sjukskoterska

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska 75 hp

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Vill du arbeta hälsofrämjande och med omvårdnad inom barnhälsovård, skolhälsovård, hemsjukvård eller mottagningsverksamhet är det här rätt utbildning för dig.

Du får de kunskaper i omvårdnad och medicin som behövs för att kunna arbeta som distriktssköterska med ansvar för omvårdnad, sjukvårdande insatser, behörighet att förskriva förbrukningsartiklar och vissa läkemedel samt för hälsofrämjande och förebyggande arbete inom primär hälso- och sjukvård.

Allt fler livsstilssjukdomar och en åldrande befolkning ger ett växande behov av distriktssjuksköterskor i den primära hälso- och sjukvården. Utbildningen ger en fördjupning inom omvårdnad och medicin för att kunna svara upp mot distriktssjuksköterskans ansvar för omvårdnad, sjukvårdande insatser, behörighet att förskriva förbrukningsartiklar och vissa läkemedel samt för hälsofrämjande och förebyggande arbete inom primär hälso- och sjukvård. I utbildningen används ett forskande, undersökande arbetssätt med tillämpning av IT. Det stärker utvecklingen av din professionella kompetens för att självständigt och i samverkan leda, genomföra och utveckla arbetet inom dessa områden. Utbildningen består av både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildningen omfattar 75 högskolepoäng och leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska. Du får även en akademisk magisterexamen i omvårdnad.

Programinnehåll

Utbildningen vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill utveckla din kompetens för att kunna arbeta som distriktssjuksköterska inom primär hälso- och sjukvård. Syftet med utbildningen är att du som student ska inhämta de kunskaper och färdigheter som behövs för att som distriktssköterska medverka i dagens och morgondagens omvårdnad och hälsoarbete för människor i alla åldrar.

Det är viktigt att du som färdig specialistsjuksköterska självständigt – eller i samverkan – kan leda, genomföra och utveckla arbetet inom ditt framtida yrkesområde. Detta tränar du under utbildningen genom ett undersökande och forskande arbetssätt med tillämpning av IT. Det stärker också utvecklingen av din professionella kompetens.

­Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser (sammanlagt 7,5 hp). Ett självständigt examensarbete/magisterarbete omfattande 15 högskolepoäng ingår i programmet.

Undervisningen sker på campus på helfart och omfattar 75 högskolepoäng.

Tidigare student berättar

Intervju med tidigare student Tina Niklasson (3 min)

Tina tog sin sjuksköterskeexamen 2013 och har nu precis blivit klar distriktssköterska. Här berättar hon om valet att läsa vidare samt vad jobbet som distriktssköterska innebär.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2018 vecka 36 till 2019 vecka 44
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Alt.1: Kandidatexamen om 180 högskolepoäng inom vårdvetenskap/omvårdnad, ett års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska med svensk legitimation.

  Alt 2: Sjuksköterskeexamen, vårdvetenskap/omvårdnad 90 högskolepoäng med kandidatexamen samt ett års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska med svensk legitimation.

Utbildningen vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill utveckla din kompetens för att kunna arbeta som distriktssjuksköterska inom primär hälso- och sjukvård.

Syftet med utbildningen är att du som student ska inhämta de kunskaper och färdigheter som behövs för att som distriktssköterska medverka i dagens och morgondagens omvårdnad och hälsoarbete för människor i alla åldrar.

Allt fler livsstilssjukdomar och en åldrande befolkning ger ett växande behov av distriktssjuksköterskor i den primära hälso- och sjukvården. Utbildningen är en akademisk yrkesutbildning som ger specialistsjuksköterskeexamen samt en akademisk magisterexamen i omvårdnad.

