Masterprogram i maskinteknik – strukturmekanik

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Utbildningen förbereder dig för arbete med avancerad produktutveckling eller med forskning inom maskinteknik. Efter avklarad examen behärskar du bland annat virtuell och fysisk modellering, simulering, experimentell undersökning och optimering.

Med dina fördjupade kunskaper i matematik, numeriska beräkningsmetoder, mätteknik, analys av vibrationer, akustik och brottmekanik får du en bra grund till arbete med att förutsäga prestanda och säkerställa att nya produkter får den funktion som önskas.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

Programinnehåll

Utbildningen förbereder dig för medverkan i avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik. Efter avklarad examen behärskar du bland annat virtuell och fysisk modellering, simulering, experimentell undersökning och optimering.

Läs mer

Syftet med utbildningen är att du ska förbereda dig för medverkan i avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik. Målet är att du efter avklarad examen ska behärska ett koordinerat arbetssätt vid analys för beslutsstöd i produktutvecklingsprocessen, omfattande delmomenten virtuell och fysisk modellering, simulering respektive experimentell undersökning samt optimering.

Det koordinerade arbetssättet kan i korthet beskrivas enligt följande; virtuella modeller för beskrivning av intressanta produktegenskaper och beteenden utvecklas, verifieras och används för simuleringar av systemets funktionalitet. Simuleringsresultatet jämförs med experimentella resultat från undersökningar på avgränsade parallellt utvecklade fysiska modeller, eller med erfarenheter från tidigare utveckling, med syfte att validera de virtuella modellerna. Koordinationen innebär även att de virtuella modellerna används till att konstruera och formge goda fysiska modeller och mätstrategier. Denna process upprepas tills tillräcklig överensstämmelse uppnås. Simulering med den virtuella modellen kan sedan användas för optimering. Om optimeringen visar på behov av ändringar som påverkar relevansen för den aktuella modellen, upprepas hela proceduren. Mer detaljerade beskrivningar läggs vid behov till successivt i modellen under den pågående utvecklingen av den analyserade produkten. Vid utveckling av en helt ny produkt krävs vanligen ett flertal iterationer. När en ny variant av en produkt utvecklas kan till stor del tidigare erfarenheter återanvändas.

Du förväntas informera dig om för området relevant forskning och väsentligt öka din förmåga att kommunicera egna bidrag med vetenskapliga fakta och relationer såväl muntligen som skriftligen med hjälp av moderna verktyg för visualisering och dokumentation.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 36 till 2021 vecka 22
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, företrädesvis med inriktning mot strukturmekanik. Examen skall innehålla matematik omfattande matrisalgebra, flervariabelanalys och transformteori, grundläggande mekanik och programmering. Engelska B/Engelska 6.
Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

METOD 4 Relevant examen och engelska

ALLMÄNT

Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till studier på program på avancerad nivå med avseende på den sökandes inriktning i sin kandidatexamen samt engelskakunskaper.

URVALSGRUND

Tidigare högskoleutbildning och engelska.

PRECISERING AV URVALSGRUND

Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta pro-grammets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskra-ven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.
Slutligen normeras den sökandes TOEFL – respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.
Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-2.

HÖGSTA MERITVÄRDE

Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

ARBETSMETOD

Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.
Före programstart krävs att studenten uppfyller kravet på en grundläggande examen inom området.

Examen

Utbildningen ligger på avancerad nivå och leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie masterexamen.
Huvudområde: maskinteknik.
Inriktning: strukturmekanik.
Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (Two Years).
Main field of study: Mechanical Engineering.
Specialization: Structural Mechanics.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, gäller följande mål för utbildningen:
 • kunna formulera och validera numeriska och analytiska modeller av mekaniska system med hjälp av såväl avancerad programvara som med hjälp av starkt förenklade relationer för viktiga karakteristika
 • kunna specificera, utföra och tolka mätningar och analys av vibrationer hos roterande maskiner och andra mekaniska strukturer
 • kunna specificera, utföra och tolka experimentell modalanalys på mekaniska strukturer
 • kunna utföra simulering av mekaniska system med parametrar erhållna från numeriska modeller och/eller experiment, till exempel med avseende på inverkan från pålagd last och/eller enkla strukturella ändringar
 • kunna utföra optimering av mekaniska system baserat på resultat från numeriska modeller, simuleringar och mätningar för att möta marknadsbehov och dra nytta av teknologiska framsteg
 • kunna koordinera aktiviteter och rapportera erhållna resultat på ett förståeligt sätt under iakttagande av generella regler och praxis för vetenskapligt skrivande
 • förstå sina egna aktiviteters inverkan på samhälle och miljö.

Läs mer om antagning här

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Ansel Berghuvud

Studievägledning