Civilingenjör i marin teknik

Tillfället är stängt för anmälan

Civilingenjör i marin teknik är en gedigen teknisk utbildning som ger dig stor bredd och samtidigt spetskunskaper för framtidens arbetsmarknad. Som civilingenjör i marin teknik kan du till exempel arbeta som strategisk projektledare, chef eller expert inom ny teknik för fartyg, robotar eller havsbaserad våg- och vindkraft.

Utbildningen är ny och har tagits fram i samarbete med svensk industri för att möta framtidens krav på civilingenjörer. På en bred bas av grundkunskaper vävs de marina tillämpningarna in så att du tidigt får en riktning mot ditt kommande yrkesliv.

Spännande områden där du kan arbeta är exempelvis med implementering av ny teknik på fartyg, utveckling av fjärrstyrda och autonoma robotar, planering och utläggning av undervattensinstallationer som till exempel elkablar, utveckling av havsbaserad energi som våg- och vindkraft, eller annan offshoreverksamhet. Exempel på karriärvägar efter några år i arbetslivet är jobb som specialist, som strategisk projektledare eller en ledande befattning som chef. Eftersom civilingenjörsutbildningen i marin teknik är bred och innehåller såväl maskinteknik som elektroteknik och IT är möjligheterna mycket goda även utanför den marina industrin.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i marin teknik.

Programinnehåll

Utbildningen kombinerar bredd med attraktiv tillämpad kunskap och genomsyras av att lära genom att praktiskt utföra istället för enbart rena teoristudier.
Visa mer...


Första året innehåller grundläggande naturvetenskap och matematik, men även kursen nautisk introduktion som ger grunderna för marin verksamhet. Under andra året ökar tillämpningarna inom maskinteknik, med hållfasthets-, strömnings- och materiallära. Detta år inleds även den första kursen i elektronik med ellära och programmering i språket Python. I årskurs tre får du fördjupade kunskaper i maskinteknik, elektroteknik och IT samt maritima kurser som oceanografi och marinkonstruktion. Sista läsperioden år tre fokuserar du på ett projekt där du får tillämpa dina ingenjörskunskaper och även studera produktutveckling och projektledning.

Fjärde året börjar med kurser i elektromagnetism och hydroakustik. Kurserna ger grunderna för radar- och sonarteknologi, som används för att avbilda och mäta både över och under vattnet. Året fortsätter med fördjupningar inom elektroteknik och energiteknik med bland annat våg- och vindkraft som är en växande sektor inom marin teknik. År fyra innehåller också en kurs i undervattensteknik där vi analyserar undervattensrobotars förmågor och en kurs om marina regelverk som styr vad man får tillverka och hur. Även fjärde året avslutas med ett stort industrirelevant projekt. Arbetet med projektet varvas med föreläsningar och tillämpningar i industriell ekonomi. Bland annat skriver vi en affärsplan för projektet och jobbar praktiskt med entreprenörskap och ekonomiska aspekter på utvecklingsprojekt. De två stora projekten tredje och fjärde åren ligger i slutet av vårterminen för att studenter som önskar ska kunna fortsätta driva projekten under sommaren, kanske med industrin eller som entreprenörer i startup-projekt.

Under femte året knyts dina kunskaper ihop till en helhet. Utmaningar är bland annat att beställa mjukvarusystem som ska passa med hårdvarusystem och vad du behöver tänka på när du utvecklar mjukvara som ska passa i ett projekt. Du studerar vilka egenskaper system ska ha för att fungera bra med människor, både när det gäller säkerhet och ergonomi. Ett område är dykeriteknik, som tar upp hur människan påverkas av att vistas under vattnet och vilken teknik som behövs. På BTH finns unik kompetens bland annat genom vår samverkan med Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum. År fem fortsätter med kurser om hur hela system bör se ut och hur vi jobbar med dem ur ett utvecklingsperspektiv. En viktig del av ingenjörers arbete idag handlar just om att integrera komponenter i system eller att inkorporera nya utrustningar ombord på exempelvis fartyg. Parallellt läser du forskningsmetodik där vi diskuterar filosofiska frågor som vad kunskap är och hur forskning ska bedrivas.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som löper under en hel termin. Här förenar du dina kunskaper i ett projekt som kan utföras i samarbete med industrin. Examensarbetet kan på så sätt bli en första ingång till arbetslivet eller kanske en väg att förverkliga ett eget entreprenörsprojekt som du fått inspiration till under utbildningen.

Som civilingenjör i marin teknik kan du arbeta med allt ifrån implementering av ny teknik på fartyg, utveckling av fjärrstyrda och autonoma robotar, planering och utläggning av undervattensinstallationer såsom elkablar, utveckling av havsbaserade energi som våg- och vindkraft eller i annan offshoreverksamhet. Eftersom utbildningen är bred och innefattar såväl maskinteknik som elektroteknik och IT så är möjligheterna mycket goda även utanför den marina industrin.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2018 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, och Kemi 1 eller Matematik E, Fysik B och Kemi A.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Antagningsordning


Examen

Utbildningen ligger på både grundnivå och avancerad nivå och leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Civilingenjörsexamen i marinteknik.
Motsvarande benämning på engelska är:
Master of Science in Engineering: Marine Engineering

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, gäller följande mål för utbildningen:
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa ett brett tekniskt kunnande för att kunna anta en yrkesverksam roll inom det marintekniska området men även inom närliggande teknikområden,
 • visa ett brett kunnande om tillämpning av maskinteknik, elektroteknik och IT för marintekniska lösningar,
 • kunna analysera samband och dra egna slutsatser utifrån konstruktioner av marina system samt bidra till produkt- och systemutveckling samt forskning inom området,
 • visa fördjupad kunskap både om hur de marina delsystemen fungerar som enheter för sig, och som komponenter i en helhet. Färdighet och förmåga Efter genomförd utbildning ska studenten
 • visa förmåga att självständigt kunna konstruera och använda teoretiska modeller och metoder för att behandla ingenjörsmässiga problemställningar inom det marintekniska området,
 • visa färdigheter inom det marintekniska området genom att kunna lösa avancerade tekniska uppgifter,
 • kunna designa och implementera olika lösningar för mätning och styrning av inbyggda system,
 • visa förmåga att på ett professionellt sätt kunna uttrycka och kommunicera tankar, idéer och arbetsresultat till intressenter i industri och omgivande samhälle samt självständigt och på ett ingenjörsmässigt sätt kunna tillämpa sina förvärvade tekniska detaljkunskaper i ett industriellt sammanhang,
 • visa förmåga att självständigt kunna analysera och utvärdera olika tekniska lösningar inom det marintekniska området,
 • visa förmåga att kunna planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att anta ett professionellt och ingenjörsmässigt förhållningssätt till marinteknik,
 • visa förståelse för näringslivets ekonomiska realitet, ekonomiska samband och affärsplanering,
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklings-arbete inom marinteknik,
 • visa insikt i marintekniska möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället, och människors ansvar för hur dess användning påverkar sociala, ekologiska och ekonomiska system såväl lokalt, regionalt och globalt.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Oskar Frånberg

Studievägledning