Högskoleingenjör i maskinteknik

Anmälan öppnar 2020-03-15

Maskinteknik ger möjligheter, och med hållbarhetsfokus kan du förbättra världen. Börja bygga din karriär inom konstruktion på BTH.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik.

En bred bas med hållbart fokus

En ingenjör i maskinteknik och arbete inom konstruktion och produktutveckling behöver både teoretiska och praktiska kunskaper, och du bygger under utbildningen upp en bas inom matematik, fysik och teknik, men även teknisk kommunikation. Du läser också kurser inom hållbarhetsgrunder, ledarskap och naturvetenskap, och Inom maskinteknik sätter du dig in i CAD, mekanik och hållfasthetslära. För att möta behov på arbetsmarknaden och den omställning samhället genomgår är hållbarhetstänkande en central del I alla kurser och genom hela utbildningen.

Arbete i projektform och nära näringslivet

Ett generellt fokus på BTH är att arbeta nära verkliga förutsättningar och utmaningar, därför är många moment i utbildningen i projektform och i grupp där du realistiskt jobbar med problemlösning. Ditt sista år gör du ett självständigt examensarbete, men tillsammans med ett företag.

Efter BTH

Produktutveckling är en evig arbetsmarknad

Mängden produkter som produceras blir allt fler och kommer i allt snabbare takt, vilket ger en levande arbetsmarknad. Efter examen kan du bland annat arbeta med konstruktion och produktutveckling, där du med olika utrustning och programvaror simulerar och visualiserar produkters egenskaper. Du arbetar antagligen på ett mekaniskt företag eller ett konsultföretag, och troligen också med beräkning, marknadsföring och försäljning.

Du är med och utvecklar morgondagens teknik, löser hållbarhetsproblem och tar fram produkter som möter behov. Vanliga yrkesroller är utvecklingsingenjör, konstruktör, utvecklingsansvarig eller konstruktionschef.

Tidigare studenter

ROBIN

Ort: Ronneby, Sverige
Yrke: Utvecklingsingenjör på Tarkett AB
Arbetsuppgifter: Ansvarar för att utveckla ny och befintlig konstruktion, samt planera, driva och följa upp tilldelade uppdrag. Uppdrag som uteslutande bedrivs i projektform där utvecklingsingenjören är projektledare med ansvar för pågående uppdrag, rapportering, team och budget.

FREDRIC

Ort: Karlskrona, Sverige
Yrke: Operativ servicechef på NKT
Arbetsuppgifter: Ansvarar för att det finns resurser för att uppfylla våra avtal och utföra jobb världen över, som i hela Europa, i USA och i Asien. Det handlar mycket om att delegera och koordinera med övrig verksamhet inom företaget för att få folk med rätt kompetens i rätt tid på rätt plats.

Studera utomlands

Som student på BTH har du bra möjligheter att förlägga en del av dina studier utomlands. De flesta som tar chansen upplever att det var en av de mest givande perioderna under studietiden – en chans att lära känna nya kulturer, få nya perspektiv och skaffa erfarenheter både inför karriären och livet i sin helhet. Vi berättar mer om möjligheterna när du börjar här hos oss, men hör gärna av dig om du har frågor.

Programinnehåll

Programmet motsvarar tre års heltidsstudier. Av de 180 poängen är 70 maskinteknik och matematik 30 poäng.

De två första åren läser du naturvetenskapliga och maskintekniska kurser, men även hållbarhetsgrunder samt ledarskap och projektorganisation.
Inom det maskintekniska området sätter du dig in i till exempel CAD, mekanik och hållfasthetslära.

Det tredje året riktar sig utbildningen mer mot produktutvecklingsprocessen och i slutet av året gör du ett självständigt arbete på 18 poäng för att praktisera dina kunskaper i ett verklighetsnära sammanhang. Arbetet görs vanligtvis tillsammans med ett företag.

Visa mer...

Under dina studier arbetar du med utrustning och programvaror som hjälper dig simulera och visualisera en färdig produkts egenskaper, en vanlig uppgift i din roll som ingenjör. Ett långsiktigt miljötänkande genomsyrar utbildningen så att du som färdig ingenjör ska kunna bidra till ett framtida hållbart samhälle.

Utbildningen ger dig möjlighet att bygga upp en stark bas av kunskaper inom naturvetenskap och teknik. Olika kurser kompletterar och bygger på varandra och ger dig en bred kompetens.

I näringslivet är det hög efterfrågan på högskoleingenjörer och du kan arbeta som utvecklingsingenjör, konstruktör, utvecklingsansvarig eller konstruktionschef. Möjliga områden är många och sträcker sig från beräkningar, konstruktion och produktutveckling till marknadsföring och försäljning på till exempel ett konsultföretag eller mekaniskt företag.

Utbildningen motsvarar tre års studier på heltid. Mer detaljerad kursinformation ges i respektive kursplan. Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet och placering av kurser i tiden förändras.

Programmet avslutas med ett examensarbete på 18 hp.

Utvärderingar och programråd utvecklar utbildningen

Vi utvecklar hela tiden våra utbildningar och programmet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Programfördelning

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Studietakt

Programstart

Visa endast

Högskolepoäng

0 HP 300 HP

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87015
 • Period: 2020 vecka 36 till 2023 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot utvecklingsteknik
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Product Development

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa en bred teknisk kunskapsbas för att kunna anta en yrkesverksam roll inom det maskintekniska området,
 • visa förståelse för hur kärnämnen som t ex hållfasthetslära, mekanik och materiallära används i yrkeslivet,
 • ha en inblick i maskintekniska ämnens vetenskapliga grund,
 • visa förståelse för vilken påverkan en ingenjörs arbete har på det omgivande samhället.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att utföra tekniska beräkningar inom det maskintekniska området såväl självständigt som i grupp,
 • kunna ta tillvara vetenskapligt förankrade metoder för att applicera på maskintekniska system,
 • analysera och utvärdera olika tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder hantera produkter, processer och system,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt kunna diskutera och redogöra för maskintekniska problem och lösningar.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom området maskinteknik,
 • visa insikt i maskintekniska möjligheter och begränsningar samt förmåga att redogöra för maskinteknikens betydelse i samhället, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter,
 • visa förmåga att kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


Jobbprofiler
Med en examen från programmet kan du arbeta inom många olika tillämpningsområden och inte bara inom rent maskintekniska branscher.
Inriktningen har fokus främst på framtagning av nya konstruktionslösningar för ett hållbart samhälle.
Beroende på dina egna intressen kan en karriär leda till uppgifter med fördjupad teknisk inriktning eller projektledning och andra chefsroller.

Kurser i detta program