Civilingenjör i marin teknik

Anmälan öppnar 2020-03-15

I havsdjupen finns utrymme för hållbar utveckling och på BTH bygger du kunskaper för framtidens marintekniska lösningar.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i marin teknik.

På BTH

Grundkunskaper med marin specialisering

I en bred bas av grundkunskaper med till exempel maskin- och elektroteknik vävs de marina tillämpningarna in, och du utforskar områden som oceanografi, marinkonstruktion och radar- och sonarteknologi. Du fördjupar dina kunskaper om undervattensteknik och undervattensrobotar, liksom teknik för våg- och vindkraft.

 

 

Samarbete med marin industri

Utbildningen har tagits fram i samarbete med svensk industri för att matcha dess behov, och både tredje och fjärde året avslutas med realistiska projekt som är kopplade till verkligheten och din framtida yrkesroll. I samband med projekten studerar du produktutveckling, projektledning och industriell ekonomi. Du lär dig att väva samman dina kunskaper och avslutar med ett examensarbete som görs under en termin.

Realistiskt fokus genom samverkan

Fokus under hela utbildningen är framtida behov av utveckling av olika typer av system. Genom samverkan mellan BTH och Försvarsmakten, NKT och andra stora aktörer inom branschen får du viktig kunskap och insikt om hur olika system fungerar. Till exempel studerar du hur system på fartyg påverkar och fungerar ihop med människor.

Efter BTH

Specialiserad – men inom ett brett fält

Utbildningen ger dig attraktiv kunskap inom ett starkt växande framtidsområde med mängder av möjligheter. Civilingenjörer i marin teknik arbetar exempelvis med implementering av ny teknik på fartyg, utveckling av fjärrstyrda och autonoma robotar, planering och utläggning av undervattensinstallationer som till exempel elkablar, utveckling av havsbaserad energi som våg- och vindkraft, eller annan offshoreverksamhet. Yrkesrollerna är ofta specialist, strategisk projektledare och efter några år chef. Men du har inte fokuserat för mycket, din breda ingenjörskompetens gör dig eftertraktad även utanför det marina området om du i framtiden vill byta bransch.

Presentation av programmet

Oskar Frånberg, programansvarig lärare, berättar om programmet (7 min)

Programinnehåll

Utbildningen kombinerar ett brett kunskapsområde med tillämpad specialisering och genomsyras av att du lär dig genom att praktiskt arbete istället för rena teoristudier.

Första året innehåller grundläggande naturvetenskap, matematik och programmering, men även kursen Nautisk introduktion som ger grunderna för marin verksamhet.

Visa mer...

Under andra året ökar tillämpningarna inom maskinteknik och du läser hållfasthets-, strömnings- och materiallära. Året inleds med den första kursen i elektronik med ellära.

Det tredje året fördjupar du dina kunskaper i maskinteknik, elektroteknik, IT och läser maritima kurser i oceanografi och marinkonstruktion. Sista läsperioden det året tillämpar du dina ingenjörskunskaper i ett större projekt och studerar produktutveckling och projektledning.

Fjärde året börjar med kurser i elektromagnetism och hydroakustik. Kurserna ger dig grunderna för radar- och sonarteknologi, som du senare använder för att avbildning och mätning både över och under vattenytan. Året fortsätter med fördjupningar inom elektroteknik och energiteknik med bland annat våg- och vindkraft som är en växande sektor inom marin teknik. År fyra innehåller också en kurs i undervattensteknik där vi analyserar undervattensrobotars förmågor och en kurs om marina regelverk som styr vad man får tillverka och hur.

Precis som år tre avslutas det fjärde året med ett stort industrirelevant projekt som varvas med föreläsningar och arbeten inom industriell ekonomi. Vi skriver bland annat en affärsplan för projektet och jobbar praktiskt med entreprenörskap och ekonomiaspekter på utvecklingsprojekt.

De två stora projekten tredje och fjärde åren ligger i slutet av vårterminen för att studenter som önskar ska kunna fortsätta driva projekten under sommaren, kanske med industrin eller som entreprenörer i startup-projekt.

