Digital bildproduktion

Anmälan öppnar 2020-03-15

Skapa nya sätt att berätta och kommunicera med bild och vidga de visuella vyerna inom kommunikation. Börja din bana inom digital bild på BTH.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i medieteknik.

På BTH

Utforska olika visuella uttryck

I Digital bildproduktion testar du möjligheter och utmaningar inom visuell medieteknik. Utifrån design utforskar du egna uttryck för digital bildproduktion och prövar visuell medieteknik med realistiska och verkliga förutsättningar och sammanhang. Utgångspunkten är alltid syftet med projektet, frågan varför något görs – vilket styr vilka val du gör när det gäller teknik och uttryck. Du testar dig fram för att hitta kombinationer och sätt som ger resultat.

En stor palett av kurser ger bred teknisk expertis

Du läser kurser inom spännande områden som digital design, bild- och färgteknik, visuellt och interaktivt berättande, visuell kommunikation, fotografi och film vad gäller produktion och post-produktion, 3D-grafik och animation. Du fördjupar dina kunskaper inom design, konceptutveckling och medieteknik.

Styr din utbildning och dina framtida förutsättningar

Med stöd av handledare gör du val på vägen och bygger upp dina kunskaper utifrån det som intresserar dig och vad du vill göra efter dina studier – oavsett vilka visuella medier eller vilken teknik du är intresserad av.

Samverkan ger verkliga kunskaper och realistiska insikter

Utbildningarna inom digitala medier på Campus Karlshamn jobbar nära tillsammans och du arbetar även med företag och andra aktörer utanför högskolan under utbildningen, vilket gör att du både får arbeta på ett verklighetsnära sätt och med realistiska projekt.

Efter BTH

Många möjligheter – allt från illustratör till projektledare

Alla branscher blir idag mer visuella och kommunikativa, vilket skapar behov av digital bildproduktion. Utbildningen öppnar dörrar till digitala mediebyråer, spelföretag eller kommunikationsavdelningar – och beroende på vad du väljer för fokus kan du arbeta med exempelvis grafisk form, foto- och videoproduktion, digital illustration, animation eller projektledning inom media.

Expert – oavsett verktyg

Utbildningen ger dig bredd och expertis att utifrån en given designsituation ta fram ett önskat resultat. Eftersom du har god erfarenhet att självständigt tillägna dig nya verktyg och processer är beredd på de förändringar som sker inom visuell medieteknik i framtiden.

Bildkompetens ger bredd i yrkesmöjligheter

Eftersom du har goda möjligheter att själva välja uttrycksformer skapar du de förutsättningar du vill ha med dig efter studierna – och maximerar dina chanser där du vill. Du kan fokusera på den bransch du vill arbeta inom, samtidigt som du kan förbereda dig för fortsatta studier på magister- och masternivå.

Studentprojekt

Studentpresentation (1 min)

Lucas och Marcus från två av utbildningarna på Campus Karlshamn berättar om ett av sina studentprojekt.

Studentpresentation (1 min)

Anton och Viktor läser Digital ljudproduktion och berättar om ett av deras studentprojekt.

Tidigare studenter

ANTON

Ort: Karlshamn, Sverige
Yrke: Creative Director på Four by One
Arbetsuppgifter: Deltar i hela filmproduktionen, från idémöte med klienten till färdig film, med målet att deras vision tydligt förmedlas i filmen.

ADAM

Ort: Berlin, Tyskland
Yrke: Post Production Editor på Maffick
Arbetsuppgifter: Arbetar med videobehandling på digitala plattformar och sociala medier. Arbetet består av redigering, rörlig grafik, ljudläggning och color grading. Att jobba utomlands och framförallt i Berlin möjliggör möten med människor från hela världen.

Programinnehåll

Under utbildningen får du lära dig tekniken och hur du använder din kreativitet för att skapa innehåll som engagerar och berör.

Du väljer själv vilka tekniker du vill fördjupa dig i och i vilka medier du vill arbeta i när du skapar visuella uttryck. Du arbetar ofta i team, där ni tillsammans skapar en bra gestaltning, och ofta i samarbete med studenter på andra utbildningar.

Visa mer...

Första året

Första terminen börjar med en introducerande kurs. I den bekantar du dig med viktiga begrepp och metoder som du sedan använder för att skapa uttryck med olika tekniker inom bildproduktion.

Redan här börjar du arbeta på det undersökande sätt som är genomgående i hela utbildningen. Arbetssättet ger utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är på allvar men också bygger på lekfullhet.

Efter den introducerande kursen går du vidare till en grundkurs i digital bildproduktion. Vi undersöker designbegreppet, dess relation till det visuella och vad en digital bild är.

