Design av digitala spel

Anmälan öppnar 2020-03-15

Utmana dig själv i den växande spelindustrin. Börja där många av de bästa i den svenska spelvärlden börjat – här på BTH.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i medieteknik.

På BTH

Digitalt hantverk som grund för utveckling

Vi börjar med att bygga upp de kunskaper som behövs för att skapa spel – programmering, 2D-grafik, 3d-grafik, spelmotorer, visuell estetik och många andra digitala hantverk. Du får sätta dig in i virtuella verkligheter och mikroelektronik, och undersöka gränser mellan det digitala och det analoga. Genom att jobba med projekt- och designmetodik lägger vi systematiskt den grund du behöver.

Undersökande, nyskapande och produktivt arbetssätt

Med samlade grundkunskaper för att skapa spel går du sedan vidare och fördjupar dig. Du gör många spel – totalt producerar utbildningen 400 spel varje år, och första året är du själv involverad i 10–12 spel. Du utforskar möjligheter och tekniker att med spel skapa berättelser och världar som ställer frågor, testar koncept, förmedlar ny kunskap, övar upp olika typer av färdigheter och skapar medvetenhet och förändring.

Med nyfikenhet som drivkraft för kreativitet

Vägen till en helhetssyn och utvecklad användning av spel som medier går genom att undersöka och testa vad som händer i olika situationer och med olika förutsättningar. Nyfikenhet och ifrågasättande är centralt genom hela utbildningen och det som driver ditt arbete framåt.

Efter BTH

En utbildning som ger en mångfald av möjligheter i många branscher

Spelutveckling ger en framtid inom många olika branscher eftersom det har så användningsområden, många vi idag inte ens anar. Kunskaperna du skaffar här kommer att eftertraktas inom många olika områden där virtuella verkligheter och spelupplevelser utvecklas och används.

Bygg vidare eller gå direkt till arbetslivet

Nyskapande och praktiskt arbete i team gör dig redo för både fortsatta studier och flera olika mediebranscher direkt efter studierna. En examen ger dig den kompetens som efterfrågas av företag som utvecklare inom spel, virtual reality, augmented reality och digitala upplevelser.

Studentprojekt

OCEAN GARBAGE CLEANUP

Interaktiv visualisering av skräp i våra hav

Under BTH kursen “Design perspektiv- och metoder för medieteknik” skapade studenterna Elias Albrecht och Lucas Gullbo ett spel med avsikt för förändring, också kallat Games for Change. De valde att fokusera på ett av EU’s nya klimatmål, Global Goals #14 – Life Below Water. I spelet samlar spelaren skräp under havet och levererar det till en POD. När spelaren samlar föremål i havet dyker det upp information om hur föremålet hamnade i havet, vilket år det gjorde det och slutligen dess vikt. Efter att spelaren känner sig nöjd och avslutar sin session dyker det upp statistik, statistiken visar hur mycket skräp, i kg, som samlats. Denna statistik jämförs sedan med hur mycket alla andra spelare har samlat och jämförs sedan med hur mycket skräp det finns kvar i havet.

Spelet gjordes för att sätta ett realistiskt perspektiv på den enorma mängden skräp som finns i våra hav och är baserat på ett känt kluster av skräp kallat: “The Great Pacific Garbage Patch”. Detta kluster innefattar runt 80 000 ton skräp och omfattar en yta på 1.6 miljoner km², det är 3 gånger så stort som Frankrike.

Epigenesis

Epigenesis är ett spel utvecklat av studenter från digitala spel. Studenterna kallar sig Dead Shark Triplepunch och deltog som finalister med spelet i den internationella tävlingen Make Something Unreal.

Digitalaspel studentprojekt - Gift

GIFT
GIFT är ett spel utvecklat av studenter från programmet Digitala spel. Studenterna, som kallar sig Floating Island, har deltagit med sitt spel i den nationella speltävlingen Swedish Game Awards. GIFT bygger på idén att använda spel för att påminna om att inte ta något för givet och istället leva livet fullt ut.

Digitala spel - studentprojekt Noble

Project Noble
Project Noble är ett spel utvecklat av studenter från Digitala spel. Studenterna kallar sig Bleeding Pixels och har deltagit med sitt spel i den nationella speltävlingen Swedish Game Awards.

Studera utomlands

Att tillbringa en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Programinnehåll

Utbildningen syftar till att förena digital teknik och produktion av gestaltning och på så sätt bygga en helhetskunskap med tre fundament:

Vetande – att undersöka möjligheter och därigenom bygga teknisk och estetisk kunskap.
Kunnande – att behärska tekniska och estetiska material och uttrycksmedel.
Omdöme – att ta ansvar för sitt lärande och sin kunskap i sitt utövande.

Din samlade kunskap blir alltså en sammansatt helhet av vetande, kunnande och omdöme.

Visa mer...