Under femte året knyts dina kunskaper ihop till en helhet. Utmaningar är bland annat att beställa mjukvarusystem som ska passa med hårdvarusystem och vad du behöver tänka på när du utvecklar mjukvara som ska passa i ett projekt. Du studerar vilka egenskaper system ska ha för att fungera bra med människor, både när det gäller säkerhet och ergonomi. Ett område är dykeriteknik, som tar upp hur människan påverkas av att vistas under vattnet och vilken teknik som behövs. På BTH finns unik kompetens bland annat genom vår samverkan med Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum.

Året fortsätter med kurser om hur hela system bör se ut och hur vi jobbar med dem ur ett utvecklingsperspektiv. En viktig del av ingenjörers arbete idag handlar just om att integrera komponenter i system eller att inkorporera nya utrustningar ombord på exempelvis fartyg. Parallellt läser du forskningsmetodik där vi diskuterar filosofiska frågor som vad kunskap är och hur forskning ska bedrivas.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som löper under en hel termin. Här förenar du dina kunskaper i ett projekt som kan utföras i samarbete med industrin. Examensarbetet kan på så sätt bli en första ingång till arbetslivet eller kanske en väg att förverkliga ett eget entreprenörsprojekt som du fått inspiration till under utbildningen.

Som civilingenjör i marin teknik kan du arbeta med allt ifrån implementering av ny teknik på fartyg, utveckling av fjärrstyrda och autonoma robotar, planering och utläggning av undervattensinstallationer såsom elkablar, utveckling av havsbaserade energi som våg- och vindkraft eller i annan offshoreverksamhet. Eftersom utbildningen är bred och innefattar såväl maskinteknik som elektroteknik och IT så är möjligheterna mycket goda även utanför den marina industrin.

Studera utomlands

Som student på BTH har du bra möjligheter att förlägga en del av dina studier utomlands. De flesta som tar chansen upplever att det var en av de mest givande perioderna under studietiden – en chans att lära känna nya kulturer, få nya perspektiv och skaffa erfarenheter både inför karriären och livet i sin helhet. Vi berättar mer om möjligheterna när du börjar här hos oss, men hör gärna av dig om du har frågor.

Utvärderingar och programråd utvecklar utbildningen

Vi utvecklar hela tiden våra utbildningar och programmet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Programfördelning

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Studietakt

Programstart

Visa endast

Högskolepoäng

0 HP 300 HP

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87009
 • Period: 2020 vecka 36 till 2025 vecka 23
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, och Kemi 1.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Civilingenjörsexamen i marin teknik
Engelsk översättning av examen:
Degree of Master of Science in Engineering: Marine Engineering

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa ett brett tekniskt kunnande för att anta en yrkesverksam roll inom det marintekniska området eller inom närliggande teknikområden,
 • visa ett brett kunnande om tillämpningar av maskinteknik, elektroteknik och IT för marintekniska lösningar,
 • visa fördjupad kunskap både om hur de marina delsystemen fungerar som enheter för sig, och som komponenter i en helhet.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna analysera samband och dra egna slutsatser utifrån konstruktioner av marina system samt bidra till produkt- och systemutveckling och forskning inom området,
 • visa förmåga att självständigt kunna konstruera och använda teoretiska modeller och metoder för att behandla ingenjörsmässiga problemställningar inom det marintekniska området,
 • kunna designa och implementera olika lösningar för mätning och styrning av inbyggda system,
 • visa förmåga att på ett professionellt sätt kunna uttrycka och kommunicera idéer, förslag och arbetsresultat till intressenter i industri och omgivande samhälle samt
 • självständigt och på ett ingenjörsmässigt sätt kunna tillämpa sina förvärvade tekniska kunskaper i ett industriellt sammanhang,
 • visa förmåga att självständigt kunna lösa avancerade tekniska problem samt kunna analysera och utvärdera tekniska lösningar inom det marintekniska området,
 • visa förmåga att kunna planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att anta ett professionellt och ingenjörsmässigt förhållningssätt till marin teknik,
 • visa förståelse för näringslivets ekonomiska realitet, ekonomiska samband och affärsplanering,
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete inom marin teknik,
 • visa insikt om marin tekniks möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället, och hur användningen påverkar sociala, ekologiska och ekonomiska system såväl lokalt, regionalt och globalt.

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Oskar Frånberg

Studievägledning