• Studietid: 2018 vecka 36 till 2021 vecka 22
  • Ort: Karlshamn
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Digital bildproduktion är en utbildning för dig som vill satsa på en framtid inom visuell medieproduktion. Du får stor frihet att utforska och kritiskt granska egna visuella uttryck för digital bildproduktion. Utbildningen öppnar dörrar till arbetsplatser som digitala mediebyråer, spelföretag eller kommunikationsavdelningar. Beroende på din inriktning förbereder utbildningen dig för arbete med exempelvis grafisk form, foto- och videoproduktion, digital illustration, animation eller projektledning inom media.

Digital bildproduktion är ett program som utifrån ett teknikorienterat designperspektiv prövar de möjligheter och utmaningar som visuell medieteknik skapar i samhället. Utbildningen ger dig stora möjligheter att själv forma en egen inriktning, oavsett vilka visuella medier eller vilken teknik du är intresserad av. I tematiska gestaltningsövningar utvecklar du egna visuella uttryck. Med designprocessen som utgångspunkt utvecklar du i möte med forskningsmetodik kritiska perspektiv på samspelet mellan medieteknik och dess samhällskontext.

Medieteknikprogrammen på Campus Karlshamn jobbar nära tillsammans och du arbetar även med externa samverkansparter under utbildningen. Utbildningen ger en stabil grund inför arbetsmarknaden. Den finns inom de sektorer som arbetar kommunikativt och visuellt, vilket i dag är de flesta. Men den förbereder dig också för att fortsätta studier på master- och magisternivå.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i medieteknik.

Programinnehåll

Du får lära dig tekniken och hur du använder din kreativitet för att skapa ett innehåll som engagerar och berör. Dessutom lär du dig att göra gestaltande produktioner i team där det visuella uttrycket förtydligar, påverkar och berör.
Visa mer...


Du väljer själv vilka tekniker du vill fördjupa dig i och du arbetar kreativt med att skapa visuella uttryck i valfria medier som betyder och berör. Du arbetar gestaltande i team, ofta med möjlighet till samarbete med studenter på andra utbildningar i medieteknik. Du lägger stor vikt vid medvetna val i din designprocess och använder dem som utgångspunkt för vilken teknik du arbetar med.

Så här skulle din vardag på en kurs i digital bildproduktion kunna se ut: i designworkshoppar med andra studenter formulerar ni med stöd av en handledare en undersökningsfråga och en gestaltningsidé. Gestaltningen blir ett sätt att utforska frågeställningen. I den här kursen har ni bestämt er för att utgå från ett dagsaktuellt samhällsproblem och vill göra en animerad film för att diskutera det. Under de kommande fyra veckorna växlar ni mellan att göra research om animationstekniker, hittar inspirerande exempel, läser kurslitteratur om teknik, samhälle och medier och testar praktiskt olika sätt att animera. Efter flera olika försök bestämmer ni er för att använda 3D-modeller som förlagor för digitaltecknade animationer. Till en sekvens prövar ni att filma med drönare och sedan bearbeta videomaterialet till en animation. Arbetet är fritt och ställer stora krav på egen initiativförmåga, även om ni kan ta hjälp av varandra och av handledare. Under tiden arbetar ni på en text som diskuterar tekniken i relation till samhället och det hantverk ni utför.

Biblioteket blir en viktig plats för att välja texter som är intressanta för undersökningen. Ni träffar regelbundet handledare som ger feedback, tekniskt stöd och ställer frågor som hjälper er att utveckla er undersökning. Kursen avslutas med en utställning där olika medietekniska gestaltningar från olika produktionsteam visas. Ni håller en kort presentation av ert arbete med utgångspunkt i er designprocess. Efter kursen träffas arbetsgruppen för att sammanfatta den kunskap som ni har skaffat samt uttryckt i text och i handling. Ni märker att ni kanske gjort mer än ni hade tänkt från början. Samtalet kretsar kring tekniska, estetiska och etiska val ni gjort under er resa och vilka konsekvenser de kan få.

Du möter utbildningens innehåll i skapande former i undersökningar och samarbeten med de andra utbildningarna inom medieteknik. Medieteknik handlar om att undersöka nätverken mellan människor och teknik för att skapa handlingsutrymme i växande deltagarkulturer, där bildmedierna skapar sina egna uttryck.

Du börjar dina studier med att läsa en längre introducerande kurs som är gemensam för alla utbildningarna i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan prövar att gestalta med medietekniska material, där du som bildstudent får möjlighet att testa material som är relevanta för bildmediet. Här tar du dina första steg i det undersökande arbetssättet som genomsyrar hela utbildningen. I medietekniska undersökningar finns utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men innehåller också en stor mängd av lekfullhet och lust.

Efter den introducerande kursen går du vidare till en grundkurs på ditt eget program, digital bildproduktion. Vi undersöker designbegreppet, dess relation till det visuella och vad en digital bild är. Du arbetar med teman om visuell design, dess historia och nutid och med att göra kopplingar mellan det analoga och det digitala.

Vårterminen i årskurs ett inleds med en fortsättningskurs inom digital bildproduktion med fokus på visuellt berättande och rörliga medier. Terminen avslutas med en gemensam kurs i design- och projektmetodik, där du tillsammans i team med studenter på andra utbildningar praktiskt genomför ett större projekt. Teori om design- och projektmetodik integreras i och utforskas genom projektarbete.

Som student i digital bildproduktion börjar du din andra hösttermin med en kurs i visuell estetik. Kursen ger en introduktion till visuell estetik från historia till nutid. I kursen presenteras och diskuteras detta genom en överblick av historiska konstinriktningar. I kursen analyserar och diskuterar du samtida visuella och kulturella uttryck samt lär dig mer om estetikbegreppet och dess relation till medieteknik.

Vårterminen i årskurs två läser du kursen fördjupning i berättande, som följs av kursen fördjupning i produktion. Den första handlar om berättandets roll i medietekniska gestaltningar och skrivande som kreativ och kritisk metod. Du kommer att tillämpa skrivande i din egen kontext, till exempel beskriva berättandets roll i medietekniska gestaltningar med fokus på visualitet.

Termin fem ägnar du åt att skapa avancerade medietekniska prototyper med stöd av valda designperspektiv och -metoder. Under terminens senare del arbetar du med forskningsmetodik genom orientering inom vetenskapshistoria och kunskapsteoretiska perspektiv. Med stöd av medietekniska forsknings- och professionsperspektiv samt relevanta metoder och tekniker skapar du sedan digital bild. Termin sex ägnas åt examensarbetet som knyter samman de kunskaper och färdigheter du har fått under utbildningen.

Studentprojekt

Studentpresentation (1 min)

Lucas och Marcus från två av utbildningarna på Campus Karlshamn berättar om ett av sina studentprojekt.

Studentpresentation (1 min)

Anton och Viktor läser Digital ljudproduktion och berättar om ett av deras studentprojekt.

Tidigare studenter

ANTON

Ort: Karlshamn, Sverige
Yrke: Creative Director på Four by One
Arbetsuppgifter: Deltar i hela filmproduktionen, från idémöte med klienten till färdig film, med målet att deras vision tydligt förmedlas i filmen.

ADAM

Ort: Berlin, Tyskland
Yrke: Post Production Editor på Maffick
Arbetsuppgifter: Arbetar med videobehandling på digitala plattformar och sociala medier. Arbetet består av redigering, rörlig grafik, ljudläggning och color grading. Att jobba utomlands och framförallt i Berlin möjliggör möten med människor från hela världen.

Innehåll