• Studietid: 2018 vecka 35 till 2023 vecka 22
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Civilingenjör i marin teknik är en gedigen teknisk utbildning som ger dig stor bredd och samtidigt spetskunskaper för framtidens arbetsmarknad. Som civilingenjör i marin teknik kan du till exempel arbeta som strategisk projektledare, chef eller expert inom ny teknik för fartyg, robotar eller havsbaserad våg- och vindkraft.

Utbildningen är ny och har tagits fram i samarbete med svensk industri för att möta framtidens krav på civilingenjörer. På en bred bas av grundkunskaper vävs de marina tillämpningarna in så att du tidigt får en riktning mot ditt kommande yrkesliv.

Spännande områden där du kan arbeta är exempelvis med implementering av ny teknik på fartyg, utveckling av fjärrstyrda och autonoma robotar, planering och utläggning av undervattensinstallationer som till exempel elkablar, utveckling av havsbaserad energi som våg- och vindkraft, eller annan offshoreverksamhet. Exempel på karriärvägar efter några år i arbetslivet är jobb som specialist, som strategisk projektledare eller en ledande befattning som chef. Eftersom civilingenjörsutbildningen i marin teknik är bred och innehåller såväl maskinteknik som elektroteknik och IT är möjligheterna mycket goda även utanför den marina industrin.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i marin teknik.

Programinnehåll

Utbildningen kombinerar bredd med attraktiv tillämpad kunskap och genomsyras av att lära genom att praktiskt utföra istället för enbart rena teoristudier.
Visa mer...


Första året innehåller grundläggande naturvetenskap och matematik, men även kursen nautisk introduktion som ger grunderna för marin verksamhet. Under andra året ökar tillämpningarna inom maskinteknik, med hållfasthets-, strömnings- och materiallära. Detta år inleds även den första kursen i elektronik med ellära och programmering i språket Python. I årskurs tre får du fördjupade kunskaper i maskinteknik, elektroteknik och IT samt maritima kurser som oceanografi och marinkonstruktion. Sista läsperioden år tre fokuserar du på ett projekt där du får tillämpa dina ingenjörskunskaper och även studera produktutveckling och projektledning.

Fjärde året börjar med kurser i elektromagnetism och hydroakustik. Kurserna ger grunderna för radar- och sonarteknologi, som används för att avbilda och mäta både över och under vattnet. Året fortsätter med fördjupningar inom elektroteknik och energiteknik med bland annat våg- och vindkraft som är en växande sektor inom marin teknik. År fyra innehåller också en kurs i undervattensteknik där vi analyserar undervattensrobotars förmågor och en kurs om marina regelverk som styr vad man får tillverka och hur. Även fjärde året avslutas med ett stort industrirelevant projekt. Arbetet med projektet varvas med föreläsningar och tillämpningar i industriell ekonomi. Bland annat skriver vi en affärsplan för projektet och jobbar praktiskt med entreprenörskap och ekonomiska aspekter på utvecklingsprojekt. De två stora projekten tredje och fjärde åren ligger i slutet av vårterminen för att studenter som önskar ska kunna fortsätta driva projekten under sommaren, kanske med industrin eller som entreprenörer i startup-projekt.

Under femte året knyts dina kunskaper ihop till en helhet. Utmaningar är bland annat att beställa mjukvarusystem som ska passa med hårdvarusystem och vad du behöver tänka på när du utvecklar mjukvara som ska passa i ett projekt. Du studerar vilka egenskaper system ska ha för att fungera bra med människor, både när det gäller säkerhet och ergonomi. Ett område är dykeriteknik, som tar upp hur människan påverkas av att vistas under vattnet och vilken teknik som behövs. På BTH finns unik kompetens bland annat genom vår samverkan med Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum. År fem fortsätter med kurser om hur hela system bör se ut och hur vi jobbar med dem ur ett utvecklingsperspektiv. En viktig del av ingenjörers arbete idag handlar just om att integrera komponenter i system eller att inkorporera nya utrustningar ombord på exempelvis fartyg. Parallellt läser du forskningsmetodik där vi diskuterar filosofiska frågor som vad kunskap är och hur forskning ska bedrivas.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som löper under en hel termin. Här förenar du dina kunskaper i ett projekt som kan utföras i samarbete med industrin. Examensarbetet kan på så sätt bli en första ingång till arbetslivet eller kanske en väg att förverkliga ett eget entreprenörsprojekt som du fått inspiration till under utbildningen.

Som civilingenjör i marin teknik kan du arbeta med allt ifrån implementering av ny teknik på fartyg, utveckling av fjärrstyrda och autonoma robotar, planering och utläggning av undervattensinstallationer såsom elkablar, utveckling av havsbaserade energi som våg- och vindkraft eller i annan offshoreverksamhet. Eftersom utbildningen är bred och innefattar såväl maskinteknik som elektroteknik och IT så är möjligheterna mycket goda även utanför den marina industrin.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Innehåll