• Studietid: 2018 vecka 36 till 2021 vecka 22
  • Ort: Karlshamn
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta med ljuddesign och ljudberättande i digitala medier. Ditt framtida yrke finns inom alla branscher där man producerar ljud. Där behövs specialistkompetens hur man genom ljud skapar, förstärker och underbygger innehållet i en digital medieproduktion. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som ljuddesigner på ett spelföretag, inom filmindustrin, som ljudproducent inom mediebranschen eller med ljud i offentliga utställningsmiljöer.

Under utbildningen kommer du att undersöka olika tekniker och gestaltningsformer med ljud som grundsten, samt hantverket kring ljudberättande. Våra inspelningsstudior och ljudrum är utrustade med den senaste tekniken. Där får du möjlighet att bland annat spela in ljudeffekter och arbeta med olika flerkanalsformat. Utbildningen ger dig en stabil grund inför den väntande arbetsmarknaden men också för dig som vill fortsätta dina studier på master- och magisternivå.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i medieteknik.

Programinnehåll

Ljudproduktion är en central komponent inom audiovisuella medier och fungerar som en förstärkare av miljöer, känsla och rörelse. Ljudmediet är också en kraftfull informationsbärare för kommunikation, public service, rörlig bild och interaktiva medier.
Visa mer...


Spelindustrin och platsbaserade upplevelser kräver ofta dynamiska ljudlandskap med avancerade systemlösningar. Dessa ljudsystem bygger på tillämpningar av ljudberättande, ljudteknik, programmering och akustik för att skapa den dynamik som situationen kräver.

Digital ljudproduktion möter dessa krav genom att erbjuda en ljudutbildning där berättande och teknik är lika viktiga och en förutsättning för att du som student ska bli attraktiv på en framtida arbetsmarknad. Under utbildningen samarbetar du med studenterna på de andra medieteknikprogrammen.

Du börjar dina studier med en introducerande kurs som är gemensam för alla programmen i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan gestaltar med ljudkoncept och tekniker relevanta för ljudproduktion. Här tar du dina första steg i det undersökande arbetssätt som genomsyrar hela utbildningen. I medietekniska undersökningar finns utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men också innehåller lekfullhet och lust.

Efter den introducerande kursen går du vidare till en grundkurs i digital ljudproduktion. Du utvecklar din förståelse för ljud ur olika tillämpningsperspektiv: ljudberättande, ljudteknik och ljuddesignteorier. Tillsammans med andra och enskilt testar du ljuddesignkoncept med särskilt fokus på berättande. Kursen syftar till att du ska skaffa dig grundläggande kunskaper och färdigheter i ljudteknik och ljuddesign så att du fortsättningsvis kan undersöka med hjälp av dessa kunskaper.

Vårterminen i årskurs ett börjar med modulär ljuddesign och akustik för ljud- och musikproduktion. I modulär ljuddesign undersöker du olika ljudfenomen genom att skapa dina egna interaktiva ljudapplikationer. Akustikkursen behandlar grundbegrepp inom akustiken, ljudets egenskaper och praktisk rumsakustik. Terminen avslutas med en gemensam kurs i projekt- och designmetodik, där du tillsammans i team praktiskt genomför ett projekt. Du tar del av teori om projekt- och designmetodik som du sedan integrerar genom att göra ett projektarbete.

Andra året inleds med en kurs i tillämpad ljuddesign. I kursen undersöker du ljuddesign och ljudberättande för att utveckla din förståelse för din roll som ljuddesigner i medietekniska gestaltningar. Du arbetar med begrepp som: worldizing, det audiovisuella kontraktet och artificiella efterklanger. Du väljer själv i vilken medieform som du gestaltar dina undersökningar. Höstterminen fortsätter med en kurs där du ska undersöka gränslandet mellan det digitala och analoga. Du bygger en eller flera medietekniska prototyper som undersöker hur digitala tekniker kan användas i en fysisk miljö eller hur ett fysiskt objekt påverkar och interagerar med digitala skapelser.

Under vårterminen i årskurs två läser du först en kurs om flerkanalsljud och ljudproduktion för VR. I kursen prövar och undersöker du tekniker för surroundljud i egen vald medieform till exempel film, spel eller audiovisuella installationer. Terminen avslutas med en kurs som heter Fördjupning i produktion där du väljer ett av flera problem och utmaningar som presenteras av externa deltagare i kursen och undersöker det i en produktion.

Termin fem ägnar du åt att skapa avancerade medietekniska prototyper med stöd av valda designperspektiv och -metoder. Under terminens senare del arbetar du med forskningsmetodik genom orientering inom vetenskapshistoria och kunskapsteoretiska perspektiv. Med stöd av medietekniska forsknings- och professionsperspektiv samt relevanta metoder och tekniker skapar du sedan ljudproduktioner. Termin sex ägnas åt examensarbetet som knyter samman de kunskaper och färdigheter du arbetat med under utbildningen.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studentprojekt

Studentpresentation (1 min)

Lucas och Marcus från två av utbildningarna på Campus Karlshamn berättar om ett av sina studentprojekt.

Studentpresentation (1 min)

Anton och Viktor läser Digital ljudproduktion och berättar om ett av deras studentprojekt.

Innehåll