För att skapa den samlade kunskapen behöver du utveckla bredd och djup i generella förmågor som att kunna läsa och förstå vetenskapliga och yrkesinriktade informationskällor och förhålla dig kritisk till källmaterial, att förstå och förhålla dig till samhälleliga och etiska aspekter, att utveckla idéer och arbeta i team, och att skriva god svenska och att argumentera muntligt och skriftligt. Du behöver också en bredd och ett djup i specifika förmågor – i att förstå och tillämpa teknologier samt arbets- och analysmetoder.

För att bygga dessa förmågor behöver du också handledning, inflytande, feedback och motstånd på ett material – men också tid, plats, teknik och förebilder. Genom att successivt höja komplexiteten på frågeställningar och produktioner säkerställs din utveckling i utbildningen.

I utbildningen undersöker du enskilt eller i grupp olika frågeställningar genom att teoretiskt eller praktiskt pröva dem i medietekniska produktioner. Du söker möjlig kunskap till exempel informationskällor både inom vetenskapen och industrin, och skärper och avgränsar med ett upprepande arbetssätt dina frågeställningar med hjälp av bland annat föreläsningar och seminarier. Du prövar kontinuerligt olika frågeställningar och möjlig ny kunskap i olika produktioner.

Första året

Första terminen börjar med en introducerande kurs som både innehåller en programspecifik del samt en gemensam del för alla program i medieteknik. I den bekantar du dig med viktiga begrepp och metoder som du sedan använder för att skapa berättande med olika tekniker inom digitala spel.

Redan här börjar du arbeta på det undersökande sätt som är genomgående i hela utbildningen. Arbetssättet ger utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är på allvar men också bygger på lekfullhet.

Efter den första kursen går du vidare till grundkursen i digitala spel där du undersöker spel som form och uttryck. Grundkunskaperna är viktiga för att få förståelse och kunskap för hur spelmekaniker fungerar och för att du ska utveckla en helhetssyn av möjligheter och effekter i spel.

Termin två arbetar du med att använda spel som medel för kommunikation av idéer och tankar som inte vanligen används som grund för spelskapande. Du skaffar dig också grundläggande kunskaper i berättande och tillämpade berättartekniska perspektiv, kursen lägger särskilt fokus på berättande genom spel.

Andra året

Termin tre börjar med en kurs i visuell estetik. Kursen ger en introduktion till visuell estetik från historia till nutid. I kursen presenteras och diskuteras detta genom en överblick av historiska konstinriktningar. I kursen analyserar och diskuterar du samtida visuella och kulturella uttryck och lär dig mer om estetikbegreppet i förhållande till medieteknik.
Senare under terminen fortsätter du fördjupa dig i gränslandet mellan digitala och fysiska rum genom att undersöka och testa medietekniska prototyper.

Den fjärde terminen läser du studenterna först en kurs som fokuserar på tekniska tillämpningar kopplat till mekaniker i olika genrer och utvecklingsplattformar inom digitala spel. Kursen efter handlar om interaktivt berättande och den läser du tillsammans med övriga utbildningar i medieteknik. Terminen avslutas med en produktionskurs i samverkan med externa aktörer.

Tredje året

Den femte terminen skapar du avancerade medietekniska prototyper där du med stöd av designperspektiv och designmetoder integrerar kritiskt idé- och konceptarbete i ditt skapande. Du arbetar också med forskningsmetodik genom att orientera dig inom vetenskapshistoria och olika perspektiv inom kunskapsteori, medietekniska forsknings- och yrkesperspektiv, och att praktiskt testa lämpliga metoder och tekniska lösningar för medietekniska undersökningar.

Den sjätte terminen gör du ditt examensarbete och knyter samman de kunskaper, färdigheter och insikter du skaffat dig under utbildningen.

Utvärderingar och programråd utvecklar utbildningen

Vi utvecklar hela tiden våra utbildningar och programmet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Programfördelning

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Studietakt

Programstart

Visa endast

Högskolepoäng

0 HP 300 HP

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87022
 • Period: 2020 vecka 35 till 2023 vecka 32
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlshamn
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A7/7.


Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Media Technology

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
visa fördjupad kunskap inom någon del av digitala spel och medieteknik,
visa breda kunskaper inom vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter,
visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor,
visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv,
visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
individuellt och i team kunna söka, samla, värdera, och kritiskt tolka kunskaper som krävs för att kunna arbeta med gestaltande digitala medieproduktioner,
ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt professionsrelaterade aspekter,
kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera, bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar,
visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner.

Jobbprofiler
Student med examen från digitala spel kan bl.a. arbeta som programmerare, designer, grafiker eller entreprenör inom upplevelseindustrin. Med dina breda kunskaper och erfarenheter av teamarbete, produktioner och projekt kommer du också att göra dig åtråvärd inom flertalet andra områden. Du kan också använda din kompetens för att starta företag, efter eller till och med under utbildningens gång. Som specialist på digital spelutveckling kan du bli oerhört eftertraktad på arbetsmarknaden.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Fredrik Gullbrandson

Studievägledning