Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre 60 hp

Startar ej

Vill du arbeta med äldre inom sluten-, primär- eller kommunal hälso- och sjukvård är det här rätt utbildning för dig.

Vi lever allt längre men många äldre lever också med multisjuklighet vilket ställer krav på fördjupade kunskaper om äldres specifika behov av omvårdnad. Under utbildningen får du de kunskaper som behövs för att kunna arbeta som specialistsjuksköterska med kvalificerad omvårdnad av äldre, en grupp människor med komplexa vårdbehov som du möter överallt i vården. Det är kunskaper som behövs för att kunna arbeta som specialistsjuksköterska med ansvar för såväl omvårdnad, sjukvårdande insatser samt för att kunna arbeta preventivt inom vården av äldre.
I utbildningen ingår både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre vid BTH är en akademisk yrkesutbildning som leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen. Utbildningen avser att skapa förutsättningar för den professionella kompetens som krävs för självständigt yrkesutövande som specialistutbildad sjuksköterska. Vidare avser utbildningen att ge beredskap för en aktiv medverkan i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård som bedrivs i ett allt innovativare högteknologiskt kunskapssamhälle.

Programinnehåll

I utbildningen ingår kunskapsområdet omvårdnad för att kunna svara upp mot specialistsjuksköterskans funktionsansvar för såväl omvårdnad, sjukvårdande insatser samt för att kunna arbeta preventivt inom vården av äldre.

Det är viktigt att du som färdig specialistsjuksköterska självständigt – eller i samverkan – kan leda, genomföra och utveckla arbetet inom ditt framtida yrkesområde. Detta tränar du under utbildningen genom ett undersökande och forskande arbetssätt med tillämpning av IT. Det stärker också utvecklingen av din professionella kompetens.

Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser (sammanlagt 7,5 hp). Ett självständigt examensarbete/magisterarbete omfattande 15 högskolepoäng ingår i programmet.

Undervisningen sker på campus på helfart och omfattar 60 högskolepoäng.

En tidigare student berättar

Intervju med Helen Dellqvist (2 min)

Helen valde att läsa vidare efter sin sjuksköterskeexamen. Här berättar hon vad arbetet som specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre innebär.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-60531
 • Period: 2018 vecka 36 till 2019 vecka 23
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Startar ej
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.
 • Förkunskapskrav: Observera att förkunskapskravet har ändrats via ett dispensbeslut:

  Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap. Svensk legitimation som sjuksköterska. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring.

  Tidigare gällande förkunskapskrav:

  För tillträde till utbildningsprogrammet krävs:

  Alt.1 Kandidatexamen om 180 högskolepoäng (hp) inom vårdvetenskap/omvårdnad samt ett års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska med svensk legitimation.

  Alt 2: Sjuksköterskeexamen, vårdvetenskap/omvårdnad 90 högskolepoäng med kandidatexamen samt ett års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska med svensk legitimation

I utbildningen ingår kunskapsområdet omvårdnad för att kunna svara upp mot specialistsjuksköterskans funktionsansvar för såväl omvårdnad, sjukvårdande insatser samt för att kunna arbeta preventivt inom vården av äldre. Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser (sammanlagt 7,5 hp). Ett självständigt examensarbete/magisterarbete omfattande 15 högskolepoäng ingår i programmet. Undervisningen sker på campus på helfart och omfattar 60 högskolepoäng.

Urval


Vid fler antal behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval med akademiska meriter som grund. Detta går till på följande sätt:

METOD 1 Generell metod

ALLMÄNT

Denna metod är enkel och har en hög grad av legitimitet och rättsäkerhet. Den fungerar bra då de sökande förväntas ha en likartad utbildningsbakgrund.

URVALSGRUND

Tidigare utbildning.

PRECISERING AV URVALSGRUND

Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Högskoleverket.

HÖGSTA MERITVÄRDE

Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30 - 285 högskolepoäng.

ARBETSMETOD

Urvalet kan till stor del genomföras maskinellt. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Examen

Utbildningen leder fram till en yrkesexamen på avancerad nivå med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre.
Motsvarande benämning på engelska är
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Elderly Care.
Om kursfordringar motsvarande magisterexamen i omvårdnad har uppfyllts kan utbildningen även leda fram till en akademisk examen på avancerad nivå med benämningen
Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Omvårdnad
Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (60 credits)
Main field of study: Nursing Science

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen för Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre (SFS 2006:1053), gäller följande mål för utbildningen vid Blekinge Tekniska Högskola.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ska studenten:
 • visa kunskap om principer för social hållbar utveckling och hur dessa kan implementeras och tillämpas inom hälso- och sjukvård för äldre,
 • visa kunskap och förståelse för innovationsprocessens tillämpning i kunskapsbaserad omvårdnad inom vård av äldre.

Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ska studenten
 • visa färdighet och förmåga att självständigt kunna omsätta teoretisk kunskap om sjuksköterskans kärnkompetenser i initiering av utvecklings- och förbättringsarbete inom vård av äldre,
 • visa färdighet och förmåga att använda och utvärdera olika former av informations- och kommunikationsteknologi (IKT), tillämpbara inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde inom vård av äldre.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ska studenten
 • visa förmåga att värdera insatser utifrån perspektivet hållbart aktivt åldrande,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt för kulturella och transkulturella förhållanden och dess betydelse för mötet med människan inom vård av äldre.

Jobbprofiler

Behovet av specialistsjuksköterskor är idag stort varför Dina möjligheter att kunna arbeta inom såväl landsting, kommun som privata vårdgivare är stora.
Upplägg

Specialistsjuksköterskeprogrammet för inriktning mot vård av äldre omfattar 60 högskolepoäng och är organiserat som heltidsstudier. Utbildningen bedrivs på avancerad nivå där studierna präglas av ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt i vilket studenten självständigt och i grupp utvecklar kunskaper och färdigheter baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. I utbildningen ingår både teoretiska och verksamhetsförlagd studier. Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.
Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 7,5 högskolepoäng eller ett magisterarbete motsvarande 15 högskolepoäng.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Christel Borg

Studievägledare: Studievägledning