Digital ljudproduktion

Anmälan öppnar 2020-03-15

Ljud gör en extra dimension. Det förstärker och underbygger upplevelser och berättelser. På BTH sätter vi tonerna som förstärker framtiden.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i medieteknik.

På BTH

Lär dig berätta med ljud

Ljud förstärker upplevelser av miljöer, känslor och rörelser – och under utbildningen lär du dig arbeta med ljuddesign och ljudberättande i olika medier för att nyttja det. Du provar tekniker och gestaltningsformer med ljud som grundsten och utforskar hantverket kring ljudberättande. Du läser kurser inom spännande områden som ljuddesign, ljudteknik, akustik, modulär ljuddesign, spel- och filmljud vad gäller produktion och post-produktion. Du fördjupar dina kunskaper inom dynamiskt ljudberättande, ljudinteraktion och spatialitet.

Digital ljudteknik som verktyg

Du undersöker sätt att berätta med ljud och laborerar med olika tekniker i moderna inspelningsstudior och ljudlabb. I dessa får du möjlighet att bland annat spela in ljudeffekter och arbeta med olika flerkanalsformat. Genom hela utbildningen är berättande och teknik lika viktiga, eftersom de i kombination är en förutsättning för den bästa användningen av ljud – och för att du ska bli attraktiv på arbetsmarknaden.

Samarbeten ger realistiska förutsättningar

Samarbeten med andra medieutbildningar på campus ger dig insikter och förståelse för helheten kring ljudproduktion. På samma sätt ger samarbeten med företag en lärorik kontakt med branschen i verkligheten.

Efter BTH

Ljud i alla branscher – brett val av yrken

I alla branscher där det produceras ljud krävs specialistkompetens för att skapa och förstärka innehållet i en digital medieproduktion. Du kan efter utbildningen exempelvis arbeta som ljuddesigner på ett spelföretag, inom filmindustrin eller som ljudproducent inom mediebranschen.

Många vägar vidare – både i yrkeslivet och inom studier

Ljud blir allt viktigare inom spel, rörlig bild och allt fler nya interaktiva upplevelser, och inom vitt skilda branscher, så variationen på yrkesroller och branscher att arbeta inom ökar. Utbildningen ger också en bra grund för dig som vill fortsätta dina studier på master- och magisternivå.

Studentprojekt

Studentpresentation (1 min)

Lucas och Marcus från två av utbildningarna på Campus Karlshamn berättar om ett av sina studentprojekt.

Studentpresentation (1 min)

Anton och Viktor läser Digital ljudproduktion och berättar om ett av deras studentprojekt.

Studera utomlands

Att tillbringa en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Programinnehåll

Första året

Första terminen börjar med en introducerande kurs som både innehåller en programspecifik del samt en gemensam del för alla program i medieteknik. I den bekantar du dig med viktiga begrepp och metoder som du sedan använder för att skapa berättande med olika tekniker inom ljudproduktion.

Visa mer...

Redan här börjar du arbeta på det undersökande sätt som är genomgående i hela utbildningen. Arbetssättet ger utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är på allvar men också bygger på lekfullhet.

Efter den introducerande kursen går du vidare till en grundkurs i digital ljudproduktion. Du utvecklar din förståelse för ljud ur olika aspekter: ljudberättande, ljudteknik och ljuddesign. Enskilt och med andra testar du ljuddesignkoncept med särskilt fokus på berättande. Kursens mål är att du ska ha grundläggande kunskaper och färdigheter i ljudteknik och ljuddesign som du sedan använder för att undersöka olika sätt att använda ljud.

Andra terminen börjar med modulär ljuddesign och akustik för ljud- och musikproduktion. I modulär ljuddesign undersöker du olika ljudfenomen genom att skapa dina egna interaktiva ljudapplikationer. Akustikkursen går igenom grunderna inom akustik, ljudegenskaper och praktisk rumsakustik. Terminen avslutas med en kurs i spatialiserat ljud för spel, film och nya immersiva medieformer så som VR och 360-film. I kursen prövar och undersöker du tekniker för surroundljud på ett sätt du själv väljer – till exempel i film, spel eller audiovisuella installationer.

Andra året

Termin tre inleds med en kurs i tillämpad ljuddesign. I kursen undersöker du ljuddesign och ljudberättande för att utveckla din förståelse för din roll som ljuddesigner i medietekniska gestaltningar. Du arbetar med begrepp som: worldizing, det audiovisuella kontraktet och artificiella efterklanger. Du väljer själv i vilken medieform som du gestaltar dina undersökningar. Höstterminen fortsätter med en kurs där du ska undersöka gränslandet mellan det digitala och analoga. Du bygger en eller flera medietekniska prototyper som undersöker hur digitala tekniker kan användas i en fysisk miljö eller hur ett fysiskt objekt påverkar och interagerar med digitala skapelser.

Termin fyra läser du först en kurs om ljudsyntes. Kursen behandlar ljudsyntes i ett historiskt och nutida perspektiv samt tillämpningar av ljudsyntesmetoder för ljuddesign. Terminens andra kurs handlar om berättande i interaktiva medier. Terminen avslutas med en längre fördjupningskurs i medieteknisk produktion, vilken genomförs i samverkan med externa parter.

Tredje året

Termin fem skapar du avancerade medietekniska prototyper där du utgår från designperspektiv och metoder. Senare i terminen arbetar du med forskningsmetodik genom att se till vetenskapshistoria och kunskapsteorier. Du skapar sedan ljudproduktioner med stöd av forskning, teknikteori och arbetssätt i verkligheten.

Termin sex ägnas åt examensarbetet som knyter samman de kunskaper och färdigheter du arbetat med under utbildningen.

Utvärderingar och programråd utvecklar utbildningen

Vi utvecklar hela tiden våra utbildningar och programmet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Programfördelning

Liknande program

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Studietakt

Programstart

Visa endast

Högskolepoäng

0 HP 300 HP

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87002
 • Period: 2020 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlshamn
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A7/7.

Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Media Technology

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa fördjupad kunskap inom någon del av digital ljudproduktion och medieteknik,
 • visa breda kunskaper inom vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter,
 • visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor,
 • visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv,
 • visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • individuellt och i team kunna söka, samla, värdera, och kritiskt tolka kunskaper som krävs för att kunna arbeta med gestaltande digitala medieproduktioner,
 • ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt professionsrelaterade aspekter,
 • kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera, bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar,
 • visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner.


Jobbprofiler
Student med examen från digital ljudproduktion kan bl.a. arbeta som ljuddesigner och ljudprogrammerare inom upplevelseindustrin. Dina kunskaper och erfarenheter inom teamarbete, produktioner och projekt kommer också att kvalificera dig för arbete inom andra områden, såsom film- och tv-produktion.

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Daniel Nilsson

Studievägledning