Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Vill du arbeta hälsofrämjande och med omvårdnad inom barnhälsovård, skolhälsovård, hemsjukvård eller mottagningsverksamhet är det här rätt utbildning för dig.

Du får de kunskaper i omvårdnad och medicin som behövs för att kunna arbeta som distriktssjuksköterska med ansvar för omvårdnad och sjukvårdande insatser. Du får även kunskaper i hälsofrämjande och förebyggande arbete inom hälso- och sjukvård. Utbildningen ger dig även behörighet att förskriva vissa läkemedel , hjälpmedel och förbrukningsartiklar.

Allt fler livsstilssjukdomar och en åldrande befolkning ger ett växande behov av distriktssjuksköterskor i den primära hälso- och sjukvården. Utbildningen ger en fördjupning inom omvårdnad och medicin för att kunna svara upp mot distriktssjuksköterskans ansvar för omvårdnad, sjukvårdande insatser, behörighet att förskriva förbrukningsartiklar och vissa läkemedel samt för hälsofrämjande och förebyggande arbete inom primär hälso- och sjukvård.

I utbildningen används ett forskande, undersökande arbetssätt med tillämpning av IT. Det stärker utvecklingen av din professionella kompetens för att självständigt och i samverkan leda, genomföra och utveckla arbetet inom dessa områden. Utbildningen består av både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildningen omfattar 75 högskolepoäng och leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska. Du får även en akademisk magisterexamen i omvårdnad.

Läs om vår verksamhetsförlagda utbildning – VFU

Programinnehåll

Utbildningen vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill utveckla din kompetens för att kunna arbeta som distriktssjuksköterska inom primär hälso- och sjukvård. Syftet med utbildningen är att du som student ska inhämta de kunskaper och färdigheter som behövs för att som distriktssköterska medverka i dagens och morgondagens omvårdnad och hälsoarbete för människor i alla åldrar.

Visa mer...

Det är viktigt att du som färdig specialistsjuksköterska självständigt – eller i samverkan – kan leda, genomföra och utveckla arbetet inom ditt framtida yrkesområde. Detta tränar du under utbildningen genom ett undersökande och forskande arbetssätt med tillämpning av IT. Det stärker också utvecklingen av din professionella kompetens.
Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser (sammanlagt 7,5 hp).

Ett självständigt examensarbete på 15 högskolepoäng ingår i programmet.

Tidigare student berättar

Intervju med tidigare student Tina Niklasson (3 min)

Tina tog sin sjuksköterskeexamen 2013 och har nu precis blivit klar distriktssköterska. Här berättar hon om valet att läsa vidare samt vad jobbet som distriktssköterska innebär.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 36 till 2020 vecka 45
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till utbildningsprogrammet krävs:
  Sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap. Svensk legitimation som sjuksköterska. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring.
Urval
Vid fler antal behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval med akademiska meriter som grund. Detta går till på följande sätt:

METOD 1 Generell metod

ALLMÄNT
Denna metod är enkel och har en hög grad av legitimitet och rättssäkerhet. Den fungerar bra då de sökande förväntas ha en likartad utbildningsbakgrund.

URVALSGRUND

Tidigare utbildning.

PRECISERING AV URVALSGRUND

Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Högskoleverket.
HÖGSTA MERITVÄRDE
Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30 - 285 högskolepoäng.
ARBETSMETOD
Urvalet kan till stor del genomföras maskinellt. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska
Motsvarande benämning på engelska är:
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Primary Health Care
Utbildningen leder även fram till:
Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Omvårdnad
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Master of Science (60 credits)
Main field of study: Nursing Science


Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa kunskap om området omvårdnads vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen (mål för specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen)
 • visa fördjupad metodkunskap inom omvårdnad (mål för magisterexamen)
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet (mål för specifik inriktning)
 • visa kunskap om eHälsans betydelse för att bedriva god och säker vård med patienten och deras närstående som en part i teamet på lika villkor (lokalt mål)
 • visa kunskap om eHälsans möjligheter för att främja, förbättra och effektivisera omvårdnads-, arbets- och kommunikationsprocesser i det dagliga arbetet (lokalt mål)
 • visa fördjupade kunskaper om omvårdnad på akademisk grund för att kunna leda och utveckla omvårdnadsarbetet (lokalt mål)
 • visa kunskap och förståelse som krävs för att få förskrivningsrätt av vissa läkemedel samt förbrukningsartiklar (lokalt mål) Färdighet och förmåga Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa förmåga att integrera kunskap relevanta för distriktssköterskan och omvårdnad och att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer även med begränsad information (mål för specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen)
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa vårdpedagogisk förmåga (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer (mål för specifik inriktning)
 • visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering hos patienter (mål för specifik inriktning)
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar inom distriktssköterskans verksamhetsområde samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar (mål för magisterexamen)
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper inom distriktssköterskans verksamhetsområde (mål för magisterexamen)
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet (mål för magisterexamen)
 • visa förmåga att med problembaserat lärande som pedagogisk modell kunna identifiera problem, söka, analysera och värdera kunskap för att kunna lösa frågeställningar och rustas för ett livslångt lärande i det kommande yrket som distriktssköterska (lokalt mål)
 • visa förmåga att på evidensbaserad grund kunna leda och bedriva förändring- och förbättringsarbete (lokalt mål)
 • med vårdpedagogisk förmåga genomföra rådgivande och kvalificerade rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor i simuleringsmiljö (lokalt mål) Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa självkännedom och empatisk förmåga (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa förmåga att inom omvårdnad och med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna (mål för specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen)
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete inom omvårdnad (mål för magisterexamen)
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används (mål för magisterexamen)
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap, fortlöpande utveckla sin kompetens och därmed ta ansvar för sin kunskapsutveckling (mål för specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen)
 • visa ett förhållningssätt i vårdandet som är grundat i personcentrerad omvårdnad och som visar att en jämlik vård tillämpas för alla oavsett bakgrund (lokalt mål)
 • visa på ett förhållningssätt gentemot patienter och närstående som underlättar ett liv med sjukdom, funktionsnedsättning, lidande och ge möjligheter till en värdig död (lokalt mål)
 • utifrån ett etiskt förhållningssätt tillämpa, utveckla och implementera eHälsoverktyg/tjänster för att stödja omvårdnad och hälsa (lokalt mål)


Läs mer om antagning här

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Christel Borg

Studievägledning