Civilingenjör i maskinteknik

Anmälan öppnar 2020-03-15

Skapa en bättre, enklare och effektivare värld och framtid. Maskinerna gör jobbet, men du utvecklar tekniken som driver dem.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i maskinteknik.

På BTH

Teknik som bas – med komplement som gör dig till ingenjör

De tre första åren läser du teknikinriktade kurser med ingenjörsmässig breddning som mekanik, materiallära, hållfasthetslära, matematik och fysik. Dessa kompletteras med ämnen som ledarskap, projektorganisation, industriell ekonomi och hållbarhetsgrunder – som tillsammans med den tekniska grunden gör dig till ingenjör.  Du läser även projektkurser där du utvecklar din förmåga att lösa problem i grupp och jobbar med till exempel programmering och design.

Välj din väg – produktutveckling eller tillämpad mekanik

År fyra och fem fördjupar du dig inom en av två inriktningar – innovativ och hållbar produktutveckling, eller tillämpad mekanik. Precis som resten av utbildningen genomsyras båda inriktningarna av hållbarhetstänkande. Inom Innovativ och hållbar produktutveckling gör du behovsanalyser för att ta fram innovativa produkter och tjänster med hjälp av olika processer, metoder och verktyg. Inom Tillämpad mekanik får du möjlighet att analytiskt och praktiskt förutsäga och garantera produkters funktion. Du gör det genom att planera, utföra och utvärdera modeller, beräkningar, experiment och simuleringar av produktegenskaper.

Samverkan och internationell erfarenhet

Här på BTH är närhet och samverkan med näringslivet centralt. Flera av kurserna under dina sista år bedrivs i projektform och utbildningen avslutas med ett självständigt arbete, ofta tillsammans med ett företag. Om du vill vidga dina vyer så ger utbildningen möjligheter till studier utomlands och samarbeten med utländska studenter.

Efter BTH

Ingenjörskompetens för många branscher och yrkesroller

Med en civilingenjörsexamen i maskinteknik har du många möjligheter framför dig. Utbildningen arbetar med områden som exempelvis energiförsörjning, fordonsindustri, förpackningsföretag, offshoreindustri eller i konsultföretag – och mycket annat.

Bli expert med världen som arbetsplats

De flesta civilingenjörer har utåtriktade arbeten, ofta i internationella sammanhang och med några års erfarenhet är det vanligt med jobb på chefsnivå eller som expert i utvecklingsprojekt. Vill du driva utveckling, skapa lösningar och ha många möjligheter utomlands är en examen som civilingenjör i maskinteknik en väldigt bra början.

Programinnehåll

Utbildningen ger en stark bas med kunskaper inom matematik, fysik och maskinteknik och maskinteknik som sedan byggs på med en specifik inriktning. Utbildningen är i princip uppbyggd kring ett basblock på tre år och därpå följande inriktningsblock på två år.

Visa mer...

De tre första åren läser du teknikinriktade kurser som mekanik, materiallära och hållfasthetslära samt matematik, fysik och kompletterande ämnen som ledarskap, projektorganisation, industriell ekonomi och hållbarhetsgrunder. Du läser även ett par projektkurser där du utvecklar din förmåga att lösa problem i grupp med bland annat mekatroniska tillämpningar där programmering och design ingår.

År fyra och fem fördjupar du dig inom en av inriktningarna innovativ och hållbar produktutveckling eller tillämpad mekanik. Genom att välja olika kurser kan du skapa din egen profil på din examen och utbildningen avslutas med ett självständigt arbete, ofta tillsammans med ett företag.

Som civilingenjör i maskinteknik har du möjlighet att med innovationer forma framtidens tekniska produkter som bidrar till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Inriktningen innovativ och hållbar produktutveckling ger dig processer, metoder och verktyg för att ta fram innovativa produkter och tjänster. En produkt- och tjänsteorienterad syn på innovation medför en unik möjlighet att stödja och påskynda utvecklingen till ett hållbart samhälle. Positiva och negativa konsekvenser under en produkts hela livscykel bestäms till stor del genom de beslut som fattas redan under tidiga faser i innovationsprocessen.

Du arbetar empiriskt med ingenjörsuppgifter enligt designmetoder – det vill säga att du utifrån behov tar fram innovativa lösningar genom en praktisk process, där du arbetar med prototyper för att definiera och analysera problem. Utifrån det hittar du sedan kreativa lösningar och utvecklar dessa till hållbara så kallade produkttjänstesystem.

Allt fler företag efterfrågar ingenjörer som med innovation kan matcha människors behov och önskemål med vad som är tekniskt realiserbart i hållbara lösningar, eftersom de behöver affärserbjudanden som stärker deras konkurrensförmåga på en global marknad.

Inriktningen tillämpad mekanik innebär att på ett effektivt sätt kunna bedöma om en lösning är möjlig, utforska hur bra den kan bli, och förklara dess funktion.
Detta är typiska arbetsuppgifter för en ingenjör med analys i fokus. För att skapa hållbara produkter, det vill säga ett resurssnålt utnyttjande av naturens resurser, så måste produkter vara optimerade för det om de ska användas till – till exempel att utforma produkten så stark som möjligt i förhållande till sin vikt för att minska på materialåtgång och energiförbrukning.

