Civilingenjör i marin teknik

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Civilingenjör i marin teknik är en gedigen teknisk utbildning som ger dig stor bredd och samtidigt spetskunskaper för framtidens arbetsmarknad. Som civilingenjör i marin teknik kan du till exempel arbeta som strategisk projektledare, chef eller expert inom ny teknik för fartyg, robotar eller havsbaserad våg- och vindkraft.

Utbildningen är ny och har tagits fram i samarbete med svensk industri för att möta framtidens krav på civilingenjörer. På en bred bas av grundkunskaper vävs de marina tillämpningarna in så att du tidigt får en riktning mot ditt kommande yrkesliv.

Spännande områden där du kan arbeta är exempelvis med implementering av ny teknik på fartyg, utveckling av fjärrstyrda och autonoma robotar, planering och utläggning av undervattensinstallationer som till exempel elkablar, utveckling av havsbaserad energi som våg- och vindkraft, eller annan offshoreverksamhet. Exempel på karriärvägar efter några år i arbetslivet är jobb som specialist, som strategisk projektledare eller en ledande befattning som chef. Eftersom civilingenjörsutbildningen i marin teknik är bred och innehåller såväl maskinteknik som elektroteknik och IT är möjligheterna mycket goda även utanför den marina industrin.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i marin teknik.

Programinnehåll

Utbildningen kombinerar bredd med attraktiv tillämpad kunskap och genomsyras av att lära genom att praktiskt utföra istället för enbart rena teoristudier.

Visa mer...

Första året innehåller grundläggande naturvetenskap och matematik, men även kursen nautisk introduktion som ger grunderna för marin verksamhet. Under andra året ökar tillämpningarna inom maskinteknik, med hållfasthets-, strömnings- och materiallära. Detta år inleds även den första kursen i elektronik med ellära och programmering i språket Python. I årskurs tre får du fördjupade kunskaper i maskinteknik, elektroteknik och IT samt maritima kurser som oceanografi och marinkonstruktion. Sista läsperioden år tre fokuserar du på ett projekt där du får tillämpa dina ingenjörskunskaper och även studera produktutveckling och projektledning.

Fjärde året börjar med kurser i elektromagnetism och hydroakustik. Kurserna ger grunderna för radar- och sonarteknologi, som används för att avbilda och mäta både över och under vattnet. Året fortsätter med fördjupningar inom elektroteknik och energiteknik med bland annat våg- och vindkraft som är en växande sektor inom marin teknik. År fyra innehåller också en kurs i undervattensteknik där vi analyserar undervattensrobotars förmågor och en kurs om marina regelverk som styr vad man får tillverka och hur. Även fjärde året avslutas med ett stort industrirelevant projekt. Arbetet med projektet varvas med föreläsningar och tillämpningar i industriell ekonomi. Bland annat skriver vi en affärsplan för projektet och jobbar praktiskt med entreprenörskap och ekonomiska aspekter på utvecklingsprojekt. De två stora projekten tredje och fjärde åren ligger i slutet av vårterminen för att studenter som önskar ska kunna fortsätta driva projekten under sommaren, kanske med industrin eller som entreprenörer i startup-projekt.

Under femte året knyts dina kunskaper ihop till en helhet. Utmaningar är bland annat att beställa mjukvarusystem som ska passa med hårdvarusystem och vad du behöver tänka på när du utvecklar mjukvara som ska passa i ett projekt. Du studerar vilka egenskaper system ska ha för att fungera bra med människor, både när det gäller säkerhet och ergonomi. Ett område är dykeriteknik, som tar upp hur människan påverkas av att vistas under vattnet och vilken teknik som behövs. På BTH finns unik kompetens bland annat genom vår samverkan med Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum. År fem fortsätter med kurser om hur hela system bör se ut och hur vi jobbar med dem ur ett utvecklingsperspektiv. En viktig del av ingenjörers arbete idag handlar just om att integrera komponenter i system eller att inkorporera nya utrustningar ombord på exempelvis fartyg. Parallellt läser du forskningsmetodik där vi diskuterar filosofiska frågor som vad kunskap är och hur forskning ska bedrivas.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som löper under en hel termin. Här förenar du dina kunskaper i ett projekt som kan utföras i samarbete med industrin. Examensarbetet kan på så sätt bli en första ingång till arbetslivet eller kanske en väg att förverkliga ett eget entreprenörsprojekt som du fått inspiration till under utbildningen.

Som civilingenjör i marin teknik kan du arbeta med allt ifrån implementering av ny teknik på fartyg, utveckling av fjärrstyrda och autonoma robotar, planering och utläggning av undervattensinstallationer såsom elkablar, utveckling av havsbaserade energi som våg- och vindkraft eller i annan offshoreverksamhet. Eftersom utbildningen är bred och innefattar såväl maskinteknik som elektroteknik och IT så är möjligheterna mycket goda även utanför den marina industrin.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Programansvarig lärare

Intervju med Oskar Frånberg, programansvarig lärare (7 min)
Oskar Frånberg berättar vad utbildningen i marin teknik innehåller och hur utbildningen är upplagd.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 35 till 2024 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, och Kemi 1.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Civilingenjörsexamen i marin teknik
Engelsk översättning av examen:
Degree of Master of Science in Engineering: Marine Engineering

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa ett brett tekniskt kunnande för att anta en yrkesverksam roll inom det marintekniska området eller inom närliggande teknikområden,
 • visa ett brett kunnande om tillämpningar av maskinteknik, elektroteknik och IT för marintekniska lösningar,
 • visa fördjupad kunskap både om hur de marina delsystemen fungerar som enheter för sig, och som komponenter i en helhet.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna analysera samband och dra egna slutsatser utifrån konstruktioner av marina system samt bidra till produkt- och systemutveckling och forskning inom området,
 • visa förmåga att självständigt kunna konstruera och använda teoretiska modeller och metoder för att behandla ingenjörsmässiga problemställningar inom det marintekniska området,
 • kunna designa och implementera olika lösningar för mätning och styrning av inbyggda system,
 • visa förmåga att på ett professionellt sätt kunna uttrycka och kommunicera idéer, förslag och arbetsresultat till intressenter i industri och omgivande samhälle samt
 • självständigt och på ett ingenjörsmässigt sätt kunna tillämpa sina förvärvade tekniska kunskaper i ett industriellt sammanhang,
 • visa förmåga att självständigt kunna lösa avancerade tekniska problem samt kunna analysera och utvärdera tekniska lösningar inom det marintekniska området,
 • visa förmåga att kunna planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att anta ett professionellt och ingenjörsmässigt förhållningssätt till marin teknik,
 • visa förståelse för näringslivets ekonomiska realitet, ekonomiska samband och affärsplanering,
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete inom marin teknik,
 • visa insikt om marin tekniks möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället, och hur användningen påverkar sociala, ekologiska och ekonomiska system såväl lokalt, regionalt och globalt.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Oskar Frånberg

Studievägledning