Civilingenjör i maskinteknik

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Civilingenjörer i maskinteknik är efterfrågade på arbetsmarknaden. Vill du satsa på en teknisk utbildning med både bredd och djup samt hållbarhetsfokus ska du söka detta program. Efter examen kan du exempelvis arbeta som produktutvecklare, konstruktör, beräkningsspecialist, projektledare eller teknisk chef inom till exempel, inom fordonsindustri, förpackningsföretag, energiförsörjning, offshoreindustri och i konsultföretag. 

 • Brinner du för att förstå hur något fungerar, eller vad som krävs för att få det att fungera?
 • Fascineras du av möjligheten att försöka hitta eleganta lösningar till knepiga problem?
 • Kittlas du av tanken att bygga bättre livskvalité för någon och samtidigt bidra till att driva teknikfronten framåt?
 • Vågar du utmana dig själv tillsammans med andra för att skapa en bättre framtid för alla?

Då är kanske civilingenjör i maskinteknik ditt nästa steg! Då får du vara med och utveckla framtidens tekniska lösningar och innovationer som bidrar till att skapa en hållbar framtid.

Programinnehåll

Civilingenjör i maskinteknik är en utbildning med framtidsfokus som genomsyras av hållbarhetstänkande. Som civilingenjör i maskinteknik kan du arbeta i en global miljö både i Sverige och internationellt.

Utbildningen ger en stark bas av kunskaper inom naturvetenskap och maskinteknik för att sedan byggas på med en specifik inriktning.

Visa mer...

Utbildningen är i princip uppbyggd kring ett basblock på tre år och därpå följande inriktningsblock på två år. De tre första åren läser du teknikinriktade kurser som mekanik, materiallära och hållfasthetslära samt matematik, fysik och kompletterande ämnen som ledarskap, projektorganisation, industriell ekonomi och hållbarhetsgrunder. Du läser även ett par projektkurser där du utvecklar din förmåga att lösa problem i grupp med bland annat mekatroniska tillämpningar där programmering och design ingår. År fyra och fem fördjupar du dig inom en av inriktningarna innovativ och hållbar produktutveckling eller tillämpad mekanik. Här fördjupar du dig i innovationsteknik och produkt-tjänstesystem respektive simulering och analys. Genom valbara kurser så har du möjlighet att skapa din egen profil på utbildningen. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete, ofta tillsammans med ett företag. Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska tillämpningar av maskintekniska kunskaper genom att exempelvis nyttja de nyligen inrättade BTH Innovation Labs.

Inriktning innovativ och hållbar produktutveckling – Som Civilingenjör i Maskinteknik har du möjlighet att med innovationer forma framtidens tekniska produkter som bidrar till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Inriktningen innovativ och hållbar produktutveckling ger dig processer, metoder och verktyg för att ta fram innovativa produkter och tjänster. En produkt- och tjänsteorienterad syn på innovation medför en unik möjlighet att stödja och påskynda utvecklingen till ett hållbart samhälle. Positiva och negativa konsekvenser under en produkts hela livscykel bestäms till stor del genom de beslut som fattas redan under tidiga faser i innovationsprocessen. Studenterna arbetar empiriskt med ingenjörsuppgifter, enligt designmetoder såsom design thinking för att utifrån användarens behov realisera innovativa erbjudanden genom en praktisk och prototypdriven process, för att definiera och analysera problem, hitta kreativa lösningar och sedermera utveckla dessa till hållbara produkttjänstesystem. Allt fler företag efterfrågar kompetens för hållbar produkt- och tjänsteinnovation – där utvecklarna klarar av att integrera kunskaper och förmågor att matcha människors behov och önskemål med vad som är tekniskt realiserbart i ett livskraftigt affärserbjudande – för att stärka sin konkurrensförmåga på en global marknad.