För att utforma effektiva produkter krävs också omfattande och avancerade beräkningar, och en ingenjör behöver kunna verifiera att den färdiga produkten fungerar på det sätt som är beräknat genom mätteknik.

Du får kunskap om teorier, metoder och hjälpmedel för att planera, utföra och utvärdera modeller, beräkningar, experiment och simuleringar av produktegenskaper. Genom praktiskt arbete utvecklar du din egen förmåga att förutsäga och garantera produkters funktion.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete på 30 hp.

Studera utomlands

Som student på BTH har du bra möjligheter att förlägga en del av dina studier utomlands. De flesta som tar chansen upplever att det var en av de mest givande perioderna under studietiden – en chans att lära känna nya kulturer, få nya perspektiv och skaffa erfarenheter både inför karriären och livet i sin helhet. Vi berättar mer om möjligheterna när du börjar här hos oss, men hör gärna av dig om du har frågor.

Studentprojekt


Studenter i maskinteknik visar sina alster
(1:05 min)
På BTH arbetar vi alltid i konkreta projekt. Därför är våra studenter väl förberedda när de kommer ut till företag och ska utföra sina uppgifter. Här är några exempel på studentarbeten från ett innovationsprojekt.


Studenter från BTH samarbetar med Hasslö varv
(0:47 min)
Johan Sandberg, vd för Hasslö varv, ville hitta ett sätt att torrsätta båtar. Studenter vid BTH tog fram en metod för att lyfta båtar ur vattnet med hjälp av hydraulik. I det ingår bland annat hållfasthetsberäkningar.

Tidigare studenter

JOHANNES

Ort: Göteborg, Sverige
Yrke: Projektledare på Exteriör Volvo Cars
Arbetsuppgifter: Leder utvecklingsprocessen av exteriöra delar för framtidens Volvobilar. Är länken mellan design, konstruktion, tillverkning och leverantörer. Arbetet är kreativt och sker i en internationell miljö.

PROSHA

Ort: Göteborg, Sverige
Yrke: Mekanikkonstruktör på Ericsson AB
Arbetsuppgifter: Utvecklar och ansvarar för mekanikdesignen i Ericssons marknadsledande mikrovågsprodukter för mobila transportnät.

Utvärderingar och programråd utvecklar utbildningen

Vi utvecklar hela tiden våra utbildningar och programmet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Programfördelning

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Studietakt

Programstart

Visa endast

Högskolepoäng

0 HP 300 HP

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87010
 • Period: 2020 vecka 36 till 2025 vecka 23
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot innovativ och hållbar produktutveckling
eller
Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot tillämpad mekanik
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Master of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Innovative and Sustainable Product Development
eller
Degree of Master of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Applied Mechanics

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten kunna:
 • visa brett tekniskt kunnande och kunna anta en avancerad yrkesverksam roll inom det maskintekniska området,
 • visa mycket god förståelse för matematikens och naturvetenskapens relevans och betydelse för det ingenjörsmässiga arbetssättet,
 • visa mycket god förståelse för hur maskintekniska kunskaper kan omsättas och användas i yrkeslivet,
 • visa mycket god kunskap inom valt fördjupningsområde, Tillämpad mekanik eller Innovativ och hållbar produktutveckling.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten kunna:
 • visa mycket god färdighet och förmåga att inom det maskintekniska området formulera, analysera och lösa avancerade tekniska uppgifter såväl självständigt som i grupp,
 • visa god färdighet och förmåga att inom det maskintekniska området redogöra för och tillämpa vetenskapligt förankrade metoder för att applicera på maskintekniska system,
 • visa god färdighet och förmåga att inom det maskintekniska området självständigt kunna analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, såväl muntligt som skriftligt,
 • visa förmåga att delta i och bidra till forsknings- och utvecklingsprojekt inom valt fördjupningsområde,
 • visa förmåga att analysera vilken påverkan en ingenjörs arbete, i form av produkter och processer, har på det omgivande samhället, utifrån en social, ekonomisk eller ekologisk synvinkel.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten kunna:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete inom området maskinteknik,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar samt förmåga att redogöra för maskinteknikens betydelse i samhället, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.


Jobbprofiler
Du som har en examen från programmet kan arbeta inom många olika tillämpningsområden och inte bara inom rent maskintekniska branscher. Verksamheter såsom energiförsörjning, rymdindustri, förpackningsföretag, off-shore industri, konsultbolag och medieföretag är några exempel på verksamheter där det arbetar civilingenjörer inom maskinteknik. Beroende på vald inriktning kan fokus läggas antingen främst på framtagning av nya konstruktionslösningar i kombination med strategisk ledning av produkt- och tjänsteinnovation för ett hållbart samhälle, eller på teoretisk och experimentell teknisk analys för bedömning av produktfunktionalitet och prestanda t ex speciellt med avseende på strukturvibrationer.

Beroende på dina egna intressen kan en karriär leda till uppgifter som teknisk expert eller projektledare och andra chefsroller. Möjligheterna till utlandsstudier är mycket goda. Genom att ta möjligheten att förlägga en del av din studietid utomlands är du bra förberedd på en internationell karriär efter examen.

Kurser i detta program