Digitala spel

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Som framtidens spelutvecklare tar du digitala upplevelser till nya nivåer. Under din utbildning kommer du att få arbeta med utmanade undersökningar som kombinerar teorier med skapandet av spel. Utbildningen rustar dig för att arbeta som spelutvecklare eller entreprenör inom spelindustrin.

Du utbildar dig för framtiden, där dina kunskaper kommer att vara eftertraktade inom många olika områden där spel, virtual reality, augumented reality och spelupplevelser utvecklas och tillämpas.

Med dina erfarenheter av att bryta ny mark genom digitala medier och med din förmåga att jobba i team är du också förberedd för fortsatta studier och är eftertraktad inom andra mediebranscher.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i medieteknik.

Programinnehåll

Du börjar dina studier med en introducerande kurs som är gemensam för alla programmen i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan gestaltar med hjälp av spel.

Visa mer...

Efter den första kursen går du vidare till grundkursen i digitala spel. Kursen går ut på att du ska undersöka spel som form och uttryck. Grundkunskaperna är viktiga för att skapa förståelse och kunskap för hur spelmekaniker fungerar och för att du ska utveckla en vidgad syn av spelfältet.

Under termin två skaffar du dig grundläggande kunskaper i dramatiskt berättande och tillämpade berättartekniska perspektiv. Kursen lägger fokus på spelutveckling i 3D och VR. Resten av terminen ägnar du åt problembaserad projekt- och designmetodik i egna projekt.

Du börjar din andra hösttermin med en kurs i visuell estetik tillsammans med studenter i digital bildproduktion. Du kommer att undersöka visuell estetik från historia till nutid. Undersökningen behandlar historiska konstepoker och konstinriktningar. Du kommer att analysera och diskutera samtida visuella och kulturella uttryck för att pröva dessa i de spel du utvecklar. Under terminens senare del fortsätter fördjupningen då du undersöker och implementerar medietekniska prototyper i gränslandet mellan digitala och fysiska världar.

Under vårterminen i årskurs två läser du först en kurs i artificiell intelligens (AI) där du undersöker artificiella beteenden kopplade till mekaniker i digitala spel. Den efterföljande kursen handlar om leveldesign där du till exempel använder den fysiska platsen som metod och inspiration för dina spel. Det andra året avslutas med en produktionskurs i samverkan med externa aktörer. Kursen är dock valbar och kan bytas ut mot en annan kurs.

Termin fem ägnar du åt att skapa avancerade medietekniska prototyper med stöd av valda designperspektiv och -metoder. Under terminens senare del arbetar du med forskningsmetodik genom orientering inom vetenskapshistoria och kunskapsteoretiska perspektiv. Med stöd av medietekniska forsknings- och professionsperspektiv samt relevanta metoder och tekniker skapar du sedan spel. Termin sex ägnas åt examensarbetet som knyter samman de kunskaper och färdigheter du har förvärvat under utbildningen.

Det undersökande arbetssättet genomsyrar hela utbildningen. I undersökningar finns utrymme för din egen nyfikenhet, experimenterande, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men också innehåller lekfullhet och lust.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studentprojekt

Ocean Garbage Cleanup (3:45 min)

Interaktiv visualisering av skräp i våra hav

Under BTH kursen “Design perspektiv- och metoder för medieteknik” skapade studenterna Elias Albrecht och Lucas Gullbo ett spel med avsikt för förändring, också kallat Games for Change. De valde att fokusera på ett av EU’s nya klimatmål, Global Goals #14 – Life Below Water. I spelet samlar spelaren skräp under havet och levererar det till en POD. När spelaren samlar föremål i havet dyker det upp information om hur föremålet hamnade i havet, vilket år det gjorde det och slutligen dess vikt. Efter att spelaren känner sig nöjd och avslutar sin session dyker det upp statistik, statistiken visar hur mycket skräp, i kg, som samlats. Denna statistik jämförs sedan med hur mycket alla andra spelare har samlat och jämförs sedan med hur mycket skräp det finns kvar i havet.

Spelet gjordes för att sätta ett realistiskt perspektiv på den enorma mängden skräp som finns i våra hav och är baserat på ett känt kluster av skräp kallat: “The Great Pacific Garbage Patch”. Detta kluster innefattar runt 80 000 ton skräp och omfattar en yta på 1.6 miljoner km², det är 3 gånger så stort som Frankrike.

Epigenesis (2 min)

Epigenesis är ett spel utvecklat av studenter från digitala spel. Studenterna kallar sig Dead Shark Triplepunch och deltog som finalister med spelet i den internationella tävlingen Make Something Unreal.

Digitalaspel studentprojekt - Gift

GIFT
GIFT är ett spel utvecklat av studenter från programmet Digitala spel. Studenterna, som kallar sig Floating Island, har deltagit med sitt spel i den nationella speltävlingen Swedish Game Awards. GIFT bygger på idén att använda spel för att påminna om att inte ta något för givet och istället leva livet fullt ut.

Digitala spel - studentprojekt Noble

Project Noble
Project Noble är ett spel utvecklat av studenter från Digitala spel. Studenterna kallar sig Bleeding Pixels och har deltagit med sitt spel i den nationella speltävlingen Swedish Game Awards.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 35 till 2022 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlshamn
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A7/7.

Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Media Technology

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa fördjupad kunskap inom någon del av digitala spel och medieteknik,
 • visa breda kunskaper inom vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter,
 • visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor,
 • visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv,
 • visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • individuellt och i team kunna söka, samla, värdera, och kritiskt tolka kunskaper som krävs för att kunna arbeta med gestaltande digitala medieproduktioner,
 • ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt professionsrelaterade aspekter,
 • kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera, bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar,
 • visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner.


Jobbprofiler
Student med examen från digitala spel kan bl.a. arbeta som programmerare, designer, grafiker eller entreprenör inom upplevelseindustrin. Med dina breda kunskaper och erfarenheter av teamarbete, produktioner och projekt kommer du också att göra dig åtråvärd inom flertalet andra områden. Du kan också använda din kompetens för att starta företag, efter eller till och med under utbildningens gång.Som specialist på digital spelutveckling kan du bli oerhört eftertraktad på arbetsmarknaden.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Fredrik Gullbrandson

Studievägledning