodik för strategisk hållbar utveckling och ledarskap i komplexitet identifiera behov av ytterligare kunska

Jobbprofiler

Se programmets hemsida www.bth.se/msls för mer information.
Upplägg

Utbildningsprogrammet kombinerar olika metoder och angreppssätt för undervisning och inlärning. I början av programmet ligger tyngdpunkten på föreläsningsbaserad undervisning, som senare successivt övergår i mer av självständigt arbete för studenterna med handledning och coachning från lärare. Alla kurser inkluderar i olika grad föreläsningar, möjligheter till diskussion, dialog och reflektion, handledning och coaching samt inlämningsuppgifter och/eller projekt individuellt och/eller i grupp för att tillämpa de förvärvade kunskaperna. Detta upplägg möjliggör en kontinuerlig och nära dialog med studenterna och integration av deras intressen och expertis. Lärarna i programmet representerar många olika vetenskapliga bakgrunder, yrkeserfarenheter och perspektiv och är genom egen forskning, utveckling och konkret hållbarhetsarbete väl uppdaterade med avseende på den intensiva kunskapsutvecklingen inom huvudområdet. Det gäller både BTH-personal och gästlärare, som i många fall är de internationellt främsta experterna inom sina områden. Studenterna i programmet representerar också en mångfald av utbildningsbakgrunder, yrkeserfarenheter och kulturella bakgrunder och har hög kompetens inom olika delar av hållbarhetsområdet. De ges många tillfällen att utbyta kunskap och erfarenheter sinsemellan och med lärare, t.ex. i större eller mindre gruppdialoger. Detta är en avsiktlig del av programmets design och pedagogik, som skapar en unik lärandemiljö. Studenterna ges en överblick över huvudområdet och fördjupade kunskaper inom vissa delar samt även insikt om aktuell forskning och utveckling. Flera av BTH:s hållbarhetsforskare medverkar i undervisningen och de externa experterna bidrar utifrån sina perspektiv och bibringar även en rik uppsättning fallstudier från företag, kommuner och andra organisationer. De många projektuppgifterna ger studenterna möjlighet att integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Under hela utbildningen ges tid och stöd för reflektion över det egna lärandet.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Elaine Daly

Studievägledare: Studievägledning