Andra terminen börjar med en kurs i digital bildproduktion med fokus på visuellt berättande och rörliga medier. Terminen avslutas med en kurs i funktionell visuell design, där du utforskar visuell funktionalitet och kommunikation genom skapandet av digitala gränssnitt och grafiska system.

Andra året

Tredje terminen börjar med en kurs i visuell estetik. Den ger en introduktion till visuell estetik från historia till nutid och ämnet diskuteras genom en överblick av historiska konstinriktningar. I kursen analyserar och diskuterar du samtida visuella och kulturella uttryck och lär dig mer om estetikbegreppet och dess relation till medieteknik.

Fjärde terminen läser du kurserna Interaktivt berättande, Generativ bild samt Design i samverkan. I Interaktivt berättande utforskar du linjärt och interaktivt berättande med utgångspunkt i cross- och transmedia. I generativ bild utforskar du möjligheter hur autonoma system och agenter kan generera bilder, och vilka nya förutsättningar det innebär för digital bildproduktion. Terminen avslutas med en längre fördjupningskurs i medieteknisk produktion, vilken genomförs i samverkan med externa parter.

Tredje året

Termin fem skapar du avancerade medietekniska prototyper där du utgår från designperspektiv och -metoder. Under terminens senare del utforskar du forskningsmetodik genom att titta på vetenskapshistoria och kunskapsteorier. Du skapar därefter digital bild med stöd av medieteknisk forskning och metoder som idag används inom industrin.

Termin sex ägnas åt examensarbetet som knyter samman de kunskaper och färdigheter du har fått under utbildningen.

Ett par vanliga veckor på Digital bildproduktion

I designworkshoppar formulerar du med andra studenter och stöd av en handledare en undersökningsfråga och en gestaltningsidé som blir ett sätt att utforska en frågeställning.

Ni har bestämt er för att utgå från ett samhällsproblem och vill göra en animerad film för att diskutera det. Under fyra veckor växlar ni mellan att göra research om animationstekniker, hitta inspirerande exempel, läsa kurslitteratur om teknik, samhälle och medier och praktiskt testa olika sätt att animera.

Efter flera olika försök bestämmer ni er för att använda 3D-modeller som förlagor till animationer som tecknas digitalt. Till en sekvens prövar ni att filma med drönare och sedan bearbeta videomaterialet till en animation. Arbetet är fritt och ställer stora krav på egen initiativförmåga, även om ni kan ta hjälp av varandra och av handledare. Under tiden arbetar ni på en text som diskuterar tekniken i relation till samhället och det hantverk ni utför.

I biblioteket jobbar ni med att välja texter som är intressanta för undersökningen. Ni träffar regelbundet handledare som ger feedback, tekniskt stöd och ställer frågor som hjälper er att utveckla er undersökning.

Kursen avslutas med en utställning där olika medietekniska gestaltningar från olika produktionsteam visas. Ni håller en kort presentation av ert arbete med utgångspunkt i er designprocess.

Efter kursen träffas arbetsgruppen för att sammanfatta den kunskap som ni har skaffat samt uttryckt i text och i handling. Ni märker att ni kanske gjort mer än ni hade tänkt från början. Samtalet kretsar kring tekniska, estetiska och etiska val ni gjort under er resa och vilka konsekvenser de kan få.

Du tar till dig utbildningens innehåll genom att själv skapa, och genom att samarbeta med andra medieteknikutbildningar på campus. Utbildningen handlar om att undersöka kopplingen mellan människor och teknik och skapa nya sätt att arbeta med dessa.

Programfördelning

Liknande program

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Studietakt

Programstart

Visa endast

Högskolepoäng

0 HP 300 HP

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87003
 • Period: 2020 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlshamn
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A7/7.

Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Media Technology

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa fördjupad kunskap inom någon del av digital bildproduktion och medieteknik,
 • visa breda kunskaper inom vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter,
 • visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor,
 • visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv,
 • visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • individuellt och i team kunna söka, samla, värdera, och kritiskt tolka kunskaper som krävs för att kunna arbeta med gestaltande digitala medieproduktioner,
 • ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt professionsrelaterade aspekter,
 • kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera, bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar,
 • visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner.


Jobbprofiler
Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom följande branscher: webbyråer, informationsavdelningar, tidningsföretag, spelföretag, reklambyråer med följande typer av arbetsuppgifter: videoredigering, webbdesign, grafisk form, layout, postproduktion för video, animation, projektledning, art direction, illustration, fotoredigering, fotografi.

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Minnamari Helmisaari

Studievägledning