Högskoleingenjör i maskinteknik

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Vill du vara med och utveckla morgondagens teknik och produkter? För att bli en framgångsrik produktutvecklare måste du ha både teoretiska och praktiska kunskaper. Efter din utbildning kan du exempelvis arbeta som utvecklingsingenjör, maskiningenjör, konstruktör, utvecklingsansvarig eller konstruktionschef inom verkstadsindustri, fordonsindustri, offshoreindustri och i konsultföretag.

I början av utbildningen studerar du CAD, mekanik och hållfasthetslära och du läser kurser inom hållbarhetsgrunder, ledarskap och naturvetenskap. Några av kurserna bedrivs i projektform där du övar på ingenjörsrollen genom att jobba med problemlösning i grupp. Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska tillämpningar av maskintekniska kunskaper genom att exempelvis nyttja de nyligen inrättade BTH Innovation Labs. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete, vanligtvis tillsammans med ett företag.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik.

Programinnehåll

Programmet motsvarar tre års heltidsstudier. Av de 180 poängen är 70 maskinteknik och matematik 30 poäng. De två första åren läser du förutom naturvetenskapliga och maskintekniska kurser även hållbarhetsgrunder samt ledarskap och projektorganisation. Inom det maskintekniska området är det till exempel CAD, mekanik och hållfasthetslära. Under det tredje året sker en inriktning mot produktutvecklingsprocessen. I slutet av det sista året gör du ett självständigt arbete på 18 poäng för att praktisera dina kunskaper i ett verklighetsnära sammanhang. Arbetet görs vanligtvis tillsammans med ett företag.

Visa mer...

Under dina studier kommer du att arbeta med utrustning och programvaror som hjälper dig att simulera och visualisera en färdig produkts egenskaper. Ett långsiktigt miljötänkande genomsyrar utbildningen så att du som färdig ingenjör ska kunna bidra till ett framtida hållbart samhälle.

Utbildningen ger dig möjlighet att bygga upp en stark bas av kunskaper inom naturvetenskap och teknik. De olika kurserna som utbildningen består av kompletterar och bygger på varandra för att du ska få en sammanhållen kompetens för ditt framtida yrkesliv. Hållbarhetstänkande går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Det är hög efterfrågan på högskoleingenjörer i näringslivet. Du kan arbeta som utvecklingsingenjör, konstruktör, utvecklingsansvarig eller konstruktionschef inom områden som sträcker sig från beräkningar, konstruktion och produktutveckling till marknadsföring och försäljning på till exempel ett konsultföretag eller mekaniskt företag. Vanliga verktyg i din vardag är programvaror som hjälper dig att simulera och visualisera för att förutse färdiga produkters egenskaper.

Utbildningen motsvarar tre års studier på heltid. Mer detaljerad kursinformation ges i respektive kursplan.

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet och placering av kurser i tiden förändras.

Programmet avslutas med ett skriftligt självständigt arbete motsvarande 18 HP.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Tidigare studenter

ROBIN

Ort: Ronneby, Sverige
Yrke: Utvecklingsingenjör på Tarkett AB
Arbetsuppgifter: Ansvarar för att utveckla ny och befintlig konstruktion, samt planera, driva och följa upp tilldelade uppdrag. Uppdrag som uteslutande bedrivs i projektform där utvecklingsingenjören är projektledare med ansvar för pågående uppdrag, rapportering, team och budget.

FREDRIC

Ort: Karlskrona, Sverige
Yrke: Operativ servicechef på NKT
Arbetsuppgifter: Ansvarar för att det finns resurser för att uppfylla våra avtal och utföra jobb världen över, som i hela Europa, i USA och i Asien. Det handlar mycket om att delegera och koordinera med övrig verksamhet inom företaget för att få folk med rätt kompetens i rätt tid på rätt plats.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 35 till 2022 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot utvecklingsteknik
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Product Development

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa en bred teknisk kunskapsbas för att kunna anta en yrkesverksam roll inom det maskintekniska området,
 • visa förståelse för hur kärnämnen som t ex hållfasthetslära, mekanik och materiallära används i yrkeslivet,
 • ha en inblick i maskintekniska ämnens vetenskapliga grund,
 • visa förståelse för vilken påverkan en ingenjörs arbete har på det omgivande samhället.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att utföra tekniska beräkningar inom det maskintekniska området såväl självständigt som i grupp,
 • kunna ta tillvara vetenskapligt förankrade metoder för att applicera på maskintekniska system,
 • analysera och utvärdera olika tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder hantera produkter, processer och system,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt kunna diskutera och redogöra för maskintekniska problem och lösningar.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom området maskinteknik,
 • visa insikt i maskintekniska möjligheter och begränsningar samt förmåga att redogöra för maskinteknikens betydelse i samhället, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter,
 • visa förmåga att kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


Jobbprofiler
Med en examen från programmet kan du arbeta inom många olika tillämpningsområden och inte bara inom rent maskintekniska branscher.
Inriktningen har fokus främst på framtagning av nya konstruktionslösningar för ett hållbart samhälle.
Beroende på dina egna intressen kan en karriär leda till uppgifter med fördjupad teknisk inriktning eller projektledning och andra chefsroller.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Christian Johansson Askling

Studievägledning