Utbildningen ger en fördjupning inom omvårdnad och medicin för att kunna svara upp mot distriktssjuksköterskans ansvar för omvårdnad, sjukvårdande insatser, behörighet att förskriva förbrukningsartiklar och vissa läkemedel samt för hälsofrämjande och förebyggande arbete inom primär hälso- och sjukvård. I utbildningen används ett forskande, undersökande arbetssätt med tillämpning av IT.  Det stärker utvecklingen av din professionella kompetens för att självständigt och i samverkan leda, genomföra och utveckla arbetet inom dessa områden. Utbildningen består av både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

­

Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser (sammanlagt 7,5 hp). Ett självständigt examensarbete/magisterarbete omfattande 15 högskolepoäng ingår i programmet.

Undervisningen sker på campus på helfart och omfattar 75 högskolepoäng.

Förkunskapskravet ändrat via ett dispensbeslut, Ht18
Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap. Svensk legitimation som sjuksköterska. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring.

Urval

Vid fler antal behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval med akademiska meriter som grund. Detta går till på följande sätt:

METOD 1 Generell metod
ALLMÄNT
Denna metod är enkel och har en hög grad av legitimitet och rättsäkerhet. Den fungerar bra då de sökande förväntas ha en likartad utbildningsbakgrund.
URVALSGRUND
Tidigare utbildning.
PRECISERING AV URVALSGRUND
Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Högskoleverket.
HÖGSTA MERITVÄRDE
Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30 - 285 högskolepoäng.
ARBETSMETOD
Urvalet kan till stor del genomföras maskinellt. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Examen
Utbildningen leder fram till en yrkesexamen på avancerad nivå med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska. Motsvarande benämning på engelska är Postgarduate Diploma in Specialsit Nursing - Primary Health Care.
Utbildningen leder även fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Omvårdnad
Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (60 credits)
Main field of study: Nursing Science
Lärandemål
Utöver de nationellt reglerade målen för Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska (SFS 2006:1053) som anges i punkt 14, gäller följande mål för utbildningen vid Blekinge Tekniska Högskola.
Kunskap och förståelse
För specialistutbildning till distriktssköterska ska studenten:
• visa kunskap om principer för social hållbar utveckling och hur dessa kan implementeras och tillämpas inom primär hälso- och sjukvård
• visa kunskap och förståelse för innovationsprocessens tillämpning i kunskapsbaserad omvårdnad inom professionen som distriktssköterska
Färdighet och förmåga
För specialistutbildning till distriktssköterska ska studenten:
• visa färdighet och förmåga att självständigt kunna omsätta teoretisk kunskap om sjuksköterskans kärnkompetenser i utvecklings- och förbättringsarbete inom primär hälso- och sjukvård
• visa färdighet och förmåga att använda och utvärdera olika former av informations- och kommunikationsteknologi (IKT), tillämpbara inom distriktssköterskans ansvarsområde i primär hälso- och sjukvård
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistutbildning till distriktssköterska ska studenten:
• visa förmåga att värdera insatser utifrån perspektivet hållbart aktivt åldrande,
• visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt för kulturella och transkulturella förhållanden och dess betydelse för mötet med människan inom primär hälso- och sjukvård.
Jobbprofiler
Behovet av specialistsjuksköterskor är idag stort varför Dina möjligheter att kunna arbeta inom såväl landsting, kommun som privata vårdgivare är stora.
Upplägg
Specialistsjuksköterskeprogrammet till distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng och är organiserat som heltidsstudier. Utbildningen bedrivs på avancerad nivå där studierna präglas av ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt i vilket studenten självständigt och i grupp utvecklar kunskaper och färdigheter baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. I utbildningen ingår både teoretiska och verksamhetsförlagd studier.
Utbildningsprogrammet följs genom kontinuerlig utvärdering och utveckling vilket kan medföra att kursutbudet och kursernas placering i tiden förändras.
Programvärderingar och programråd
Under utbildningens gång utvärderas varje kurs och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Programmet i helhet utvärderas under sista kursen.
Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Christel Borg

Studievägledare: Studievägledning