Masterprogram i maskinteknik – strukturmekanik

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Arbeta med avancerad produktutveckling i koordinerade processer och förutsäg och optimera prestanda med fysiska och virtuella modeller.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

PÅ BTH

Avancerad produktutveckling med flera dimensioner

Utbildningen förbereder dig för arbete med avancerad produktutveckling eller med forskning inom maskinteknik. Målet är att du efter examen ska behärska ett koordinerat arbetssätt där du kombinerar moment och delprocesser i en systematisk och utvecklande process.

En mångfald av moment ger en palett av kompetens

Du arbetar med många delmoment – virtuell och fysisk modellering, simulering, experimentell undersökning och optimering. Du skapar också en bra grund till arbete med att förutsäga prestanda och säkerställa att nya produkter får den funktion som önskas med fördjupade kunskaper i matematik, numeriska beräkningsmetoder, mätteknik, analys av vibrationer, akustik och brottmekanik.

EFTER BTH

Simulera, utveckla och optimera inom avancerad produktutveckling

Efter avklarad examen är du kvalificerad inom en mängd specifika områden inom produktutveckling. Din framtida yrkesroll finns inom avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik.

PROGRAMINNEHÅLL

Utbildningen förbereder dig för medverkan i avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik. Efter avklarad examen behärskar du bland annat virtuell och fysisk modellering, simulering, experimentell undersökning och optimering.

Syftet med utbildningen är att du ska förbereda dig för medverkan i avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik. Målet är att du efter avklarad examen ska kunna använda ett koordinerat arbetssätt vid analys för beslutsstöd i produktutvecklingsprocessen. Arbetssättet omfattar delmomenten virtuell och fysisk modellering, simulering respektive experimentell undersökning och optimering.

Visa mer...

Det koordinerade arbetssättet kan i korthet beskrivas så här:

 1. Virtuella modeller för beskrivning av intressanta produktegenskaper och beteenden utvecklas, verifieras och används för simuleringar av systemets funktionalitet. Dessa virtuella modeller används också för att konstruera och formge goda fysiska modeller och mätstrategier.
 2. För att validera för de virtuella modellerna jämförs simuleringsresultatet med experimentella resultat från undersökningar på de avgränsade fysiska modeller som utvecklats parallellt, och/eller med erfarenheter från tidigare utveckling.

Processen upprepas tills tillräcklig överensstämmelse uppnås och simulering med den virtuella modellen kan sedan användas för optimering. Om optimeringen visar på behov av ändringar som påverkar tillämpligheten av den aktuella modellen, upprepas hela proceduren från grunden. Mer detaljerade beskrivningar läggs vid behov till successivt i modellen under den pågående utvecklingen av den analyserade produkten. Vid utveckling av en helt ny produkt krävs vanligen ett flertal försök. När en ny variant av en produkt utvecklas kan till stor del tidigare erfarenheter återanvändas.

För att få ut det mesta möjliga av utbildningen är det bra om du själv tar till dig relevant forskning och ökar din förmåga att med hjälp av moderna verktyg för visualisering och dokumentation kommunicera egna bidrag med vetenskapliga fakta.

Programfördelning

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-90556
 • Period: 2020 vecka 36 till 2022 vecka 22
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, företrädesvis med inriktning mot strukturmekanik. Examen skall innehålla matematik omfattande matrisalgebra, flervariabelanalys och transformteori, grundläggande mekanik och programmering. Engelska B/Engelska 6.
Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

METOD 4 Relevant examen och engelska

ALLMÄNT

Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till studier på program på avancerad nivå med avseende på den sökandes inriktning i sin kandidatexamen samt engelskakunskaper.

URVALSGRUND

Tidigare högskoleutbildning och engelska.

PRECISERING AV URVALSGRUND

Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta pro-grammets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskra-ven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.
Slutligen normeras den sökandes TOEFL – respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.
Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-2.

HÖGSTA MERITVÄRDE

Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

ARBETSMETOD

Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.
Före programstart krävs att studenten uppfyller kravet på en grundläggande examen inom området.

Examen

Utbildningen ligger på avancerad nivå och leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie masterexamen.
Huvudområde: maskinteknik.
Inriktning: strukturmekanik.
Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (Two Years).
Main field of study: Mechanical Engineering.
Specialization: Structural Mechanics.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, gäller följande mål för utbildningen:
 • kunna formulera och validera numeriska och analytiska modeller av mekaniska system med hjälp av såväl avancerad programvara som med hjälp av starkt förenklade relationer för viktiga karakteristika
 • kunna specificera, utföra och tolka mätningar och analys av vibrationer hos roterande maskiner och andra mekaniska strukturer
 • kunna specificera, utföra och tolka experimentell modalanalys på mekaniska strukturer
 • kunna utföra simulering av mekaniska system med parametrar erhållna från numeriska modeller och/eller experiment, till exempel med avseende på inverkan från pålagd last och/eller enkla strukturella ändringar
 • kunna utföra optimering av mekaniska system baserat på resultat från numeriska modeller, simuleringar och mätningar för att möta marknadsbehov och dra nytta av teknologiska framsteg
 • kunna koordinera aktiviteter och rapportera erhållna resultat på ett förståeligt sätt under iakttagande av generella regler och praxis för vetenskapligt skrivande
 • förstå sina egna aktiviteters inverkan på samhälle och miljö.

Läs mer om antagning här

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Ansel Berghuvud

Studievägledning