Inriktning tillämpad mekanik – Att på ett effektivt sätt kunna bedöma om en lösning är möjlig, utforska hur bra den kan bli, samt förklara dess funktion, är typiska arbetsuppgifter för en ingenjör med analys i fokus. För att säkerställa ett resurssnålt utnyttjande av naturens resurser så måste produkter vara optimerade för sin användning. Det kan till exempel innebära att utforma produkten så stark som möjligt i förhållande till sin vikt för att minska på materialåtgång och energiförbrukning. Omfattande och avancerade beräkningar behövs ofta som stöd för beslut vid utformning av effektiva produkter. En ingenjör behöver även, genom mätningar av verkliga egenskaper, kunna verifiera att den färdiga produkten fungerar på det sätt som är beräknat. Du får kunskap om teorier, metoder och hjälpmedel för att planera, utföra och utvärdera modeller, beräkningar, experiment och simuleringar av produktegenskaper. Genom tillämpningar utvecklar du din egen förmåga att förutsäga och verifiera produkters funktion.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Studentprojekt


Studenter i maskinteknik visar sina alster
(1:05 min)
På BTH arbetar vi alltid i konkreta projekt. Därför är våra studenter väl förberedda när de kommer ut till företag och ska utföra sina uppgifter. Här är några exempel på studentarbeten från ett innovationsprojekt.


Studenter från BTH samarbetar med Hasslö varv (0:47 min)
Johan Sandberg, vd för Hasslö varv, ville hitta ett sätt att torrsätta båtar. Studenter vid BTH tog fram en metod för att lyfta båtar ur vattnet med hjälp av hydraulik. I det ingår bland annat hållfasthetsberäkningar.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Tidigare studenter

JOHANNES

Ort: Göteborg, Sverige
Yrke: Projektledare på Exteriör Volvo Cars
Arbetsuppgifter: Leder utvecklingsprocessen av exteriöra delar för framtidens Volvobilar. Är länken mellan design, konstruktion, tillverkning och leverantörer. Arbetet är kreativt och sker i en internationell miljö.

PROSHA

Ort: Göteborg, Sverige
Yrke: Mekanikkonstruktör på Ericsson AB
Arbetsuppgifter: Utvecklar och ansvarar för mekanikdesignen i Ericssons marknadsledande mikrovågsprodukter för mobila transportnät.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 35 till 2024 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot innovativ och hållbar produktutveckling
eller
Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot tillämpad mekanik
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Master of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Innovative and Sustainable Product Development
eller
Degree of Master of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Applied Mechanics

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten kunna:
 • visa brett tekniskt kunnande och kunna anta en avancerad yrkesverksam roll inom det maskintekniska området,
 • visa mycket god förståelse för matematikens och naturvetenskapens relevans och betydelse för det ingenjörsmässiga arbetssättet,
 • visa mycket god förståelse för hur maskintekniska kunskaper kan omsättas och användas i yrkeslivet,
 • visa mycket god kunskap inom valt fördjupningsområde, Tillämpad mekanik eller Innovativ och hållbar produktutveckling.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten kunna:
 • visa mycket god färdighet och förmåga att inom det maskintekniska området formulera, analysera och lösa avancerade tekniska uppgifter såväl självständigt som i grupp,
 • visa god färdighet och förmåga att inom det maskintekniska området redogöra för och tillämpa vetenskapligt förankrade metoder för att applicera på maskintekniska system,
 • visa god färdighet och förmåga att inom det maskintekniska området självständigt kunna analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, såväl muntligt som skriftligt,
 • visa förmåga att delta i och bidra till forsknings- och utvecklingsprojekt inom valt fördjupningsområde,
 • visa förmåga att analysera vilken påverkan en ingenjörs arbete, i form av produkter och processer, har på det omgivande samhället, utifrån en social, ekonomisk eller ekologisk synvinkel.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten kunna:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete inom området maskinteknik,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar samt förmåga att redogöra för maskinteknikens betydelse i samhället, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.


Jobbprofiler
Du som har en examen från programmet kan arbeta inom många olika tillämpningsområden och inte bara inom rent maskintekniska branscher. Verksamheter såsom energiförsörjning, rymdindustri, förpackningsföretag, off-shore industri, konsultbolag och medieföretag är några exempel på verksamheter där det arbetar civilingenjörer inom maskinteknik. Beroende på vald inriktning kan fokus läggas antingen främst på framtagning av nya konstruktionslösningar i kombination med strategisk ledning av produkt- och tjänsteinnovation för ett hållbart samhälle, eller på teoretisk och experimentell teknisk analys för bedömning av produktfunktionalitet och prestanda t ex speciellt med avseende på strukturvibrationer.

Beroende på dina egna intressen kan en karriär leda till uppgifter som teknisk expert eller projektledare och andra chefsroller. Möjligheterna till utlandsstudier är mycket goda. Genom att ta möjligheten att förlägga en del av din studietid utomlands är du bra förberedd på en internationell karriär efter examen.

Kurser i detta program