Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Utbildningen förbereder dig för arbete inom olika former av psykiatrisk vård. Du arbetar självständigt eller i team med att förebygga och behandla psykisk ohälsa.

Samhällets efterfrågan på sjukvårdsutbildad personal med inriktning mot psykiatri ökar, då den psykiska ohälsan är alltmer utbredd. Den här utbildningen ger dig det du behöver för att arbeta inom området. Som specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatri arbetar du både självständigt och i team tillsammans med andra yrkesgrupper med att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Programmet förbereder dig för arbete inom olika former av psykiatrisk vård och ger dig även kunskap och kompetens för att kunna leda, kvalitetsförbättra och utveckla omvårdnadsarbetet. Du lär dig att arbeta evidensbaserat samt att implementera forskningsresultat.

Undervisningen sker på campus på helfart och omfattar 60 högskolepoäng.

Läs om vår verksamhetsförlagda utbildning – VFU

Programinnehåll

I programmet ingår teoretisk såväl som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt ett självständigt arbete. Första terminen läser du tillsammans med de andra specialistsjuksköterskeinriktningarna. Under andra terminen läser varje inriktning för sig.

Det är viktigt att du som färdig specialistsjuksköterska självständigt – eller i samverkan – kan leda, genomföra och utveckla arbetet inom ditt framtida yrkesområde. Detta tränar du under utbildningen genom ett undersökande och forskande arbetssätt med tillämpning av IT. Det stärker också utvecklingen av din professionella kompetens.

Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser. Ett självständigt examensarbete på 15 högskolepoäng ingår i programmet.

Om programmet

Här kan du se mer om programmet Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 36 till 2020 vecka 23
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap. Svensk legitimation som sjuksköterska. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring.
Förkunskapskravet ändrat via ett dispensbeslut, Ht18
Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap. Svensk legitimation som sjuksköterska. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring.
Urval
Vid fler antal behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval med akademiska meriter som grund. Detta går till på följande sätt:
METOD 1 Generell metod

ALLMÄNT
Denna metod är enkel och har en hög grad av legitimitet och rättssäkerhet. Den fungerar bra då de sökande förväntas ha en likartad utbildningsbakgrund.

URVALSGRUND

Tidigare utbildning.

PRECISERING AV URVALSGRUND

Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Högskoleverket.
HÖGSTA MERITVÄRDE
Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30 - 285 högskolepoäng.
ARBETSMETOD
Urvalet kan till stor del genomföras maskinellt. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård
Motsvarande benämning på engelska är:
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Psychiatric Care
Utbildningen leder även fram till:
Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Omvårdnad
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Master of Science (60 credits)
Main field of study: Nursing Science

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa kunskap inom området omvårdnads vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet samt sambandets betydelse för yrkesutövningen (mål för specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen)
 • visa fördjupad metodkunskap inom omvårdnad (mål för magisterexamen)
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i behandling, habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg (mål för specifik inriktning)
 • visa kunskap om eHälsans betydelse för att bedriva god och säker vård med patienten och deras närstående som en part i teamet på lika villkor (lokalt mål)
 • visa kunskap om eHälsans möjligheter för att främja, förbättra och effektivisera omvårdnads-, arbets- och kommunikationsprocesser i det dagliga arbetet (lokalt mål)
 • visa fördjupade kunskaper om omvårdnad på akademisk grund för att kunna leda och utveckla omvårdnadsarbetet (lokalt mål)

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa förmåga att integrera kunskap relevanta för psykiatrisjuksköterskan och omvårdnad samt förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer även med begränsad information (mål för specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen)
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa vårdpedagogisk förmåga (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov (mål för specifik inriktning)
 • visa förmåga att möta människor i kris (mål för specifik inriktning)
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar inom psykiatrisjuksköterskans verksamhetsområde samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar (mål för magisterexamen)
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper inom psykiatrisjuksköterskans verksamhetsområde (mål för magisterexamen)
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet (mål för magisterexamen)
 • visa förmåga att med problembaserat lärande som pedagogisk modell kunna identifiera problem, söka, analysera och värdera kunskap för att kunna lösa frågeställningar och rustas för ett livslångt lärande i det kommande yrket som psykiatrisjuksköterska (lokalt mål)
 • visa förmåga att på evidensbaserad grund kunna leda och bedriva förändring- och förbättringsarbete (lokalt mål)
 • med vårdpedagogisk förmåga genomföra rådgivande och kvalificerade rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor i simuleringsmiljö (lokalt mål)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa självkännedom och empatisk förmåga (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa förmåga att inom omvårdnad och med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna (mål för specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen)
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete inom omvårdnad (mål för magisterexamen)
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används (mål för magisterexamen)
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap, fortlöpande utveckla sin kompetens och därmed ta ansvar för sin kunskapsutveckling (mål för specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen)
 • visa ett förhållningssätt i vårdandet som är grundat i personcentrerad omvårdnad och som visar att en jämlik vård tillämpas för alla oavsett bakgrund (lokalt mål)
 • visa på ett förhållningssätt gentemot patienter och närstående som underlättar ett liv med sjukdom, funktionsnedsättning, lidande och ge möjligheter till en värdig död (lokalt mål)
 • utifrån ett etiskt förhållningssätt tillämpa, utveckla och implementera eHälsoverktyg/tjänster för att stödja omvårdnad och hälsa (lokalt mål)


Jobbprofiler

Behovet av specialistsjuksköterskor är idag stort varför Dina möjligheter att kunna arbeta inom såväl landsting, kommun som privata vårdgivare är stora.

Läs mer om antagning här

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Boel Sandström

Studievägledning